Bezpłatne szkolenia z programowania dla dzieci


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Bezpłatne szkolenia z programowania dla dzieci
Skrócony opis projektu
Projekt "Kodini"- bezpłatne szkolenia z programowania dla uczniów szkół podstawowych z Łazarza i Jeżyc.
Opis projektu
Głównym celem projektu „Kodini” jest wsparcie dzieci w zrozumieniu świata, który ich otacza - świata, którego funkcjonowanie uzależnione jest od oprogramowania. Projekt „Kodini” ma zmienić postrzeganie komputerów (ale także wszystkich innych urządzeń elektronicznych) przez dzieci. Urządzenia te kojarzone powszechnie wyłącznie z rozrywką, są narzędziami pozwalającym tworzyć, kształtować otoczenie, pomagać w rozwiązywaniu problemów i w efekcie – zmieniać świat. Programowanie nie jest „wiedzą tajemną”. Jest proste, zabawne, daje natychmiastowe efekty (jest umiejętnością, którą może i powinien posiąść każdy), ale z drugiej strony – jest jednak nadal czymś elitarnym, obecnie dostępnym tylko dla wybranych.
Projekt "Kodini" zakłada opracowanie programu i realizację projektu organizacji bezpłatnych szkoleń z programowania dla uczniów klas 4-6 łazarskich i jeżyckich szkół podstawowych. Podczas 8 miesięcznego kursu dzieci zdobędą wiedzę na temat podstaw logiki, modelowania, automatyzacji zachowań i programowania obiektowego. Projekt zakończy się turniejem programistycznym.
Szkolenia będą odbywały się w salach komputerowych szkół, w których na co dzień uczą się dzieci i prowadzone będą przez trenerów rekrutowanych wśród nauczycieli szkół (po przeszkoleniu przez organizatorów) lub trenerów zewnętrznych.
Działania realizacyjne obejmują:
1. W ramach przygotowań:
- przygotowanie programu szkolenia
- przygotowanie materiałów szkoleniowych dla trenerów
- przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników
- przygotowanie infrastruktury: strona internetowa, system plików w chmurze
- szkolenie trenerów
- koordynację działań
2. W ramach realizacji szkoleń:
- organizację szkoleń w szkołach (2x2 godziny w tygodniu w każdej szkole)
- hospitację
- nadzór nad realizacją szkoleń
Rozpoczęcie szkoleń dzieci w ramach projektu "Kodini" przewidujemy na rok szkolny 2020/2021.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Łazarz, Jeżyce

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoły podstawowe Łazarza i Jeżyc
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są rodzice dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na Łazarzu i Jeżycach oraz zainteresowane projektem dzieci.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Do Poznania napływa coraz więcej firm związanych z nowoczesnymi technologiami. Programowanie to dziś jedna z najbardziej pożądanych przez nich umiejętności.
Dzieci poprzez zaznajomienie z podstawami programowania na bardzo wczesnym etapie mają szansę na dobry start w przyszłość, zdobycie cennych umiejętności i poprawienie kompetencji - szczególnie w zakresie nauk ścisłych.
Nauka programowania pomoże przekonać dzieci, że komputery i urządzenia elektroniczne mogą służyć nie tylko do zabawy, ale być również narzędziem do realizacji wielkich i użytecznych projektów.
Zainteresowanie udziałem w projekcie "Kodini" wyraziły już wszystkie łazarskie i jeżyckie szkoły podstawowe.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
opracowanie programu projektu + szkolenia trenerów 84 500
przygotowanie realizacji projektu + nadzór nad przygotowaniem projektu 31 000
wynagrodzenia trenerów + organizacja projektu 304 500
koszty techniczne 30 000
SUMA: 450 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Czajka
Adres email pebeo2020@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Hanna Janowicz, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 450 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 450 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: UCHWAŁA NR VII/52/VII/2019 RADY OSIEDLA JEŻYCE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Św. Łazarz podczas sesji w dniu 28.08.2019
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.