Aktywni i Zdrowi


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Aktywni i Zdrowi
Skrócony opis projektu
Program prozdrowotny, zwiększający aktywność fizyczną mieszkańców, przeciwdziałający chorobom cywilizacyjnym,takim jak:nadwaga,otyłość,cukrzyca,wady postawy.
Opis projektu
Projekt zakłada realizacje następujących zadań:
1. Zajęcia fizyczne takie jak: ( aerobik, zumba, dance fitness, callanetics, fitness na trampolinach, trening ogólnorozwojowy z elementami samoobrony i sztuk walki, stretching, nordic walking, fitball, gimnastyka, zajęcia taneczne, trening funkcjonalny itp.)- dla mieszkańców od 16 roku życia.
2. Zajęcia z profilaktyki bólów kręgosłupa i pleców - dla mieszkańców od 16 roku życia.
3. Zajęcia fizyczne i konsultacje dietetyczne ( dla otyłych - od 16 roku życia)
4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - dla dzieci w wieku 4-6 lat.
Zajęcia prowadzone będą przez kwalifikowanych instruktorów, trenerów i fizjoterapeutów. Konsultacje dietetyczne prowadzone będą przez specjalistów dietetyków. Zajęcia organizowane będą w 8 Domach Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu w godz. 10-21.
Zajęcia będą organizowane dla kobiet i mężczyzn. Organizator nie przewiduje wprowadzenie górnej granicy wieku. Forma, intensywność, dobór środków treningowych, dopasowane będą do grupy uczestników.

W każdym Domu Kultury, w danym tygodniu prowadzone będą zajęcia:

I. 2 x zajęcia fizyczne (tygodniowo), trwające 60 min. ( 2 x 60min.)
II. 2 x zajęcia z profilaktyki bólów kręgosłupa i pleców (tygodniowo), trwające 60 min. (2 x 60min.)
III. 10 godz. (miesięcznie) - konsultacje dietetyczne z pomiarami i ułożeniem diety.

Ilość uczestników:
Zajęcia fitness:
8 Domów Kultury x 50 uczestników = 400 os.
Zajęcia z profilaktyki bólów kręgosłupa i pleców:
8 Domów Kultury x 15 uczestników = 120 os.
Zajęcia dla osób otyłych
3 Domy Kultury = 50 os.
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
8 Domów Kultury x 15 uczestników= 120 os.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ratajskie Osiedla: Piastowskie, Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej, Rzeczypospolitej, Lecha, Czecha, Rusa,Tysiąclecia,Polan,Stare Żegrze,Orła Białego,Rusa,Jagiellońskie, Powstań Narodowych

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Domy Kultury i Placówki Kulturalne Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Poznaniu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Beneficjentami projektu będą osoby mieszkające na terenie Rataj, Chartowa i Żegrza, którzy ukończyli 16 rok życia ( dot. uczestników zajęć fitness, zdrowego kręgosłupa, konsultacji dietetycznych), oraz dzieci w wieku 4-6 ( dot. zajęć z gimnastyki korekcyjnej).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt "Aktywni i Zdrowi" jest rozbudowanym programem prozdrowotnym służącym zdrowiu społeczeństwa. W ramach programu realizowane będą takie zajęcia jak: zajęcia fitness, zajęcia fizyczne dla otyłych z konsultacjami dietetycznymi, zajęcia z profilaktyki bólów kręgosłupa i pleców, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci.
Wiedza i umiejętności, jakie pozyskają uczestnicy programu zapewne korzystnie wpłynie na Ich dalsze życie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie instruktora fitness:
1 - zajęcia ( 60min) - 90zł. brutto
55 zajęć x 8 placówek = 440 zajęcia
39 600
Wynagrodzenie fizjoterapeuty:
1 - zajęcia ( 60min.) - 90zł. brutto
55 zajęć x 8 placówek = 440 zajęć

39 600
Wynagrodzenie- gimnastyka korekcyjna:
1 - zajęcia ( 60min.) - 90zł. brutto
27 zajęć x 8 placówek = 216 zajęć
19 440
Konsultacje dietetyczne:
1 - godzina = 120zł.
80 godz. x 3 placówki = 240 godz.
Ułożenie zaleceń i diety
9900zł.
38 700
Wynajem sal:
1 - godz. wynajmu = 90zł. brutto
440 + 440 + 216+ 240 = 1336godz.
120 240
Zakup sprzętu sportowego:
Poduszki sensoryczne - 40 szt. x 50zł.
Piłeczki, woreczki - 100 szt. x 5zł.
Taśmy ćwiczebne - 100 szt. 20zł.

Marketing:
Opracowanie i druk plakatów, materiałów informacyjnych, kart uczestnika, regulaminu itp:
ok. 3600 szt. plakatów
ok. 1500 szt. materiałów inf.
Stworzenie i prowadzenie fanpage,
Nadzór i kontrola nad całością projektu.
Obsługa księgowa projektu.
35 550
SUMA: 293 130
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja projektu AiZ przez Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedle Młodych w Poznaniu Rekomendacja AiZ PBO 2020.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Damian Kozłowski
Adres email damian_kozlowski@wp.pl
Telefon 695-151-659
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zadania zaproponowane w projekcie wpisują sie w zakres profilaktyki i ochrony zdrowia mieszkańców Poznania. Zakres projektowanych działań oraz opisany sposób ich realizacji odpowiadają założeniom w odniesieniu do rezultatów. Koszty realizacji zadania są adekwatne do planowanego przedsięwzięcia.
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Olenderek Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Klaudia Tomczak-Łątkowska, Katarzyna Strzyż-Sobańska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 293 130 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 293 130 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Koleta Ceglarek, Wojciech Chudy, Grzegorz Cwojdziński, Grzegorz Grochowski, Andrzej Kalman, Urszula Krupińska, Krzysztof Kubiak, Joanna Multaniak, Stanisław Mysior, Ewa Pilarczyk, Wojciech Szymczak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla na posiedzeniu w dniu 10.09.2019 obradujący w składzie: Artur Świątkowski, Wojciech Strzelecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: ADAMSKI Grzegorz CHOMICZ Maria FERENS Joanna CIEŚLEWICZ-GALAS Katarzyna DOLATA Iwona ŁAGOWSKI Dominik MĄCZKOWSKI Tomasz MNICH Teresa OSSOWSKI Szymon RACHWAŁ Lesław TOMCZAK Adam TRAFNY Mateusz WŁODARCZAK Łukasz ZBYSZEWSKI Piotr
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.