Miejsce Mieszkańców Piątkowa


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Miejsce Mieszkańców Piątkowa
Skrócony opis projektu
Przestrzeń integracji, pobudzania aktywności,rozwoju, realizacji pomysłów mieszkańców Piątkowa oraz edukacji ekologicznej i edukacji kulturowej
Opis projektu
Inicjatywa zakłada powstanie miejsca dla mieszkańców Piątkowa i osób przebywających na obszarze dzielnicy, gdzie mogliby oni m.in.:
- wspólnie spędzać czas,
- integrować się jako sąsiedzi i Rodziny,
- realizować swoje pomysły,
- nabywać nowe umiejętności/wiedzę,
- korzystać z ofert instytucji, NGO i innych podmiotów zainteresowanych wspieraniem rozwoju lokalnych społeczności.
Przestrzeń mogłaby stanowić główne miejsce realizacji projektów i działań ukierunkowanych przede wszystkim na aktywizację, pobudzanie aktywności i rozwój lokalnych społeczności (których jest coraz więcej), w tym poznańskiego programu Centrum Inicjatyw Lokalnych, a także edukację ekologiczną oraz edukację kulturową.
Miejsce tworzyłyby przyjazne przestrzenie obiektu (np. dostosowanego konteneru modułowego), minimum 2 niezależne pomieszczenia na spotkania (ok. 60 osób + ok. 15-20 osób) oraz pomieszczenie do przechowywania materiałów, a także pomieszczenie sanitarne [minimum 60m2+23m2+10m2+5m2]. Całość przystosowana do osób z niepełnosprawnościami oraz matek z dziećmi.
Przestrzenie będą elastyczne i dostosowane do prowadzenia spotkań oraz warsztatów (obecność m.in. składanych stołów, wygodnych krzeseł, ekranu/dostosowanej ściany do prowadzenia prezentacji multimedialnych, projektora, czajnik elektryczny, szafy do przechowywania materiałów i innych) z dostępną siecią elektryczną oraz dostępem do bieżącej wody i ogrzewania.
Dodatkowo przestrzeń zewnętrzna z jednej strony dostosowana do realizacji zajęć na świeżym powietrzu (m.in. ściana umożliwiająca realizację prezentacji multimedialnych, utwardzona nawierzchnia, częściowe zadaszenie i inne).
Przy innej ścianie mógłby być założony ogród społeczny i/lub łąka kwietna.
Ściany zewnętrzne powinny zawierać haki umożliwiające realizację wernisaży/wystaw, a od strony drogi gablotę informacyjną.
Jedną z możliwości utrzymania miejsca (opłaty + czystość) oraz zapewnienia jego rozwoju (zakup dodatkowych materiałów i narzędzi) może być częściowe finansowanie przez organizacje korzystające z tej przestrzeni przy realizacji projektów (ze źródeł miejskich oraz zewnętrznych).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Chrobrego, park, strefa lokalizacji usług przy terenie drogi wewnętrznej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp LXIX/1256/VII/2018, http://www.mpu.pl/plany.php?s=6&p=410
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy oraz osoby przebywające na Piątkowie, zarówno dzieci, młodzież, dorośli, jak i seniorzy. Lokalni liderzy, koordynatorzy, animatorzy.
Organizacje pozarządowe, instytucje, inne podmioty, które chcą realizować działania na rzecz mieszkańców, a przede wszystkim ukierunkowane na pobudzenie aktywności oraz rozwoju lokalnych społeczności.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
- Brak miejskiej przestrzeni otwartej dla mieszkańców, miejsca ich integracji oraz rozwoju, a przede wszystkim realizacji ich pomysłów;
- Niedostateczna ilość miejsc dostępnych dla podmiotów realizujących działania dla mieszkańców i przez mieszkańców;
- Brak ośrodka skupionego na edukacji ekologicznej oraz edukacji kulturowej;
- Brak miejskiego centrum kultury.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przestrzeń (np. kontener) - w tym m.in. projekt, zakup, postawienie i podłączenie mediów, wysokiej jakości izolacja cieplna i inne. Zastosowane moduły kontenera powinny dawać możliwość dołączania kolejnych, w tym na dachu, jeżeli nie ma innych przeciwwskazań. Całość powinna spełniać wysokie standardy jakości, energooszczędności i ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej. 150 000
Wyposażenie przestrzeni wewnętrznej - zakup i instalacja m.in. składanych stołów, krzeseł, flipchart z zapasem kartek, projektor, ekran, czajnik elektryczny, tablice edukacyjne, zaplecze sanitarne i inne podstawowe materiały pozwalające na realizację pierwszych spotkań, a także rozwiązania umożliwiające korzystanie z przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami oraz matek z dziećmi. 100 000
Zagospodarowanie przestrzeni wokół, m.in. stworzenie przestrzeni do spotkań realizowanych na zewnątrz, utwardzenie podłoża (asfalt lub kostka brukowa lub inne), założenie ogrodu społecznego i/lub łąki kwietnej, zakup i montaż tablicy Braille’a z planem parku i najbliższych zabudowań, ławek, stojaków rowerowych, kosza na śmieci i innych. 50 000
Objęcie monitoringiem wizyjnym 20 000
SUMA: 320 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 80 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Arkadiusz Zacharzewski
Telefon 727918596
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Koszty utrzymania w kolejnych pięciu latach przekraczają 30% wartości projektu (Zasady PBO20, Rozdz.3 pkt.6e)
  Zespół Obradował w składzie: P.Pawełczak, D.Woźniak, K.Kubis
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 320 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 80 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 515 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 360 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.