Legendarny Poznań


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Legendarny Poznań
Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu rozbudzenie ciekawości, poczucia przynależności i zapoznanie dzieci z legendami regionu.
Opis projektu
Zadaniem projektu będzie stworzenie małych form teatralnych opowiadających historie i legendy związane z Poznaniem. Projekt skierowany będzie do dzieci przedszkolnych i szkolnych z klas I-III. Powyższe przedsięwzięcie ma charakter edukacyjny. Głównymi celami są szerzenie wiedzy na temat historii i legend miasta Poznania oraz Wielkopolski., rozbudzanie wyobraźni, ciekawości oraz lokalnego patriotyzmu. Spektakle teatralne odbywałyby się w szkołach i przedszkolach na terenie miasta Poznania. Wszystkie placówki zostałyby poinformowane o możliwości organizacji spektakli dla dzieci do nich uczęszczających. Do realizacji projektu potrzebne będą: scenografia, rekwizyty, aktorzy, plakaty informacyjne ulotki, organizacja transportu oraz konta w mediach społecznościowych. Scenariusz spektaklu musi zawierać minimum 3 legendy z książki „Koziołki, rury i czarcie ogony”; liczba przedszkoli i szkół, w których odbędą się spektakle - minimum 20. Czas trwania projektu:od stycznia do grudnia 2020.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Caly Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

szkoły i przedszkola
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci z przedszkoli i szkół.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt posiada walor edukacyjny. Może on pomóc w rozwoju dzieci świadomych wlasnej tożsamości, żądnych informacji i ciekawych świata. Nauka przez zabawę jest niezwykle skuteczna i wartościowa. Poznańskie dzieci otrzymają lekcję historii w łatwej i przyjemnej w odbiorze formie. Projekt ten może wnieść nową jakość i miłą odmianę od codziennych zajęć.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Scenografia i rekwizyty


10 000
Aktorzy, scenariusz i obsługa techniczna 40 000
Transport 5 000
Promocja i informacja w internecie 5 000
SUMA: 60 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Malwina babiracka
Adres email Malwina.babiracka@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Monika Herkt-Rynarzewska, Justyna Makowska, Marcin Kostaszuk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.