Festiwale, kino plenerowe, kultura na Jeżycach


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Festiwale, kino plenerowe, kultura na Jeżycach
Skrócony opis projektu
Organizacja: Smochy Festiwalu, Festiwalu Kierskiego,Kina Plenerowego oraz całorocznych zajęć i warsztatów kulturalnych na Smochowicach.
Opis projektu
Projekt zakłada zorganizowanie bezpłatnych wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych na Osiedlu Krzyżowniki – Smochowice, skierowanych do mieszkańców w każdym wieku. Założeniem projektu jest:
- organizacja dwóch festiwali - SMOCHY FESTIWALU (czerwiec) oraz FESTIWALU KIERSKIEGO (wrzesień) - w ramach których odbędą się przedsięwzięcia muzyczne, tj. koncerty, występy młodych talentów muzyczno-wokalnych, lokalnych grup muzycznych, tanecznych,
- organizacja wieczornych seansów LETNIEGO KINA PLENEROWEGO wraz z warsztatami dla dzieci i dorosłych – 1x w tygodniu) podczas całych wakacji, organizacja zabaw,
- organizacja teatralnych spektakli plenerowych,
- Festiwale wzbogacone będą o działania rekreacyjne, artystyczne, takie jak: warsztaty tematyczne, warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty i pokazy naukowe, rodzinne i indywidualne konkursy i quizy tematyczne, a wszystko to w luźnej atmosferze piknikowej.
- organizacja całorocznych zajęć kulturalnych - projekt polega na popularyzacji sztuk performatywnych /warsztaty rękodzieła artystycznego, teatralne, muzyczne, taneczne itp/ wśród mieszkańców Osiedla Krzyżowniki - Smochowice i osiedli sąsiednich. Zajęcia odbywałyby się pod okiem wykwalifikowanych trenerów, animatorów w wynajętych salach np miejscowej szkoły lub na terenie Obiektu Sportowego lub w Centrum Kultury SCHRON na Osiedlu Krzyżowniki - Smochowice. Wnioskodawca zamierza przeprowadzić ankiety wśród mieszkańców dotyczących preferencji.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obiekt Sportowy, ul. Braniewska /pomiędzy ulicami Myśliborską, Tczewską, Lubowską/, budynek Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości ul. Słupska 62, Krzyżowniki -Smochowice , plaża Parkowa, Kiekrz

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren Obiektu Sportowego znajduje się w zarządzie Rady Osiedla Krzyżowniki- Smochowice i przeznaczony jest na cele rekreacyjne; pomieszczenia w budynku przy ul. Słupskiej 62 należą do Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości i przeznaczone są na cele kulturalne, tereny nad Jeziorem Kierskim, ul. Nawrota znajdują się w zarządzie Rady Osiedla Kiekrz.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, przyjezdni, a w szczególności mieszkańcy osiedli peryferyjnych: Krzyżownik-Smochowic, Kiekrza, Strzeszyna, Woli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wyżej wymienione osiedla są oddalone od centrów wydarzeń kulturalnych, dlatego też wnioskodawca proponuje poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego w tym rejonie miasta. Istotną kwestią i celem obu wydarzeń i organizacji całorocznych zajęć i warsztatów kulturalnych jest rozwijanie wspólnotowości i budowanie sąsiedzkich relacji, a także zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej w tym rejonie miasta. Takie inicjatywy dają również sposobność do realizowania ambicji kulturalnych i artystycznych, rozwijających twórcze pasje mieszkańców, w szczególności dzieci, dostarczających przyjemności oraz poczucia integracji. Podobne działania w latach ubiegłych pokazały, jak duże jest zapotrzebowanie i zainteresowanie na uzupełnienie tego typu oferty rekreacyjno-wypoczynkowej. W załączeniu zdjęcia z imprez lat ubiegłych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
KOSZTY TECHNICZNE 2 koncertów /honoraria artystów, technikę sceniczną, ławki, obsługę, transport, logistykę promocję wydarzeń. ZAIKS, itp/ 160 000
KINO PLENEROWE /wynajem projektora, ekran (wynajem - np.pneumatyczny), odtwarzacz blue-ray lub DCP, nagłośnienie, oświetlenie, miejsca siedzące, koszty porządkowe, obsługa, licencje, transport, logistyka/ 60 000
KOSZTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I PORZĄDKIEM /wynajem toalet, ochrona, zabezpieczenie medyczne, sprzątanie itp/ 24 000
KOSZT WYNAGRODZEŃ PROWADZĄCYCH WARSZTATY, ANIMACJE, WYKONAWCÓW, KOSZTY PRODUKCJI 88 000
PROMOCJA, REKLAMA WYDARZEŃ /np. plakaty 5 000
Koszty obsługi produkcyjno - księgowe 3 000
SUMA: 340 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja Zarządu Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice REKOMENDACJA_ZARZ_D RO KRZY_OWNIKI-SMOCHOWICE.pdf
fot. 1 - koncerty (archiwum własne) fot. 1.JPG
fot. 2 - koncerty (archiwum własne) fot. 2.JPG
fot. 3 - Kino Plenerowe (archiwum własne) fot. 3.jpg
fot. 4 - spektakl przygotowany przez przedszkolaki (archiwum własne) fot. 4 - Spektakl przedszkolak_w.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dorota Matkowska
Adres email dor.mat@poczta.fm
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury proponuje podniesienie wysokości kosztów technicznych do 185 tys. zł, kosztów związanych z bezpieczeństwem i porządkiem do 40 tys. zł, promocji wydarzenia do 15 tys. zł oraz kosztów obsługi produkcyjno-księgowej do 12 tys. zł.
  Zespół Obradował w składzie: Małgorzata Kempa, Justyna Makowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 340 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 400 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

  projekt nie podlegał opiniowaniu
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Witold Puchalski, Dorota Matkowska, Maciej Bedyński, Magdalena Ratajczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.