Przedszkolne ogrody sercem blokowiska


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Przedszkolne ogrody sercem blokowiska
Skrócony opis projektu
Modernizacja ogrodów przedszkolnych : wzbogacenie o nowe urządzenia zabawowe oraz boiska wielofunkcyjne.
Opis projektu
Celem projektu jest modernizacja ogrodów w trzech przedszkolach znajdujących się na Ratajach: Przedszkola nr 114 i Przedszkola nr 124 na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej oraz Przedszkola nr 119 na osiedlu Piastowskim. W Przedszkolu nr 114 i 124 projekt zakłada wykonanie boisk wielofunkcyjnych do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę o wymiarach 10x20m² wraz z wyposażeniem. Boiska będą wykonane z bezpiecznej nawierzchni, bezspoinowego podłoża gumowego, które zminimalizuje ryzyko urazów i zamortyzuje upadki. Będzie odporna na warunki atmosferyczne. W Przedszkolu nr 114 wokół boiska zostanie zamontowanych 6 ławek dla dzieci oraz drewniany domek. Teren boiska zostanie osłonięty od parkingu i ulicy poprzez nasadzenie jodeł kaukaskich. Na pozostałej części ogrodu zostanie odtworzony trawnik oraz zostanie usunięta piaskownica. Ponadto w Przedszkolu nr 124 ogród zostanie doposażony w nowe urządzenia zabawowe: huśtawkę z gniazdem, domek dla dzieci, zjeżdżalnię z równoważnią. Celem projektu w Przedszkolu nr 119 jest wzbogacenie placu zabaw o : zestaw zabawowy z cysterną, ścieżkę zdrowia wraz z pomostem, ścianą wspinaczkową oraz domek z werandą. Pod wszystkimi urządzeniami zostanie wykonana bezpieczna bezspoinowa nawierzchnia chroniąca dzieci przed urazami.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

osiedle Bohaterów II Wojny Światowej, osiedle Piastowskie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ogrody przedszkolne na Ratajach
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczęszczające dzieci do przedszkola(350) oraz gościnnie przedszkolaki z innych placówek.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1. Podniesienie bezpieczeństwa na terenie zabaw dla dzieci.
2. Rozwijanie sprawności fizycznej naszych wychowanków.
3. Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci.
4. Budowanie relacji opartych na wzajemnej współpracy i zaufaniu.
5. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
6. Uatrakcyjnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu a nauczycielom zwiększenie
możliwości kreatywnej pracy z małym dzieckiem.
7. Współpraca pomiędzy ratajskimi przedszkolami – organizacja turniejów, olimpiad
sportowych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przedszkole nr 114
boisko wielofunkcyjne 110 000zł.
wyposażenie w sprzęt sportowy 9 000zł
6 ławek dla dzieci 3500zł.
drewniany domek 5200zł.
trawa 5000zł.
usunięcie piaskownicy 1500zł.
zakup i sadzenie drzew 5800zł.
140 000
Przedszkole nr 124
urządzenia zabawowe 25 000zł.
boisko wielofunkcyjne 110 000zł.
namiot dla dzieci 5 000zł.
140 000
Przedszkole nr 119
zestaw zabawowy 37 000zł.
bezpieczna nawierzchnia pod urządzenia zabawowe 88 300zł.
ścieżka zdrowia 4100zł.
domek z werandą 10 600zł.
140 000
SUMA: 420 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Joanna Gierwazik
Adres email p114@poznan.interklasa.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 420 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 420 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla na posiedzeniu w dniu 10.09.2019 obradujący w składzie: Artur Świątkowski, Wojciech Strzelecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.