Profesjonalne wybiegi place zabaw dla psów


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Profesjonalne wybiegi place zabaw dla psów
Skrócony opis projektu
Profesjonalne place wybiegi umożliwiające wspólną zabawę opiekunów ich pupilów w sposób kontrolowany i bezpieczny.
Opis projektu
Celem projektu jest aby na profesjonalnie wykonanych obiektach umożliwić osobom posiadającym psy wspólną zabawę ich pupilów wraz z opiekunami oraz zabezpieczenie miejsca gdzie w sposób kontrolowany psy będą mogły podwyższać swoją koordynację ruchową i umysłową.
Udostępnienie właścicielom psów takiego miejsca przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego eliminując przypadki niezgodnego z prawem wypuszczania psów na ulicach oraz terenach do tego nieprzystosowanych.
Prowadzenie psa na smyczy przez całe jego życie z pewnością nie jest dobrym rozwiązaniem. Psy, które nie mają możliwości wybiegania mogą stać się agresywne i uciążliwe, co w konsekwencji często prowadzi to do porzucania niesfornych pupili. Co zatem zrobić, żeby pies mógł się wybiegać zgodnie ze swoją naturą? Jedynym rozwiązaniem jest ogrodzony wybieg z placem zabaw dla psów usytuowany w przestrzeni miejskiej. W tym miejscu każdy właściciel czworonoga będzie mógł pozwolić mu na swobodny spacer i zabawę z innymi psami, co zapewni mu odpowiednią ilość ruchu w ciągu dnia. Okoliczne ulice i skwery staną się natomiast miejscem do spacerów osób nieposiadających bądź nieakceptujących psów, matek i ojców z małymi dziećmi, a chodniki i trawniki będą dużo czystsze.
Proponowane jest wykonanie ogrodzonego placu zabaw wyposażonego w elementy zabawowe dla psów jak: płotki do przeskakiwania, obręcze, równoważnie, pochylnie proste, pochylnie łamane, mostki, poręcze do przeskoków, tunele, talerzyki, platformy, słupki do slalomu, labirynty dla psów dużych i małych. Niezbędnymi elementami w który musi być wyposażony plac zabaw dla psów to psia toaleta, kosze na psie odchody, kosze na śmieci, ławeczki, wieszaki na smycze i kagańce, regulamin. Na terenach towarzyszących placowi zabaw dla psów, pełniącymi funkcję wybiegów, wykonanie ogrodzenie tego terenu i uporządkowanie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rejon ulicy Dąbrowskiego, Starogardzka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działki obręb 22, arkusz 25, działka 1/6, działka 11/7 (część), działka 12/5 (część). Wszystkie działki stanowią własność Miasta Poznania, w przypadku działek będących w części, w użytkowaniu obcym (najmie, dzierżawie bądź w innej formie) wskazana lokalizacja dotyczy części działki nie będącej przedmiotem użytkowania obcego.
Potencjalni odbiorcy projektu
Bezpośrednio wszyscy mieszkańcy Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej, posiadający psy oraz pośrednio pozostali mieszkańcy ze względu na wskazanie bezpiecznych miejsc wybiegów dla zwierząt (eliminacja konfliktów sąsiedzkich) gdzie zgodnie z prawem psy mogą bezpiecznie się wybiegać.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wielu właścicieli psów boryka się z różnymi problemami dotyczącymi wychowania i rozumienia potrzeb gatunkowych psów. Często infrastruktura miejska nie pozwala psom na zaspakajanie swoich potrzeb gatunkowych, co często jest powodem wystąpienia zaburzeń środowiskowych i społecznych psów. Zwiększa się też frustracja właścicieli psów, gdy ich pupil zaczyna być nieprzewidywalny w swoich reakcjach i zachowaniach. Realizacja tego projektu przyczynić się może do zmniejszenia biegających psów po ulicach, zwiększenia świadomości edukacji osób dorosłych i dzieci. Miejsce to ma nauczać ludzi i zwierzęta wzajemnych interakcji, dostarczać wielu wspaniałych chwil nieskrępowanej zabawy polepszając relacje miedzy psem i jego opiekunem, pozwalając jednocześnie właścicielom na dyskusję i wymianę doświadczeń, zwiększając świadomość w różnych aspektach psich problemów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt wykonania (materiał i robocizna) zestandaryzowanego, dostępnego w sprzedaży, placu zabaw dla psów wyposażonego w 20 różnych urządzeń wykonanych w technologii produkcji nie wymagających konserwacji, malowania, impregnacji objętych 10-cio letnią gwarancją, ogrodzenie w całości terenu placu zabaw, powierzchnia trawiasta.
Wymiary placu zabaw dla psów 45m x 15m = 675m2
172 000
Koszt ogrodzenia i uporządkowania pozostałej części terenu, która będzie wykorzystana na wybieg dla psów. 135 000
SUMA: 307 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
mapa lokalizacji MX-2610N_20190809_111108.pdf
Wizualizacja rysunek 4 wybieg 1 rys5.jpg
Wizualizacja rysunek 1 wybieg 1 rys2.jpg
Wizualizacja rysunek 2 wybieg 1 rys3.jpg
Wizualizacja rysunek 3 wybieg 1 rys4.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Przemysław Polcyn
Adres email przemyslaw.polcyn@rada.org.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami do analizy przyjął tylko i wyłącznie działkę miejską nr 1/6 (dwie pozostałe częściowo nie znajdują się we władaniu Miasta oraz są w stosunku do nich prowadzone postępowania wyjaśniające). Z uwagi na przeznaczenie działki nr 1/6 oraz charakter inwestycji właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Anna Feja, Monika Rucka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 307 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 302 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Witold Puchalski, Dorota Matkowska, Maciej Bedyński, Magdalena Ratajczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.