Bezpieczne osiedle, bezpieczna szkoła


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Bezpieczne osiedle, bezpieczna szkoła
Skrócony opis projektu
Zwiększenie bezpieczeństwa na Osiedlu i w rejonie Szkoły poprzez budowę nowoczesnego monitoringu wizyjnego.
Opis projektu
Projekt zakłada budowę monitoringu wizyjnego w kluczowych miejscach Osiedla, w tym w okolicy Szkoły w następujących lokalizacjach:
- ul. Tarnowska (okolice Szkoły) - kamera szybkoobrotowa
- rondo Krzesiny - tutaj zbiega się 5 ulic osiedlowych - kamera szybkoobrotowa
- skrzyżowanie ulic Krzesiny, Jarosławska, Pabianicka - 2 kamery stałopozycyjne.
- skrzyżowanie ulic Nowotarska, Mielecka - teren przy Poczcie Polskiej i sklepie - kamera szybkoobrotowa,
- skrzyżowanie ulic Pokrzywno, Urszulanek,Torowa - kamera szybkoobrotowa,
- skrzyżowanie ulic Nowotarska, Niżańska.

Wszystkie lokalizacje oraz rodzaj kamer zostały wybrane podczas wizji lokalnej w terenie z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP.

Projekt zakłada kontynuację planowanej budowy przez Radę Osiedla i WZKiB UMP.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

rondo Krzesiny, ul. Pokrzywno\ ul. Urszulanek, ul Garaszewo, ul,Tarnowska, ul. Krzesiny, ul. Nowotarska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła oraz inne główne skrzyżowania, węzły komunikacyjne osiedla
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na osiedlu.
Mieszkańcy osiedli:
- Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo,
- Szczepankowo-Spławie-Krzesinki,
- Starołęka-Minikowo-Marlewo,
- Głuszyna,
oraz mieszkańcy pozostałych osiedli dowożących dzieci do szkoły oraz pracujący i dojeżdżający do pracy (np. do 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego - Poznań Krzesiny).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Budowa systemu monitoringu wizyjnego w okolicach szkoły i na głównych węzłach komunikacyjnych zwiększy bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły oraz mieszkańców osiedla. Monitoring ogranicza takie zjawiska jak:
- handel narkotykami i dopalaczami
- rozboje, pobicia, kradzieże
- włamania do domów
- spożywanie alkoholu w miejscach publicznych
- wykroczenia drogowe.
Mieszkańcy całego osiedla, dzieci i rodzice dojeżdżający do szkoły poczują się bezpieczniej.
Obecny już monitoring w budynkach szkoły przenosi zjawisko handlu narkotykami na teren pod szkołą, budowa monitoringu w sąsiedztwie szkoły spowoduje, że zjawisko to odsuniemy od szkoły. Obraz z kamer monitoringu jest śledzony na bieżąco w centrach nadzoru.
Na osiedlach w których zamontowano monitoring znacząco spadła liczba kradzieży, włamań. Złodzieje wolą nie ryzykować i unikają osiedli monitorowanych.
Boisz się o wieczorny powrót swój lub dziecka do domu - poczuj się pewniej dzięki monitoringowi.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1 x kamera szybkoobotowa PTZ,
3 x kamera szybkoobrotowa PTZ radiowa,
2 x kamera stałopozycyjna
108 000
6 x montaż słupa h=5,5 + urządzenie aktywne 21 600
1 x macierz archiwizująca 40 000
560 m - budowa trasy kanalizacji 95 000
projekt 20 000
6 x budowa studzienek, 6 x licencje, montaż kabla światłowodowego, materiały dodatkowe 46 000
SUMA: 330 600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 94 000
Dodatkowe załączniki
Lokalizacja kamery Pokrzywno lokal.kamery 5.jpg
Lokalizacja kamery Garaszewo lokal.kamery 6.jpg
Lokalizacja punktów Krzesiny + trasa kanalizacji teletechn. lokal.kamer.kanalizacja.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mariusz Szlendak
Adres email mariusz.szlendak@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest WZKiB.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa opiniuje pozytywnie realizację projektu. W sytuacji w której zapropone środki będą niewystarczające, Wydział zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu projektu (zmniejszenia ilości budowanych punktów z kamerami monitoringu).
  Zespół Obradował w składzie: Michał Klupś
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 330 600 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 94 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 330 600 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 94 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie POZYTYWNIE
  Zespół Obradował w składzie: Zenobia Bałut,Bartkowiak Barbara,Bartkowiak Bartosz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: BUKO Jarosław, DARACZ Błażej, FILIPIAK Krzysztof, FILIPIAK Magdalena, KANIEWSKA Wiesława, KRUSZONA Iwona, NAJDKOWSKA Irena, PACZKOWSKI Marek, PRZYBYŁA Mariusz, TOMASZEWSKA Monika, WOŹNIAK Paweł
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.