Sierakowska na sportowo- modernizacja boisk


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Sierakowska na sportowo- modernizacja boisk
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wyczyszczenie boiska piłkarskiego, utworzenie boiska do koszykówki i siłowni zewnętrznej.
Opis projektu
Projekt zakłada wyczyszczenie nawierzchni boiska do piłki nożnej o wymiarach 22x42m. W ramach koncepcji zaplanowano również utworzenie nowoczesnego boiska do koszykówki w miejscu, gdzie obecnie znajduje się powierzchnia z asfaltu o wymiarach 10x15m. Dodatkowo planowana jest budowa siłowni zewnętrznej. Teren, który zostanie objęty pracami znajduje się przy ul. Sierakowskiej 23.

Sztuczna trawa, które obecnie pokrywa boisko piłkarskie jest zniszczona, zabrudzona i stanowi nieodpowiednie dla dzieci podłoże, dlatego zakłada się czyszczenie i przeprowadzenie zabiegów gruntownej pielęgnacji boiska. Konserwacja przedłuża żywotność i zachowuje pierwotne parametry sztucznej trawy, zwiększa bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania obiektu w ciągu całego roku.

Znajdujące się obok boisko do koszykówki posiada betonową popękaną i zniszczoną nawierzchnie, która stanowi zagrożenie dla dzieci i młodzieży z niej korzystających. Powierzchnia jest twarda i nierówna, co sprzyja niebezpiecznym sytuacjom podczas gry. Dodatkowo podczas deszczu w pęknięciach zbiera się woda, co doprowadza do dalszego niszczenia podłoża. Nawierzchnia poliuretanowa, która zostanie zastosowana nie wymaga konserwacji, jest elastyczna i absorbuje energię, co sprawia, że użytkowanie boisk będzie bezpieczne nawet przy upadkach. Zostaną wymienione również kosze.

Na terenie przy boiskach znajduje się wolna przestrzeń, która pozwala na stworzenie tam siłowni zewnętrznej. Siłownie zewnętrzne zyskują na popularności, zachęcając do ruchu mieszkańców bez względu na wiek czy poziom aktywności fizycznej. Treningi na siłowniach plenerowych zmniejszają poziom stresu i wzmacniają odporność organizmu. Ćwiczenia na sprzętach outdoor polecane są również osobom starszym, ponieważ mogą być traktowane jako forma rehabilitacji.
Boiska w ciągu dnia będą wykorzystywane przez dzieci z przylegającej szkoły, a w godzinach popołudniowych będą ogólnodostępne dla wszystkich.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Sierakowska 23

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu są dzieci i młodzież w wieku szkolnym, ich rodzice oraz mieszkańcy pobliskich osiedli. Boiska oraz siłownia będą ogólnodostępne, więc mogą z nich korzystać wszyscy mieszkańcy Poznania. Boisko będzie wykorzystywane przez uczniów PSP Cogito w trakcie pracy szkoły.

Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu wpisuje się w zapotrzebowanie mieszkańców Grunwaldu oraz uczniów Szkoły Podstawowej Cogito. Obecnie dzieci i młodzież większość wolnego czasu spędzają przed ekranem komputera, telefonu czy telewizora. Nowoczesne boisko do piłki nożnej oraz boisko do koszykówki będzie stanowiło zachętę do wspólnego spędzania wolnego czasu, a także uatrakcyjni przestrzeń publiczną. W pobliżu znajduje się jeszcze jedno ogólnodostępne boisko do piłki nożnej, ale przez większość czasu jest zarezerwowane przez kluby sportowe, grupy zorganizowane czy osoby prywatne.
Od lat w przestrzeni publicznej pojawia się także problem agresywnego zachowania młodzieży oraz wandalizmu. Często przyczyną takiego zachowania jest nuda. Otwarta, nieodpłatna siłownia oraz boiska pomogą ukierunkować zainteresowania młodzieży, rozbudzając zdrową rywalizację sportową i propagując zdrowy tryb życia. Regularny, nawet nieforsowany wysiłek, jest naturalnym sposobem zapobiegania wielu schorzeniom, szczególnie teraz, gdy wiele ludzi prowadzi siedzący tryb życia.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Czyszczenie nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej 24 000
Utworzenie boiska do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową i wymianą koszy 300 000
Utworzenie siłowni zewnętrznej (6 urządzeń + montaż) 240 000
SUMA: 564 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie 1 IMG_20190522_150904.jpg
Zdjęcie 2 IMG_20190522_150911.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Kayser
Adres email kayser.malgosia@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Po dostarczeniu zgody Prezesa Fundacji Familijny Poznań, na realizację oraz utrzymanie inwestycji w przypadku wygranej, oraz po wysłuchaniu arkumentacji Wnioskodawcy, decyzja wobec projektu została zmieniona na pozytywną.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwołąwcze odbyło się 16.09.2019 r.
  Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Adrian Kaczmarek, Dagmara Woźniak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Odwołanie Negatywna ocena merytoryczna budzi mój sprzeciw ze względu na nieodpowiednie przydzielenie projektu do właściwego wydziału Urzędu Miasta Poznania oraz nieuzasadnionego zarzutu odnośnie jednostki prowadzącej sąsiadującej z boiskiem Publicznej Szkoły Cogito. Efekty prac, które zostaną wykonane w ramach projektu „Sierakowska na sportowo – modernizacja boisk” zgłoszonego do PBO 2020, tj. nowoczesne boiska do piłki nożnej, koszykówki oraz siłownia zewnętrzna będą dostępne dla mieszkańców dzielnicy Grunwald, jak również wszystkich mieszkańców Poznania. Według Art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zadania własne gminy realizowane przez jednostki miejskie wpisują się sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych oraz urządzeń sportowych. W związku z powyższym projekt dotyczył zadań dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a więc opiniować go powinien Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania lub jednostki miejskie Poznania, np. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, a nie jak zostało wskazane Wydział Oświaty. Zarzut postawiony przez Wydział Oświaty podczas oceny merytorycznej wniosku odnośnie tego, że organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową Cogito znajdującą się przy ul. Sierakowskiej 23 jest Fundacja Familijny Poznań, a nie Miasto Poznań jest zarzutem nienawiązującym do realizacji projektu ze względu na to, że boisko jest otwarte dla wszystkich i nie jest obiektem pozostającym do dyspozycji wyłącznie Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito. W ramach projektu zaplanowano działania, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności. Projekt obejmuje: wyczyszczenie boiska do piłki nożnej, utworzenia boiska do koszykówki z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową oraz wymiana koszy, utworzenie siłowni zewnętrznej posiadającej 6 urządzeń, montaż ławek i innych elementów małej architektury, ogrodzenie obiektu oraz montaż oświetlenia. Wszystkie powyższe sprzęty oraz elementy będą ogólnodostępne i będą służyć mieszkańcom Grunwaldu i Poznania. Utworzona w ramach projektu siłownia zewnętrzna i zamontowane w niej sprzęty będą przystosowane do seniorów oraz osób o niższych możliwościach fizycznych.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty, gdyż Miasto Poznań nie jest organem prowadzącym placówkę Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito, ul. Sierakowska 23, 60-367 Poznań. Dodatkowo podkreślamy, że zgodnie z Załącznikiem do uchwały Nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. "Zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020" do PBO20 można składać projekty, które dotyczą zadań własnych gminy lub powiatu, realizowanych przez jednostki miejskie.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 564 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 564 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

  projekt nie podlegał opiniowaniu

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.