Rondo na skrzyżowaniu ulic Opieńskiego/Umultowska


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Rondo na skrzyżowaniu ulic Opieńskiego/Umultowska
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada budowę ronda w miejscu skrzyżowania ulic Opieńskiego i Umultowska na Piątkowie
Opis projektu
Propozycja ta ma na celu unormowanie przejazdu aut przez skrzyżowanie ulic Umultowska i Opieńskiego. W tym momencie skrzyżowanie w godzinach szczytu jest dosyć mocno zakorkowane a uczestnicy mają problem z płynnym przejazdem, zarówno od strony Osiedla jak i miasta.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

skrzyżowanie ulic Opieńskiego oraz Umultowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działka numer 189/59, obręb 53[Piątkowo], arkusz 15
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Zarówno piesi jak i kierujący pojazdami czekają na unormowanie sytuacji na tym skrzyżowaniu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W tym miejscu dochodzi do wielu zdarzeń drogowych. Projekt ten zakłada poprawę płynności przejazdu na osi północ-południe oraz poprawę włączania się uczestników drogi w ulicę Umultowską z ulicy Opieńskiego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koncepcja budowy ronda 20 000
Projekt budowlany i wykonawczy ronda 100 000
Prace budowlane 1 380 000
SUMA: 1 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Rzut skrzyżowania Rzut skrzy_owaniajpg.jpg
Aksonometria skrzyżowania Aksonometria.jpg
Pismo ZDM ws. bezpieczeństwa wraz z liczbą zdarzeń drogowych Pismo ZDM.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jacek Tomaszewski
Adres email jacekmichaltomaszewski@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 20.09.2019
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Koziński, M.Woźniak, M.Makowski, ekspert-J.Muller
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Teren na którym proponowana jest realizacja nie leży na terenie MPZP "Rezerwat Żurawiniec"( uchwała nr XXXV/509/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2012 r.). Koszt takiego ronda nie wymaga tak wysokich nakładów finansowych, jakie zostały wskazane w negatywnym uzasadnieniu do projektu zgłoszonego do PBO2020.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Teren, na którym proponowana jest realizacja zadania w ramach PBO20 koliduje z Uchwałą nr XXXV/509/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rezerwat Żurawiniec” w Poznaniu. MPZP nie uwzględnia rezerwy terenu na wykonanie projektu. Ponadto koszt realizacji projektu określony został w przedziale 4-6 mln zł. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt d), e) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Marek Makowski,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 6 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 750 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.