Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Aviano


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Aviano
Skrócony opis projektu
Przebudowa chodnika na pieszojezdnię po północnej stronie ul błogosławionego Marka z Aviano
Opis projektu
Przebudowa chodnika (wymiana nawierzchni i poszerzenie) i dostosowanie do parametrów pieszojezdni na odcinku 260 metrów wzdłuż północnej krawędzi ulicy błogosławionego Marka z Aviano
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

pólnocna krawędź ulicy błogosławionego Marka z Aviano

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

pólnocna krawędź ulicy błogosławionego Marka z Aviano
Potencjalni odbiorcy projektu
bezpośrednio mieszkańcy Piątkowa i Moraska, mieszkańcy Suchego Lasu
pośrednio mieszkańcy Poznania poprzez zmniejszenie ruchu samochodowego na zakorkowanych ulicach: Obornickiej i Morasko
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1. Od granic miasta z gmina Suchy Las istnieje ciąg pieszorowerowy do przejazdu kolejowego przy skrzyżowaniu ul. Morasko z ul Mateckiego i ul bł. Marka z Aviano.
2. Od strony Dworca Autobusowego na os Jana III Sobieskiego istnieje ciąg pieszorowerowy kończący się przy przejeździe kolejowym na wysokości bloku nr 22.
3. W toku modernizacji ul. Stróżyńskiego istnieje koncepcja budowy ciągu pieszorowerowego od przejazdu kolejowego przy bloku nr 22 wzdłuż północnego przebiegu ul. Stóżyńskiego aż do ul. bł Marka z Aviano.
4. Budowa brakującego odcinka ciągu pieszorowerowego o długości 260 metrów ustanowi łączność na całym odcinku drogi rowerowej od granic z gmina Suchy Las do Starego Rynku
unikając konstruowania przejazdu przez osiedla Marysieńki i Jana III Sobieskiego czemu mieszkańcy są stanowczo przeciwni.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Poszerzenie chodnika do 3 metrów
2. Wymiana nawierzchni na całej długości na nawierzchnię asfaltową.
300 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Pieszojezdnai Aviano Pieszojezdnia Aviano 300 m.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Przemysław Czechanowski
Adres email czechanowski@interia.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W chwili obecnej na terenie proponowanego projektu PBO realizowane jest zadanie związane z projektem przebudowy skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - bl. Marka z Aviano - Mateckiego - Morasko. Proponowane rozwiązanie jest niezgodne z opracowaną koncepcją układu drogowego. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział III, pkt 6, ppkt c) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Makowski Marek,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.