Play, tej! Centrum e-sportu i gamingu


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Play, tej! Centrum e-sportu i gamingu
Skrócony opis projektu
Poznańskie Centrum E-sportu będzie profesjonalnym centrum treningowym dla graczy oraz ośrodkiem szkoleniowym i konferencyjnym
Opis projektu
PE//GAME: Poznańska E-sportowa/Gamingowa Akademia Mistrzów i Ekspertów to miejsce, w którym przygotujemy reprezentacje Poznania w najważniejszych grach komputerowych, w których obecnie prowadzone są rozgrywki e-sportowe oraz przeszkolimy specjalistów od różnych aspektów organizacji turniejów. Celem bezpośrednim projektu będzie wytypowanie, przeszkolenie i przygotowanie do rozgrywek na najwyższym poziomie poznańskiej kadry e-sportowców i umożliwienie im startu w najważniejszych rozgrywkach w kraju i na świecie. Cel pośredni, to zgromadzenie najlepszych graczy wokół jednego ośrodka, wyniesienie e-sportu w Poznaniu na profesjonalny poziom i podniesienie świadomości społecznej na temat najpopularniejszej aktywności młodych ludzi. PE//GAME będzie pierwszym tego typu miejscem w Polsce otwartym dla wszystkich zainteresowanych e-sportem i organizacją rozgrywek. Dzięki ośrodkowi Poznań stanie się centrum profesjonalnego i amatorskiego e-sportu w kraju i przykładem dla innych miast w kraju i Europie.
W 3 salach: do profesjonalnych rozgrywek (22 stanowiska wysokiej klasy), do szkoleń (25 komputerów) oraz sali konferencyjno-prezentacyjnej będziemy:
1. prowadzić treningi zawodników dowolnego e-sportu
2. organizować rozgrywki wewnętrzne oraz brać udział w turniejach krajowych/światowych
3. organizować “strefy kibica” podczas ważnych zawodów e-sportowych
4. prowadzić szkolenia dla e-sportowców (np. ze strategii, taktyki, specyfiki poszczególnych gier, regeneracji, diety itp)
5. organizować spotkania pasjonatów konkretnych gier komputerowych i mobilnych
6. organizować spotkania i warsztaty z profesjonalnymi graczami
7. organizować spotkania i warsztaty ze specjalistami związanymi z e-sportem
8. szkolić w zakresie organizacji e-sportu (transmisje, komentarze, organizacja, obsługa)
9. uczyć tworzenia gier, ich profesjonalnego testowania i sprzedaży
9. organizować konferencje związane z e-sportem i tematami powiązanymi
10. prowadzić promocję poznańskiego e-sportu poza granicami Miasta Poznań
Cykl szkoleniowy zakończymy organizacją E-sportowych Mistrzostw Poznania, które wyłonią kadrę reprezentantów miasta.
W działanie i organizację PE//GAME będziemy chcieli zaangażować wszystkich (w tym organizacje i instytucje), którzy tworzą środowisko e-sportowe w Poznaniu.
Zakłada się roczne trwanie projektu, w założeniu na rok szkolny 2020/2021.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szkoła Podstawowa nr 72, Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ul. Newtona 2, 60-161 Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Miłośnicy gier komputerowych w wieku 12-30 lat
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Gry komputerowe i e-sport są najpopularniejszymi rozrywkami młodych ludzi w wieku 15-24 lat. Około 80% z nich miało do czynienia z grami komputerowymi, a 29% wszystkich Polaków przyznaje, że miało do czynienia z grami online (dane: Kantar Millward-Brown). Tegoroczne finały zawodów Intel Extreme Masters w Katowicach odwiedziło ponad 170 tysięcy osób, a online śledziło je 46 mln widzów.
Mimo ogromnej popularności gier online ich miłośnicy nie mają na co dzień możliwości spotykania się, wspólnego oglądania, trenowania czy brania udziału w turniejach w warunkach sprzyjającym osiąganiu dobrych wyników. Chcemy, by Poznań stał się pierwszym miastem w Polsce stawiającym na profesjonalny e-sport, jego rozwój i jak najwyższy poziom.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ogólne (poglądowe) koszty realizacji projektu, tj. prace adaptacyjne lokalu + infrastruktura, sprzęt (komputery, wyposażenie sal, wideo, transmisja, dźwięk), koszty stałe (12 miesięcy), wynagrodzenia (kadra, instruktorzy, wykładowcy, goście), wydarzenia (Mistrzostwa Poznania) i wsparcie zawodników. 1 500 000
SUMA: 1 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Czajka
Adres email pebeo2020@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Zmieniono decyzję na pozytywną po spotkaniu odwoławczym
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 19.09.2019
  Zespół Obradował w składzie P.Wrześniewski. P.Pawełczak, P.Garlacz
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Odnosząc się do negatywnej oceny mojego wniosku wyjaśniam: ad. 1 Zaproponowane przez Państwa rozwiązanie w postaci umieszczenia projektu w szkole średniej okazało się niemożliwe do realizacji. Poznańskie szkoły średnie nie są w stanie przyjąć pod swój dach projektu w związku z brakiem miejsca związanym z koniecznością zapewnienia w placówkach miejsca dla podwójnego rocznika. W porozumieniu z Wydziałem Oświaty udało się jednak (dopiero 22.08.2019) wypracować rozwiązanie w postaci umieszczenia projektu w Szkole Podstawowej nr 72. Pani Dyrektor Dagmara Bajerlajn jest bardzo zainteresowana projektem, jest gotowa udostępnić nam miejsce (co najmniej 2 sale) i służyć pomocą w organizacji. ad. 2 Projekt w założeniu jest działaniem obejmującym jeden rok, tj.: - okres przygotowań projektu - szkolenia i zawody kwalifikacyjne zawodników - kursy i szkolenia - organizacja zawodów - wyłonienie reprezentacji Poznania w różnych grach e-sportowych - udział zawodników w zawodach (ogólnopolskich i międzynarodowych) Liczymy na kontynuację projektu w kolejnych latach (mamy nadzieję na zwycięstwo w kolejnych PBO). Jeśli tak się jednak nie stanie, to projekt w przyszłości nie będzie generował kosztów, ponieważ większość wydatków w pierwszym roku to: zakup sprzętu i inwestycja w infrastrukturę (zarówno sprzęt, jak i infrastruktura zostają w szkole i będą służyły uczniom lub mogą zostać przekazane innym placówkom) lub wynagrodzenia dla obsługi centrum, instruktorów, prelegentów i zawodników, co również nie wiąże się z kosztami na przyszłość. Miałem zamiar wyjaśnić ww. kwestie z Panami Pawłem Koralewskim i Piotrem Wrześniewskim z Wydz. Sportu (z którymi prowadziłem korespondencję w sprawie projektu) i prosić o zmianę oceny projektu z negatywnej na pozytywną w najszybszym terminie po ustaleniu lokalizacji projektu i jednocześnie ostatnim z możliwych zgodnie z Regulaminem PBO2019, ale obaj Panowie tego dnia nie byli obecni w pracy.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt oceniony negatywnie z uwagi na następujące niezgodności z regulaminem Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020: 1) Rozdział 3, p. 6 d) - wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji projektu, a wskazał jedynie ogólne założenia. 2) Rozdział 3, p. 6 e) - koszty utrzymania w kolejnych pięciu latach przekraczają 30 % wartości projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.