Bezpieczny Zieliniec


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Bezpieczny Zieliniec
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada instalację monitoringu miejskiego w trzech punktach - skrzyżowaniach ulic na osiedlu Zieliniec.
Opis projektu
Projekt zakłada rozbudowę monitoringu miejskiego o 3 dodatkowe kamery zlokalizowane na osiedlu Zieliniec. Punkty kamerowe zostałyby zlokalizowane:
1. skrzyżowanie ulic: Sarnia - Strzałkowska - Sośnicka,
2. skrzyżowanie ulic: Rugijska, Leśna, Smołdzinowska, Zieleńska,
3. skrzyżowanie ulic:Grodnicka, Strzałkowska - Darniowa.
Lokalizacje te pozwoliłyby na kontrolę wszystkich pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z osiedla. Ma to bardzo istotne znaczenie dla mieszkańców, gdyż znacznie wzrosła liczba kradzieży i włamań na tym terenie. Równie istotne jest to dla pracowników firm zlokalizowanych na terenie osiedla, w tym pracowników Volkwagen Poznań, gdyż korzystają z insfrastruktury osiedla. Koszt monitoringu jest wysoki z uwagi na brak na osiedlu właściwej dla monitoringu infrastruktury technicznej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Skrzyżowanie ulic: Sarnia, Strzałkowska, Sośnicka; skrzyżowanie ulic: Rugijska, Leśna, Zieleńska, Smołdzinowska; skrzyżowanie ulic: Grodnicka, Strzałkowska, Darniowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacja kamer w tych miejscach zapewni kontrolę pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z osiedla.
Potencjalni odbiorcy projektu
Głównie mieszkańcy osiedla Zieliniec oraz mieszkańcy odwiedząjący dzielnicę, a także pracownicy firm zlokalizowanych na terenie osiedla np. Volkswagen Sp. z o.o.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Instalacja systemu monitoringu miejskiego zwiększy bezpieczeńswto mieszkańców Zielińca. Kamery zostaną zlokalizowane na skrzyżowaniach dróg dojazdowych do osiedla, poprawiając bezpieczeństwo i ograniczając tym samym wzrost przestępczości na tym terenie. Lokalizacja kamer na głównych skrzyżowaniach osiedla, pozwoli poczuć się bezpieczniej mieszkańcom osiedla i pracownikom okolicznych zakładów pracy. Koszt instalacji kamer jest tak wysoki, gdyż należy w pierwszej kolejności doprowadzić infrastrukturę teletechniczną na osiedle.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kamera skrzyżowanie Sarnia-Strzałkowska-Sośnicka 123 000
Kamera skrzyżowanie Rugijska-Leśna-Zieleńska-Smołdzinowska 246 000
Kamera skrzyżowanie Grodnicka-Strzałkowska-Darniowa 221 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 45 000
Dodatkowe załączniki
Pismo Urzędu Miasta Poznania - Koszty monitoringu Pismo Urz_du Miasta Poznania - Koszty monitoringu.pdf
Pismo Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto Pismo Komisariatu Policji Pozna_ - Nowe Miasto.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Łukaszewska
Adres email a.lukaszewska@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest WZKiB.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zaproponowana kwota powinna być wystarczająca do zrealizowania zadania inwestycyjnego.
  Zespół Obradował w składzie: Michał Klupś
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 45 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 45 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 600 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zasadniczo podniesie poziom bezpieczeństwa na osiedlu przed kradzieżami i włamaniami, które nasiliły się w ostatnim czasie.
  Zespół Obradował w składzie: Dionizy Radojewski, Jarosław Klessa, Mieczysław Wachowiak, Krzysztof Bartosiak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.