Rodno małe będzie piękne i wspaniałe!


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Rodno małe będzie piękne i wspaniałe!
Skrócony opis projektu
Planujemy rewitalizację ronda, które otrzyma nazwę "Rondo Krzesiny". Wizytówka Osiedla na wlocie do Krzesin.
Opis projektu
Głównym założeniem tego projektu jest stworzenie przyjaznej dla mieszkańców infrastruktury w obszarze największego skrzyżowania na Osiedlu. Mając na uwadze bardzo duże natężenie ruchu, zarówno w szczycie porannym jak i popołudniowym (mieszkańcy, rodzice dowożący swoje pociechy do szkoły oraz obsługa lotniska) wskazane jest poprawienie bezpieczeństwa w otoczeniu skrzyżowania.
Zakłada się korektę promienia wyspy ronda, z uwagi na przejezdność komunikacji zbiorowej. Uszkodzony krawężnik betonowy zostanie wymieniony na kamienny. Na wyspie ronda zostaną wykonane nasadzenia, tak aby przedmiotowe rondo było widoczne z kierunku ulicy Pokrzywno. Dodatkowo proponuje się zlokalizować na wyspie ronda latarnię (słup podatny) w kształcie rozety, która będzie doświetlała poszczególne wloty ronda. Obszar skrzyżowania, miejsca zielone w pasie drogowym, zostaną również obsadzone rożnego rodzaju roślinnością w taki sposób, aby tworzyły spójny układ.
W przypadku realizacji powyższego projektu można mieć nadzieję, że już nikt nie zapyta: " W Krzesinach macie rondo? W którym miejscu?".
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Skrzyżowanie ulic Pokrzywno - Garaszewo - Nowotarska - Jarosławska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Rondo sąsiadujące z zabytkowym Kościołem w stylu norweskim, OSP, Przedszkole
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Osiedla Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo, rodzice uczniów oraz uczniowie ZSO nr 2, obsługa Lotniska Krzesiny, użytkownicy Rodzinnych Ogródków Działkowych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wsłuchując się w głosy mieszkańców, stwierdziłem, że pomysł na rewitalizację skrzyżowania typu rondo jest niezbędny i jak najbardziej zasadny. Występując z wnioskiem miałem na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Nie ukrywam, że kwestia wizualna, akurat w tym przypadku jest również bardzo istotna. Ważną kwestią jest również fakt, że w najbliższym czasie, przedmiotowemu skrzyżowaniu zostanie nadana nazwa "Rondo Krzesiny". Uważam, że rondo o tak dumnej nazwie powinno być reprezentatywne.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt nasadzenia zieleni, branża elektryczna, tymczasowa organizacja ruchu.

10 000
Wymiana krawężnika betonowego na kamienny 9 000
Usunięcie ziemi z wyspy ronda oraz skucie starej konstrukcji jezdni 8 000
Przecisk w celu zasilenia lampy na wyspie ronda i ustawienie lampy 13 000
Nasadzenia na wyspie ronda o średnicy około 7,0m 10 000
Nasadzenia w obszarze skrzyzowania na powierzchni około 180m2 19 000
SUMA: 69 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Filip Piotrowski
Telefon +48 505059147
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W roku 2020 rozpoczną się prace związane z rozbudową węzła sanitarnego prowadzone przez Aquanet w rejonie proponowanego projektu. Nie ma możliwości realizacja zadania w ciągu dwóch lat dodatkowo realizacja koliduje z innym zadaniem zapisanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt c) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Marek Makowski,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 69 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 210 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.