Ekologiczny festyn rodzinny na Jeżycach


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Ekologiczny festyn rodzinny na Jeżycach
Skrócony opis projektu
Organizacja festynu rodzinnego z elementami ekologii dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Jeżyce.
Opis projektu
Projekt zakłada organizację festynu rodzinnego o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Jeżyce ze współpracą z Przedszkolem Kolumbus. Festyn planowany jest na lato 2020 i odbędzie się przy ulicy Bukowskiej 72a. Teren na organizację imprezy udostępni Przedszkole Kolumbus, które dysponuje terenem o powierzchni 0,35 ha.

Festyn ma na celu integrację międzypokoleniową mieszkańców Jeżyc oraz organizację czasu wolnego czasu dzieciom w czasie wakacji. Zadaniem festynu jest również stworzenie więzów międzypokoleniowych w rodzinie oraz zachęcenie do czynnego wypoczynku. Motywem przewodnim imprezy będzie szeroko pojęta ekologia. Dzieci będą miały możliwość wzięcia udziały w kilku rodzajach warsztatów, które będą uczyły recyklingu, upcyklingu i eko-edukacji.

Poprzez projekt będą wyrabiane umiejętności zdrowego współzawodnictwa, zaangażowania uczestników do wspólnych zadań i działań, aktywności kulturalnych, ekologicznych i społecznych. Projekt stworzy dobre warunki do integracyjnych spotkań i dobrej zabawy.

W ramach organizacji festynu przewiduje się wiele atrakcji dla dzieci oraz ich rodziców, min.:

- malowanie buzi przez animatorów,

- dmuchańce (zamek, zjeżdżalnia),

- pokaz baniek mydlanych,

- pokaz magika,

- konkurs z nagrodami dla dzieci i rodziców (sztafeta, biegi w workach) - trzy zespoły, które uzbierają największą ilość punktów we wszystkich konkurencjach zwyciężą w turnieju i otrzymają nagrody.

- warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące upcyclingu (tworzenie nowych rzeczy, z przedmiotów, które stracił swoją użyteczność), tworzenia ekologicznych kosmetyków, warsztaty "Eko-edukacja" (warsztaty ekologiczne o tematyce dot. życia jezior, rzek, fauny flory i roli człowieka w przyrodzie).

- stosika z jedzeniem i napojami - zapewnienie cateringu i napojów bezalkoholowych dla uczestników imprezy.Podczas festynu odbędzie się również zbiórka odpadów segregowanych, które będzie można wymienić na sadzonkę.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Bukowska 47a

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji – Plac zabaw przedszkola Kolumbus, obszar ok. 0,35 ha.
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu będą dzieci, młodzież w wieku szkolnym i ich rodzice zamieszkujący Jeżyce i inne dzielnicy Poznania. Festyn będzie ogólnodostępny dla wszystkich, bez względu na wiek oraz bezpłatny. Wstępnie zakłada się, że w festynie udział weźmie 300-350 osób.

Uzasadnienie dla realizacji projektu
Organizacja festynu w okresie wakacyjnym ma urozmaicić wolny czas młodym mieszkańcom Jeżyc, którzy często spędzają całe wakacje w domu. Festyn będzie otwarty i udział w nim będzie mógł wziąć każdy mieszkanie Poznania.

W ciągu wakacji dzieci nie mają zbyt wielu możliwości na to, by spędzić wolny czas na tego rodzaju zabawach. W czasie imprezy zostanie zorganizowany również konkurs z nagrodami, co zachęci dzieci oraz ich rodziców do przyjścia i wzięcia w nim udziału. Projekt ma na celu integracje i promocję aktywnego, rodzinnego spędzania wolnego czasu.

Festyn będzie wydarzeniem, które oprócz dostarczenia wrażeń artystycznych i sportowych wpłynie na wzrost pozytywnego wizerunku dzielnicy w oczach mieszkańców. Ponadto ich efektem z pewnością będzie pogłębienie integracji i więzi między mieszkańcami, a to powinno skutkować wzrostem zaangażowania społecznego. To również budowanie pozytywnych wzorców, pokazywanie w jaki sposób można spędzać czas, wolny od nałogów, w gronie rodziny i sąsiadów. Festyn pozwoli także na poszerzenie wiedzy ekologicznej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]


Organizacja i obsługa techniczna festynu – 14 000 zł


Zatrudnienie konferansjera i DJ’a – 3 000 zł


Zapewnienie atrakcji dla dzieci (wynajem dmuchańcy, zatrudnienie animatorów, pokaz magika, pokaz baniek mydlanych) – 15 000 zł

Nagrody dla uczestników konkursu (I miejsce - puchar dla drużyny, bilet do parku linowego dla wszystkich członków; II miejsce - puchar dla całej drużyny - bilety do Nicku - kręgle dla wszystkich członków; III miejsce - puchar dla całe drużyny - bilety do kina dla wszystkich członków.-
Zakup sadzonek dla osób, które przyniosą odpady segregowane. – 3 500 zł


Organizacja i przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży – 4 500 zł
40 000
SUMA: 40 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Renata Bukiewicz
Adres email nata150@poczta.onet.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nr 113 "Ekologiczny festyn rodzinny na Jeżycach" nie jest rekomendowany do realizacji, gdyż Miasto Poznań nie jest organem prowadzącym przedszkole Kolumbus. Dodatkowo podkreślamy, że zgodnie z Załącznikiem do uchwały Nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. "Zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020" rozdział 2, pkt. 12, do PBO20 można składać projekty, które dotyczą zadań własnych gminy lub powiatu, realizowanych przez jednostki miejskie.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Karolina Kubis
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 40 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.