Remonty szkół os. LechaSPnr51 i JagiellońskieSPnr2


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Remonty szkół os. LechaSPnr51 i JagiellońskieSPnr2
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada znaczne remonty szkół podstawowych na os. Lecha i Jagiellońskim
Opis projektu
Obie placówki to szkoły z tradycjami, dbające od lat o rozwój uczniów i kadry. Osiągają liczne sukcesy w kształceniu kolejnych pokoleń alumnów.

Szkoła Podstawowa nr 51 Osiedle Lecha
W szkole tej uczyły się dwa pokolenia dzieci. Wykształciła wiele wybitnych postaci. W tym czasie szkoła utworzyła oddziały sportowe, a jej uczniowie zdobywają puchary w piłce nożnej, pływaniu, lekkoatletyce, hokeju na trawie czy koszykówce.
Szkoła stara się wspomagać rozwijanie pasji jej uczniów na kółkach przedmiotowych: polonistycznych, językowych, matematycznych, przyrodniczych, muzycznych i innych, a także doskonalić umiejętności sportowe na pozalekcyjnych zajęciach oraz zawodach miejskich i wojewódzkich. Aktywiści odnajdą się w szeregach Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Wolontariatu. Szkoła dba o to, by uczące się tu dzieci miały komfortowe warunki do rozwoju, cechuje się wysoką dbałością o bezpieczeństwo przebywających na jej terenie uczniów.
Niestety, toalety uczniowskie są w kiepskim stanie (zarówno rodzice jak i uczniowie od lat proszą o remonty), stare odrapane tynki, ubytki i pęknięcia na korytarzu oraz w salach szpecą i budzą obawy rodziców, nauczycieli i przedstawicieli Sanepidu.

Szkoła Podstawowa nr 2 Osiedle Jagiellońskie
Szkoła posiada długi hol z trzema wejściami do poszczególnych skrzydeł budynku.
Posadzka ma już ponad pięćdziesiąt lat (od początków istnienia szkoły). Stara, spękana i nierówna powierzchnia, miejsca po naprawach związanych z awariami instalacji wodociągowej pod posadzką. Zarazem hol jest miejscem, gdzie odbywa się główna komunikacja wszystkich osób przebywających na terenie budynku. Pełni również funkcje reprezentacyjne. Tu są organizowane wszelkie uroczystości szkolne takie jak akademie, bale, dyskoteki, spotkania i inne. Obecny stan nawierzchni budzi niepokój rodziców o bezpieczeństwo ich dzieci. Przy kolejnych przeglądach bhp szkoła otrzymuje wskazówki naprawy niebezpiecznych fragmentów.
Bezwzględnie hol musi być bezpieczny. Funkcja reprezentacyjna wymaga również odpowiedniej estetyki.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szkoły podstawowe os. Lecha i os. Jagiellońskie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Poznaniu os. Jagiellońskie 128, 61-223 Poznań oraz Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca os. Lecha 37 61-294 Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie, wszystkie dzieci i młodzież korzystający z zajęć szkolnych i dodatkowych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Bezpieczeństwo naszych dzieci jest dla nas najważniejsze.
Niektóre z elementów nie były remontowane od 40/50 lat (tj od powstania szkół). Zapewnijmy dzieciom godne warunki dla uprawiania sportu, gimnastyki i dla nauki.
Remonty w znacznym stopniu poprawią nie tylko estetykę pomieszczeń, ale zwiększą też bezpieczeństwo dzieci przebywających w szkołach
Dzieci spędzają tu wiele godzin dziennie, przez niemal 9 miesięcy w roku, uczestnicząc w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Sp51 Osiedle Lecha - Remont 6 toalet uczniowskich- wymiana części płytek na ścianach, położenie płytek na podłodze, uzupełnienie ubytków tynkarskich, malowanie, wymiana części armatury i stolarki (drzwi i kabiny).
Szacunkowy koszt - 170.000zł
175 000
SP51 Osiedle Lecha - Remont 6 sal lekcyjnych - remont posadzek, malowanie, wymiana oświetlenia.
Szacunkowy koszt- 90.000zł
95 000
SP51 Osiedle Lecha - Remont korytarzy na 2 piętrze - malowanie, wymiana oświetlenia i części instalacji elektr.
Szacunkowy koszt - 25.000zł
25 000
SP2 Osiedle Jagiellońskie - Wykonanie nowej posadzki (szlifowanie posadzki istniejącej, oczyszczenie betonu z kleju, gruntowanie podłoża preparatem gruntującym, ułożenie posadzki z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, układane na kleju).
Szacunkowy koszt 295 000zł
295 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja SP2 REKOMENDACJEsp2.pdf
zdjęcia holu SPnr2 Os. Jagiellońskie Zdjecia_sp2.pdf
Zdjęcia toalet, sal i korytarzy zdjeciapboSP51.pdf
Rekomendacja SP51 PBO2020reksp51.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Elżbieta Świtalska
Adres email elzbieta@switalska.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Koleta Ceglarek, Wojciech Chudy, Grzegorz Cwojdziński, Grzegorz Grochowski, Andrzej Kalman, Urszula Krupińska, Krzysztof Kubiak, Joanna Multaniak, Stanisław Mysior, Ewa Pilarczyk, Wojciech Szymczak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla na posiedzeniu w dniu 10.09.2019 obradujący w składzie: Artur Świątkowski, Wojciech Strzelecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.