Modernizacja boiska piłkarskiego na Winogradach


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Modernizacja boiska piłkarskiego na Winogradach
Skrócony opis projektu
Modernizacja nawierzchni boiska na nawierzchnię nowej generacji poprawiająca jakość i dostępność infrastruktury sportowej Poznania.
Opis projektu
Głównym celem projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zamieszkałej w rejonie Osiedla Winogrady właściwych warunków do uprawiania sportu na poziomie amatorskim i wyczynowym, treningu społecznego, stymulacji zmysłów oraz integracji środowiskowej. Boisko do piłki nożnej zlokalizowane w pobliżu XX Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego zostało zmodernizowane w 2018 roku. Uzyskało wówczas sztuczne oświetlenie. Dzięki temu wydłużył się realny czas jego funkcjonowania, ale powierzchnia trawiasta ogranicza przydatność projektu w miesiącach jesienno – zimowych. Tym samym ważna społecznie przestrzeń wciąż nie jest optymalnie wykorzystywana. Sztuczna nawierzchnia zapewni maksymalizację jej wykorzystywania zarówno w sferze sportowej, jak i społecznej. Obniży też znacznie koszty jej utrzymania.Obiekt stanowi podstawę aktywności fizycznej zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców osiedla. Aktywizacja ruchowa i kontakty interpersonalne zapewnią wszechstronny rozwój młodszego pokolenia, które coraz częściej zamyka się we własnej cyberprzestrzeni. Dzięki temu zniwelować można nie tylko fizyczne wady rozwojowe, ale wpłynąć na właściwy rozwój psychomotoryki poprzez postrzeganie sensoryczne wieloaspektowe. Ponadto obiekt pozwoli również na integrację starszego pokolenia, także jego aktywizację psychoruchową, co w rozumieniu globalnym oznacza dłużej żyjące, sprawne fizycznie społeczeństwo nie wymagające tak wysokich nakładów na ochronę zdrowia w budżecie państwa. Dalsza modernizacja pozwoli ponadto na dostosowanie boiska dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewniając jednocześnie większą wydajność stref bezpieczeństwa podczas zmagań sportowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Os. Wichrowe Wzgórze 111

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren XX Liceum Ogólnokształcącego
Potencjalni odbiorcy projektu
Młodzież , uczniowie miasta Poznania i powiatu poznańskiego , grupy sportowe, szkółki piłkarskie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1. Instalacja trawy syntetycznej zwiększy używalność obiektu o minimum 30%, jednocześnie obniżając koszty utrzymania o ok. 50%
2. Sztuczne oświetlenie boiska wydłuża realny czas jego używalności, ale trawiasta nawierzchnia skraca tę możliwość w miesiącach jesienno- zimowych.
3. Modernizacja powiększy płytę boiska, umożliwiając jednoczesny trening dwóm niezależnym grupom.
4. Niwelacja wałów wokół boiska umożliwi dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozwoli też na wydzielenie odpowiednich stref bezpieczeństwa.
5. Nowoczesna baza treningowa zmotywuje uczniów pobliskich szkół do uprawiania piłki nożnej oraz zaktywizuje mieszkańców Osiedla Winogrady, którzy organizując się w grupy uprawiające sport amatorski, wpisują się w promocję sportu masowego.
6. Profesjonalny obiekt ma szansę stać się miejscem użyteczności publicznej integrującym lokalną społeczność.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
roboty ziemne, drenaż 584 932
wykonanie podbudowy boiska 206 085
wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej 1 085 511
wyposażenie i obrzeża boiska 120 441
SUMA: 1 996 969
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Kosztorys projektu Kosztorys modernizacji boiska.pdf
Wizualizacja projektu Wizualizacja projektu.jpg
Porównanie boisk Zestawienie roczne uz_ytkowania boisk pi_karskich .pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Andrzej Juskowiak
Adres email info@tpswinogrady.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 996 969 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 996 969 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Bartosz Werner, Jan Muczek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.