Ścieżka leśna przy Żurawińcu. Łącznik Łużycka-Umultowska


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Ścieżka leśna przy Żurawińcu. Łącznik Łużycka-Umultowska
Skrócony opis projektu
Aleja dla pieszych i rowerzystów od ul. Umultowskiej do skrzyżowania Łużycka/Stoińskiego.
Opis projektu
Inwestycja, na którą wszyscy głosujemy nogami!
Stwórzmy atrakcyjną aleję w miejscu wydeptanego/wyjeżdżonego szlaku na granicy Żurawińca na przedłużeniu Łużyckiej do Umultowskiej przy Os. Stefana Batorego. Ten bardzo popularny szlak spacerowy i ciąg komunikacyjny może zyskać nową jakość.

W ramach inwestycji na całej długości powinna być zastosowana wygodna nawierzchnia z możliwością wykonania w przyszłości oświetlenia i małej architektury. W przypadku wyczerpania środków istnieje możliwość zakończenia na wysokości ul. Drewlańskiej/Polańskiej lub Łuczanowskiej.

[Notatka GP]
Wnioskodawca zgodził się na warunki formalne:
- istniejąca ścieżka leśna,
- szerokość maksymalna to 2m,
- materiały wodoprzepuszczalne, naturalne kruszywa mineralne (np. nawierzchnia tłuczniowo-granitowa, co już wspólnie uzgodniliśmy), bez sztucznych substancji chemicznych,
- bez sugestii o oświetleniu lub obwodnicy/drodze/ścieżce rowerowej, ponieważ uniemożliwi to praktyczną realizację.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Żurawiniec

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

łącznik na przedłużeniu Łużyckiej do Umultowskiej
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Naramowic, Umultowa i Moraska-Radojewa udający się do Rezerwatu Żurawiniec.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Aleja pieszo-rowerowa w tym miejscu:
+ ułatwia komunikację między osiedlami Bolesława Śmiałego i Stefana Batorego z Naramowicami
+ łączy się z istniejącą drogą dla rowerów w stronę PeSTki (łatwiejszy dojazd z Naramowic w stronę tramwaju i kampusu Morasko)
+ zwiększa dostęp do terenów zielonych wokół Rezerwatu Żurawiniec.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wygodna aleja na przedłużeniu Łużyckiej do Umultowskiej przy Os. Stefana Batorego 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
stan obecny 2 _urawiniec - stan obecny 2.jpg
zakres _urawiniec - zakres.jpg
stan obecny 1 _urawiniec - stan obecny 1.jpg
stan obecny 3 _urawiniec - stan obecny 3.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Sowa
Adres email marcinsowa.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zakład Lasów Poznańskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Anna Feja, Monika Rucka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 599 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Biniek, Paulina Degórska, Weronika Dudek, Artur Gorwa, Krzysztof Kaczyński, Joanna Kraus, Maciej Michalski, Marta Nowak, Paweł Perz, Paweł Sowa, Katarzyna Strzyż-Sobańska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Błaszczak, Marta Chwalińska-Szewczyk, Jacek Cieśliński, Jarosław Ciszak, Benedykt Darłowski, Stanisława Ferenc, Huber Norek, Piotr Nowak, Przemysław Pokrywka, Marlena Sierszchulska, Izabela Skrobisz-Pajor, Rafał Sobczak, Maciej Stachowiak, Kamil Żmijewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.