Termomodernizacja Przedszkola nr 174 Królewna Śnieżka


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Termomodernizacja Przedszkola nr 174 Królewna Śnieżka
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wykonanie ocieplenia wraz z nową kolorową elewacją budynku Przedszkola nr 174
Opis projektu
Głównym działaniem w ramach projektu jest wykonanie ocieplenia wraz z nową kolorową elewacją budynku Przedszkola nr 174 Królewna Śnieżka. Przedszkole powstało w latach 80. i od tego czasu elewacja nie była remontowana, a jej stan w miarę upływu czasu stale się pogarsza. W latach 2008-2016 w budynku przedszkola przeprowadzono prace remontowe, które obejmowały m.in. wymianę okien, drzwi, rynien. W ramach niniejszej inwestycji planowane jest ich dokończenie, dlatego przedmiotem projektu jest również wykonanie dodatkowych elementów uzupełniających takich jak: wymiana 34 parapetów zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej (3 pary drzwi), wymiana 1 okna, wymiana 4 rynien. W wyniku realizacji projektu znacznie poprawi się efektywności energetyczna budynku, co przyczyni się do mniejszej utraty ciepła i zmniejszenia kosztów ogrzewania. Poza korzyściami ekonomicznymi i ekologicznymi budynek zyska nowy estetyczny wygląd, dzięki czemu poprawi się komfort przebywania dzieci w placówce.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Sobieskiego 108

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren miejski
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 174, a także mieszkańcy okolicznych terenów
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przedszkole wraz z otoczeniem stanowią integralną część okolicy, w której jest usytuowane. Elewacja budynku jest bardzo zniszczona, a odpadający tynk powoduje zagrożenie dla dzieci. Przedszkole kontrastuje z odnawianymi w ostatnich latach okolicznymi blokami i odstrasza swoim wyglądem. Dużymi problemami związanymi z brakiem odpowiedniej izolacji przedszkola są także miejscowe zagrzybienia budynku, czy szybkie nagrzewanie się niektórych sal. Nowa izolacja budynku z pewnością zahamowałby te procesy.

Jakość sal dydaktycznych jest nieustannie podnoszona. a w ostatnim czasie został zmodernizowany ogród przedszkolny. Jednakże mimo wspaniałej atmosfery wewnątrz budynku i pięknego ogrodu przedszkole nie wita dzieci estetycznym wyglądem.

Realizacja inwestycji niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo dzieci, a także nada placówce nowy kolorowy wygląd. Remont elewacji przyniesie bardzo pozytywną zmianę nie tylko na terenie przedszkola, ale również w przestrzeni publicznej miasta. Ponadto zahamowane zostaną straty ciepła i zmniejszeniu ulegną koszty związane z ogrzewaniem. Nowoczesny, kolorowy budynek przedszkola będzie przyjazny dla dzieci i będzie się dobrze komponował z otoczeniem.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Dokumentacja projektowa (w tym audyt energetyczny) 100 000
Prace budowalne związane z termomodernizacją 400 000
Zakup i montaż dodatkowych elementów (m.in. rynien, drzwi, okien, parapetów) 85 000
SUMA: 585 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Mapka Mapka.png
Zdjęcie nr 1 Zdj_cie nr 1.jpg
Zdjęcie nr 2 Zdj_cie nr 2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sylwia Ciesiółka
Adres email sylwia04@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 585 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 585 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Leppert-Taisner Mariusz Sikora Tomasz Wiśniewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.