Monitoring miejski na Osiedlu Marysieńki


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Monitoring miejski na Osiedlu Marysieńki
Skrócony opis projektu
Zamontowanie kamer miejskiego monitoringu na Osiedlu Marysieńki na ulicach Wiedeńska, Chocimska, Wilanowska
Opis projektu
Projekt obejmuje zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na ulicach: Wilanowskiej, Chocimskiej, Wiedeńskiej i na przystanku autobusowym Marysieńki I ul. Stróżyńskiego. Na skutek wybudowania osiedla przy ul. Mateckiego wzrósł ruch pieszych i jednośladów na osiedlu Marysieńki, a zwłaszcza na ul. Chocimskiej. Obecnie przez osiedle przechodzi dziennie kilka tysięcy osób. Powoduje to wzrost zagrożeń dla mieszkańców osiedla, tzn:
1) zachowanie niektórych osób nie jest zgodne z przyjętymi normami;
2) poruszanie się jednośladów wbrew przepisom i zdrowemu rozsądkowi;
3) wzrost liczby włamań i kradzieży.
Ponadto:
1) częste spożywanie alkoholu na ul. Wiedeńskiej w obrębie alejki prowadzącej do przejazdu kolejowego, na ul. Chocimskiej przy placyku manewrowym oraz na skwerze przy przystanku autobusowym Marysieńki I;
2) jazda pod prąd na odcinku jednokierunkowym ul. Wiedeńskiej od ul. Marka z Aviano samochodów chcących uniknąć korku na dojeździe do ul. Stróżyńskiego.
W związku z powyższym proponujemy na każdej ulicy zamontowanie w newralgicznych punktach po 3 kamery oraz 1 kamerę na przystanku autobusowym Marysieńki I (zlokalizowanym przy skwerze na ul. Stróżyńskiego).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Marysieńki ulice: Wiedeńska, Chocimska, Wilanowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznań, Piątkowo
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami są mieszkańcy osiedla Marysieńki oraz osoby przechodzące przez osiedle
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Powstanie osiedla przy ul. Mateckiego, które jeszcze się rozbudowuje, powoduje wzmożony ruch na Osiedlu Marysieńki, a zwłaszcza na ul. Chocimskiej. Skutkuje to wystąpieniem nowych zagrożeń dla mieszkańców oraz osób poruszających się po osiedlu, które nie jest przystosowane do takiej przepustowości ruchu pieszego i jednośladów.
Wzrost włamań i kradzieży na osiedlu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
7 kamer panoramicznych140 000
3 kamery obrotowe 90 000
1 macierz dyskowa 70 000
trasa kablowa + przyłącze 180 000
SUMA: 480 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Doerffer
Adres email krzysztof.doerffer@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Właściwym do zaopiniowania jest WZKiB.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: None

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zaproponowana kwota powinna być wystarczająca do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Ze względu na obszar obserwacji sugerujemy zastosowanie innego rodzaju kamer niż zaproponowane. W miejscach wskazanych lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie kamer stacjonarnych lub obrotowych. Obawy WZKiB zawiązane są z zaproponowaną kwotą na utrzymanie infrastruktury w trakcie kolejnych 5 lat. Koszt samej energii elektrycznej to w dużym uproszczeniu ok. 60-80 zł miesięcznie za jedną kamerę. Zatem zaproponowana kwota nie obejmuje w całości kosztów bieżącego utrzymania w postaci remontów, konserwacji, okresowego czyszczenia kamer oraz amortyzacji sprzętu. WZKiB szacuje, że "czas życia" aktualnie montowanych kamer to 5-8 lat. Po tym okresie kamery należy wymieniać na nowe.
  Zespół Obradował w składzie: Michał Klupś
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 480 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 480 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 84 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 400 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Leppert-Taisner Mariusz Sikora Tomasz Wiśniewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.