Wiaty rowerowe dla Dębca


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Wiaty rowerowe dla Dębca
Skrócony opis projektu
Budowa 24 zadaszonych wiat rowerowych wyposażonych w 10 bezpiecznych “n” - stojaków.
Opis projektu
Dlaczego są potrzebne wiaty rowerowe?
Mieszkańcy bloków na terenie dzielnicy Zielony Dębiec codziennie zmagają się z problemem wyboru środka komunikacji. W sąsiedztwie bloków na terenie dzielnicy można zauważyć nie tylko wielką ilość zaparkowanych samochodów ale także rowerów przypiętych do latarni, śmietników, płotów czy poręczy, często stwarzających utrudnienia dla pieszych. Jednakże w strachu przed kradzieżą bądź dewastacją źle przypiętych pojazdów, większość rowerów przechowywana jest przez mieszkańców w mieszkaniach i piwnicach. Jest to nie tylko niewygodne ale i niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych, gdyż wiąże się z problemem dźwigania roweru po krętych i ciasnych klatkach schodowych, w blokach w większości pozbawionych wind. Dodatkowo, małe metraże mieszkań i piwnic nie nadają się do przechowywania roweru czy rowerów dla całej rodziny.
Zbudowanie wiat umożliwiłoby wszystkim rowerzystom rozwiązać ten problem, jednocześnie pełniąc rolę zachęty do wybierania roweru jako ważnego, wygodnego, taniego i ekologicznego środka codziennego transportu, również wśród uczniów okolicznych szkół, gdyż zostały one uwzględnione w projekcie.
Projekt zakłada stworzenie 24 wiat w bezpośrednim sąsiedztwie skupisk bloków, dających łącznie ponad 480 miejsc parkingowych dla rowerów.
Proponujemy by każda wiata o przybliżonych wymiarach długość 9m, głębokość 2,5m, wysokość 2,5m była wykonana ze szkieletu stalowego, całkowicie zadaszonego nieprzezroczystym materiałem i posiadającego przezroczyste ściany z trzech stron. Każda byłaby wyposażona w 10 stojaków typu “n”, które umożliwiają bezpieczne zapięcie roweru, ustawionych na utwardzonej powierzchni. Lokalizacje zostały wytypowane ze względu na uwarunkowania właścicielskie terenów, sąsiedztwa skupisk bloków czy węzłów komunikacyjnych na osiedlu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rejon obejmuje wiele ulic i skwerów Osiedla Zielony Dębiec (załącznik)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dokładna lokalizacja w załączniku.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są przede wszystkim mieszkańcy, uczniowie osiedlowych szkół, turyści, osoby załatwiające swoje sprawy na Osiedlu Zielony Dębiec.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zielony Dębiec jest osiedlem, na którym do dziś w nie przewidziano infrastruktury postojów rowerowych. Co więcej, większość bloków nie posiada windy a mieszkania są małego metrażu. Mieszkańcy Dębca poruszający się rowerem nie mają możliwości bezpiecznego pozostawienia roweru poza mieszkaniem, piwnicą lub klatką schodową. Konstrukcja zewnętrznych, zadaszonych wiat rowerowych z bezpiecznymi stojakami “n” rozwiązałyby nie tylko problem uciążliwego dźwigania rowerów po schodach z mieszkań czy piwnic ale także zachęciłoby osoby starsze do korzystania z tej formy komunikacji i rekreacji. Osoby chcące odwiedzić Dębiec lub jego mieszkańców, dzięki wiatom, nie byliby zmuszeni przypinać rowerów do latarni czy śmietników, co zachęci więcej osób do korzystania z roweru jako bezpiecznego I pewnego środka transportu.
Przestrzeń parkingowa dla samochodów na Dębcu jest problemem dla większości mieszkańców a rower jest coraz bardziej popularnym i najbardziej ekologicznym środkiem transportu w Poznaniu, zatem wiaty rowerowe będą również pełniły rolę propagującą komunikację rowerową jako codzienną alternatywę do samochodu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
24 Wiaty rowerowe wraz ze stojakami (25000zł za wiatę) 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2 400
Dodatkowe załączniki
Zgody dyrektorów szkół na umieszczenie wiat na terenach ich placówek zgody_szk_.pdf
mapka lokalizacji północnej części osiedla Propozycjep_noc.png
mapka lokalizacji południowej części osiedla Propozycjepo_udnie.png
dokładny opis lokalizacji zgodny z mapkami Lokalizacje wiat rowerowych..pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maciej Bartkowiak
Adres email maciej.jan.bartkowiak@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Transportu Miejskiego wraz z Zarządem Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja. Korekta kosztów projektu (z oznakowaniem): 500 000 zł Korekta kosztów utrzymania projektu: - roczny koszt utrzymania 1 wiaty: 1000 zł - roczny koszt utrzymania 24 wiat: 24 000 zł - 5 letni koszt utrzymania 24 wiat: 120 000 zł
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Górniak Mariusz Kukuczka Łukasz Bandosz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 2 400 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 497 600 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 120 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 2 400 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Bajbak Izabela, Bartkowiak Maciej, Bartz-Ciesielska Anna, Dahlke Róża, Kaiser Filip, Kempski Krzysztof, Kmiećkowiak Anna, Mielcarek Robert, Poprawka Zuzanna, Przybył Tomasz, Ratajczak Piotr, Schmidt Justyna
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.