Ratujemy S/Y "Kołobrzeg"


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Ratujemy S/Y "Kołobrzeg"
Skrócony opis projektu
Wykonanie całkowitego remontu s/y Kołobrzeg, flagowego jachtu jeziora Kierskiego.
Opis projektu
Jacht S/Y Kołobrzeg został zbudowany w 1934 roku w Hamburgu. W 1949 roku żeglarz,sternik jachtowy Bogdan Koszewski wypatrzył w kołobrzeskim porcie wrak joli krążowniczej o mahoniowym kadłubie. Z Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego, po dokonaniu wpłaty na konto Urzędu kwoty 8.400 zł, otrzymał zgodę na wywiezienie go do Poznania. Zachował się oryginalny protokół zdawczo-odbiorczy spisany dnia 09.03.1950 r. w Kapitanacie Portu w Kołobrzegu, mówiący między innymi o zniszczeniu kadłuba w 45%. Kolejowy transport udało się zorganizować zaraz po oficjalnym obiorze kadłuba w marcu 1950 roku. Z poznańskiego dworca jacht został przewieziony na platformie na boisko AZS przy ul. Puławskiego i umieszczony pod dachem. Nazwano go od miejsca odkrycia „Kołobrzegiem” i stał się flagowym jachtem AZS-u.
Kołobrzeg” to typowy śródlądowy jacht mieczowy, slup o dwóch żaglach o powierzchni ożaglowania początkowo nieco ponad 36 m². Nigdy nie miał silnika. Może na nim pływać od kilku do kilkunastu osób. Od 1952 roku do dziś cumuje na przystani żeglarskiej AZS w Kiekrzu.
Projekt przewiduje wykonanie całkowitego remontu kadłuba w/w opisanego jachtu, który jest podzielony na dwa etapy pierwszy prace przygotowawcze do remontu, drugi to wykonanie zasadniczych prac remontowych i wykończeniowych kadłuba jachtu. Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w szacunkowych kosztach projektu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nad Jeziorem 103

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Jezioro Kierskie
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalni odbiorcy to wszyscy okoliczni mieszkańcy, a także wszyscy Poznaniacy, odwiedzający jezioro Kierskie.
Kołobrzeg po remoncie ma stać się flagową jednostką dla akcji Cała Rodzina pod Żaglami, polegającej na 2 godzinnych rejsach rodzinnych w okresie wakacji szkolnych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na jeziorze kierskim s/y Kołobrzeg jest w tej chwili jedyną taką jednostką, a jego zniknięcie będzie ogromną strata dla środowiska żeglarskiego.
Jego wspaniała sylwetka jest ozdobą Jeziora Kierskiego i jako uznany już symbol żeglarski s/y „Kołobrzeg” obowiązkowo uczestniczy we wszystkich okolicznościowych paradach jachtów żaglowych.
Naszym drugoplanowym celem jest integracja środowiska żeglarskiego wokół wychowania młodzieży poprzez żeglarstwo.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie kadłuba i transport do i z stoczni:
Załadunek na transport samochodowy (ponadnormatywny) w Poznaniu i wyładunek w stoczni jachtowej x 2 razy.
Transport specjalny /ponadnormatywny/ z Kiekrza do miejsca prowadzenia prac remontowych stoczni jachtowej w Pucku x 2 razy.
28 400
Prace przygotowywacze do remontu:
Przygotowanie stelażu remontowego
Demontaż okuć, nadbudówki, pokładników, poszycia klepkowego, uszkodzonych wręg, wyposażenia kadłuba podpokładowego, stępki i skrzynki mieczowej.
Zdarcie laminatu z dębowego poszycia dna kadłuba, zdjęcie pokładu z drewna teakowego.
39 300
Zasadnicze prace remontowe i wykończeniowe:
Wykonanie i montaż nowej stępki, okucia masztowego, skrzynki mieczowej, nowych wręg, nowych pokładników, nowego poszycia kadłuba, uszczelnienia poszycia uszczelniaczem elastycznym, wykonanie laminatu przezroczystego na całej powierzchni dna.
119 400
Zasadnicze prace remontowe i wykończeniowe:
Remont lub wymiana uszkodzonych fragmentów nadbudówki, zabudowa wnętrza kadłuba nowymi elementami wg. istniejącego wzorca, montaż nadbudówki na nowej konstrukcji kadłuba, wykonanie i montaż nowego pokładu z drewna teakowego.
62 400
Zasadnicze prace remontowe i wykończeniowe:
Uszczelnienie pokładu uszczelniaczem elastycznym,
Czyszczenie, konserwacja i montaż okuć stalowych (opcjonalne wykonanie nowych)
Konserwacja i malowanie wnętrza kadłuba i nadbudówki specjalnymi olejami jachtowymi
17 835
Zasadnicze prace remontowe i wykończeniowe:
Konserwacja i malowanie dna kadłuba i zewnętrznej części nadbudówki,
Malowanie dna kadłuba antyfoulingiem.
8 500
SUMA: 275 835
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Sylwetka jachtu 2014 Regaty.jpg
Udział w regatach 2010 kolejne Regaty.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Emilia Ludwikowska
Adres email azsemil@tlen.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zgłoszony projekt nie spełnia warunków i zapisów załącznika do uchwały Nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r., - "ZASADY I TRYB POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020".
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 275 835 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 275 835 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.