Remont sali gimnastycznej ZS nr 2


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Remont sali gimnastycznej ZS nr 2
Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul. Hangarowej oraz modernizację boiska szkolnego.
Opis projektu
Celem projektu jest poprawa warunków do uprawiania sportu w Szkole Podstawowej nr 22 w Zespole Szkół nr 2 w Poznaniu. Głównym założeniem projektu jest wyremontowanie pomieszczenia sali gimnastycznej oraz pomieszczeń pomocniczych (w tym: szatni, toalet, magazynu sprzętu sportowego, pokoju nauczycieli wf) w budynku ZS nr 2, znajdującym się przy ul. Hangarowej 14 w Poznaniu. Ponadto, w miarę możliwości finansowych, projekt obejmuje modernizację boiska szkolnego, tj. wymianę sztucznej trawy boiska do piłki nożnej, naprawę bramek, naprawę nawierzchni przy wejściu na boisko, a także realizację skoczni do skoku w dal.
Szkoła przy ul. Hangarowej 14 w Poznaniu została wybudowana w 1965r. Od tego czasu zarówno sala gimnastyczna, jak i pomieszczenia pomocnicze, nie przechodziły remontu. Poddawane były one co najwyżej drobnym pracom konserwacyjnym. Wieloletni brak remontów spowodował praktycznie całkowite zniszczenie posadzki sali gimnastycznej, naprawy wymagają także okładziny ścian i sufitów. W fatalnym stanie technicznym znajduje się zaplecze sali gimnastycznej, należy przeprowadzić naprawę tynków i wymienić część drzwi. Szatnie i sanitariaty nie spełniają współczesnych standardów technicznych i estetycznych, brakuje pryszniców dla uczniów, dlatego należy je wykonać. Natomiast magazynek przy sali gimnastycznej potrzebuje remontu i doposażenia w nowy sprzęt sportowy.
Ze względu na opisany stan sali gimnastycznej i jej zaplecza, należy sporządzić projekt budowlany gruntownego remontu tych pomieszczeń, a następnie pilnie przystąpić do jego realizacji.
Nawierzchnia boiska do piłki nożnej wiele lat temu została pokryta sztuczną trawą. Niestety znaczny upływ czasu spowodował, że została ona całkowicie zniszczona, obecnie jest wytarta i dziurawa, dlatego trzeba ją wymienić. Ponadto trzeba naprawić bramki i otoczenie tego boiska - w tym stopnie wejściowe.
Na terenie szkoły nie ma żadnej bieżni, a rozbieg do skoków w dal stanowi klepisko, częściowo zarośnięte trawą. Dlatego też w ramach projektu proponuję także wykonanie rozbiegu i skoczni do skoku w dal.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Hangarowa 14

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Budynek i boisko Zespołu Szkół nr 2
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 2, a także okoliczni mieszkańcy, w szczególności mieszkańcy osiedla Wola.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zakres prac remontowych niezbędnych dla stworzenia dobrych i bezpiecznych warunków uprawiania sportu daleko wykracza poza możliwości finansowe Zespołu Szkół nr 2. Dlatego uważam, że należy Szkole pomóc sfinansować remont sali gimnastycznej i modernizację boiska szkolnego.
Bezpieczne, przyjazne dla dzieci, warunki zachęcą je do uprawiania sportu, w tym do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego i zajęciach dodatkowych realizowanych na terenie szkoły. Natomiast powstała w wyniku prac remontowych baza rekreacyjno-sportowa będzie mogła służyć także mieszkańcom tego rejonu miasta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont sali gimnastycznej z zapleczem, w tym: szatnie, sanitariaty, magazynek, pokój nauczycieli wf. 400 000
Wymiana sztucznej trawy boiska sportowego, naprawa bramek i wejścia na boisko. 100 000
Budowa skoczni do skoku w dal. 60 000
Projekty budowlane 40 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Oświadczenie dyrektora ZS nr 2. O_wiadczenie dyrektora.pdf
Zdjęcia sali gimnastycznej ZS nr 2 z zapleczem. Remont sali gimnastycznej ZS nr 2..pdf
Zdjęcia boiska przy ZS nr 2. Boisko przy ZS nr 2..pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Zakrzyńska
Adres email annazakrzynska19@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zbigniew Barbaś, Krzysztof Marciniak, Zofia Martyńska, Teresa Piasna, Jan Schneider, Anna Wilczewska, Maciej Wituski, Sławomir Wojciechowski, Wojciech Wyczyński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Nieodzownym elementem jakości edukacji jest miejsce, w którym edukacja się odbywa. Realizacja projektu zakłada poprawienie miejsca nauki, pracy i realizacji zadań, w którym spotykają się trzy najważniejsze ogniwa edukacji: nauczyciel - uczeń - rodzic. Dodatkowo projekt zakłada podniesienie bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych, poszerzy znacznie wachlarz dodatkowych zajęć oraz przyczyni się do kreowania postawy zarówno wśród uczniów jak i mieszkańców do bycia w sporcie pozostając aktywnym.
  Zespół Obradował w składzie: Ewelina Gogołkiewicz, Mirosław Góra, Maciej Krukowski, Ireneusz Piechowiak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.