Akademia Kultury Polskiej dla młodzieży szkolnej


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Akademia Kultury Polskiej dla młodzieży szkolnej
Skrócony opis projektu
Projekt edukacji przez sztukę dla uczniów i uczennic poznańskich szkół ponadpodstawowych.
Opis projektu
Edukacja przez sztukę to pomysł nienowy. W wielu krajach stanowi istotny element procesu nauczania. Niestety w Polsce to wciąż rzadkość, w Poznaniu realizowana od czasu do czasu m.in. przez organizacje pozarządowe, ze środków pozyskanych głównie z zewnątrz. Czas to zmienić!

Projekt zakłada realizację, w ciągu jedego roku szkolnego, zajęć edukacji przez sztukę obejmujących:
- warsztaty rozwoju osobistego skupione na rozwoju osobowości i inteligencji emocjonalnej uczestników, świadomości ich słabych i silnych stron, rozpoznaniu podstawowych kompetencji emocjonalnych i społecznych niezbędnych w świadomym życiu,
- warsztaty teatralne podczas których nastąpi rozpoznanie świadomej kreacji roli w strukturze warsztatu/spektaklu przez pryzmat własnych doświadczeń i własnych ról życiowych, a wykorzystując uświadomione umiejętności i zrodzone idee w etapach poprzednich, w twórczy i kreatywny sposób dokonana zostanie teatralna wizualizacja warsztatu.

W sumie będą to 52 godziny lekcyjne dla jednej grupy. Warsztaty zakończy wspólny pokaz teatralny otwarty dla szerokiej publiczności. Miejsce realizacji spektaklu pozostaje kwestią otwartą ale może to być np. sala teatralna przez szkole Łejery, albo przestrzeń Festiwalu Malta.

Założono realizację warsztatów dla 1080 uczniów, podzielonych na 90 grup. Łącznie daje to 4680 godzin zajęć, a do tego spektakl.

Tematyka powinna być skupiona na kulturze polskiej, promując jednocześnie nasze dziedzictwo narodowe. Nie musi się jednak ograniczać do klasyki.

Zajęcia odbywać się będa w szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Grupy składać się będą z uczniów tychże szkół.

Miasto zapewni finansowanie wynagrodzenia trenerów, niezbędne materiały, sale dydaktyczne, wyposażenie potrzebne do prowadzenia zajęć i wystawienia spektaklu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoły prowadzone przez Miasto Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczennice i uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań (po reformie: LO, TECH, Brażowa Szkoła I i II stopnia). W sumie ok. 1080 uczestników podzielonych na 90 grup.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Brak systemowego wsparcia w postaci zajęć edukacji przez sztukę organizowanych przez Miasto Poznań przy jednoczesnym podkreślaniu wagi edukacji oraz kultury w życiu młodego człowieka. Udział w zajęcia pozwoli uczniom i uczennicom nie tylko na bliski kontakt z kulturą ale zaowocuje także podniesieniem poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze rozwoju osobistego, autoprezentacji i asertywności.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie trenerów (4680 godz. * 95 zł) 444 600
Koszt utrzymania sal szkolnych (4680 godz. * 12 zł). Szacunkowy koszt utrzymania jednej sali lekcyjnej w przeliczeniu na godzinę. 56 160
Koszt materiałów dydaktycznych (1080 szt. * 120 zł). Obejmuje zlecenie ich przygotowania merytorycznego oraz wykonania (np. druk). Gotowe projekty pozostaną do dalszych edycji, wtedy koszt będzie dotyczył tylko wykonania) 129 600
Zakup sprzętu na potrzeby zajęć (90 grup * 8000 zł). Zakupiony sprzęt będzie służył także w ramach kolejnych edycji) 720 000
Koszt organizacji spektaklu (sala, obsługa, scenografia, stroje, charakteryzacja, zaproszenia, rejestracja gości itd.) 150 000
Promocja projektu oraz samej idei edukacji przez sztukę wśród mieszkańców Poznania (i nie tylko). Media tradycyjne, media społecznosciowe itp. 55 195
SUMA: 1 555 555
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Ruta
Adres email ruciakos@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Radosław Paszkiewicz, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 555 555 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 555 555 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.