Dudki na narychtowanie Przedszkola nr 160


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Dudki na narychtowanie Przedszkola nr 160
Skrócony opis projektu
Celem projektu jest kompleksowy remont wybranych pomieszczeń Przedszkola nr 160 na terenie Chartowa.
Opis projektu
Celem projektu jest kompleksowy remont wybranych pomieszczeń Przedszkola nr 160 na os. Tysiąclecia 69. W przedszkolu remontów wymagają:
- dwie sale dydaktyczne na parterze wraz z remontem łazienek i kantorków;
- tynki ścian szczytowych, gzymsów z odmalowaniem i pracami towarzyszącymi;
- wymiana siatki ogrodzeniowej, naprawa bram, furtek wraz z pracami towarzyszącymi;
- wiatrołap wraz z wymianą tablicy rozdzielczej, korytarz wraz z wymianą drzwi z korytarza do szatni;
- schody wejściowe do przedszkola wraz z dobudową pochylni dla wózków;
- pomieszczenia biurowe: sekretariat i gabinet dyrektora z wymianą okna.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Tysiąclecia

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przedszkole na terenie Chartowa
Potencjalni odbiorcy projektu
Kilkuset obecnych i niezliczona ilość przyszłych pokoleń Przedszkolaków
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Potrzeby remontowe przedszkola wynikają z upływu czasu jaki minął od jego powstania oraz z nieustannej eksploatacji. Konieczne jest dostosowanie pomieszczeń do obecnych wymagań, do standardów nadzoru budowlanego jak i do funkcjonalności oraz estetyki. Zdecydowanie wpłynie to na lepsze samopoczucie obecnych dzieci i kolejnych pokoleń, by czuły się w przedszkolu lepiej, rozwijały się i bawiły w komfortowych warunkach. Poszczególne remonty są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i ciągłość pracy przedszkola bez zakłóceń oraz podniesienie komfortu pracy personelu. Największą radością jest dla nas uśmiech dziecka, dla którego przedszkole jest jak drugi dom, w którym spędza najlepsze lata swojego dzieciństwa. Zapewnijmy dzieciom wspaniałe warunki do zabawy w odnowionych salach, łazienkach, z kolorowym budynkiem w bujnej zieleni bezpiecznego ogrodu przedszkolnego położonego w niedalekiej odległości od zielonego serca miasta - Malty, gdzie śpiew dzieci przeplata się ze śpiewem ptaków.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont dwóch sal dydaktycznych na parterze wraz z remontem łazienek i kantorków.
Naprawa tynków ścian szczytowych, gzymsów z odmalowaniem i pracami towarzyszącymi.
Wymiana siatki ogrodzeniowej, naprawa bram, furtek wraz z pracami towarzyszącymi.
Remont wiatrołapu wraz z wymianą tablicy rozdzielczej, korytarza wraz z wymianą drzwi z korytarza do szatni.
Remont pomieszczeń biurowych: sekretariat i gabinet dyrektora z wymianą okna.
Schody wejściowe do przedszkola wraz z dobudową pochylni dla wózków.
Szczegółowy opis i koszty w załączniku
332 250
SUMA: 332 250
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
rekomendacja SKMBT_C22019053111160.pdf
zdjęcie 20190531_111344.jpg
zdjęcie1 20190531_111224.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Waberska
Adres email katarzyna.anna.70@gmail.com
Telefon 604405701
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 332 250 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 332 250 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Koleta Ceglarek, Wojciech Chudy, Grzegorz Cwojdziński, Grzegorz Grochowski, Andrzej Kalman, Urszula Krupińska, Krzysztof Kubiak, Joanna Multaniak, Stanisław Mysior, Ewa Pilarczyk, Wojciech Szymczak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.