Wodne marzenia


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Wodne marzenia
Skrócony opis projektu
Wodny plac zabaw w parku Jana Pawła II
Opis projektu
Park Jana Pawła II to jedno z najpiękniejszych miejsc w Poznaniu, które bardzo chętnie odwiedzane jest przez poznaniaków. W parku znajdują się już place zabaw, które szczególnie latem cieszą się dużym zainteresowaniem. Place te są jednak mocno przepełnione, a tamtejsze zabawki i infrastruktura są już zużyte i niebezpieczne.
Z tego powodu w miejscu tym powstanie wyjątkowy plac zabaw, który w letnie dni da ochłodę nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Na placu zainstalowane będą zabawki zasilane wodą z podziemnego zbiornika, takie jak wodne huśtawki, wodne karuzele, ale też pompy i fontanny, co dodatkowo urozmaici zabawę, ale także dostarczy dodatkowych walorów edukacyjnych.
W podziemnym zbiorniku będzie gromadziła się woda opadowa, która będzie odpowiednio uzdatniana i oczyszczana, co zagwarantuje jej odpowiednią jakość i bezpieczeństwo.
Dodatkowo zbiornik będzie gromadził wodę deszczową odciążając ulic Żelazka i Drogi Dębińskiej, gdzie notorycznie dochodzi do podtopień.

Dajmy dzieciom radość, dorosłym ochłodę, a kierowcą bezpieczną drogę!
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Jana Pawła II, ul. Żelazka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Północna część parku im. Jana Pawła II, okolice podtapianej ulicy Żelazka
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, szczególnie dzieci
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Park Jana Pawła II to jedno z najchętniej uczęszczanych zielonych miejsc w Poznaniu. Szczególnie latem spacerowymi alejkami krążą setki poznaniaków, którzy poszukują wytchnienia w upalne dni.
Wodny plac zabaw pozwoli na:
- zapewnienie nowego i wyjątkowego placu zabaw dla dzieci
- ochłodę w gorące dni
- rozwiązanie problemu podtopień ul. Żelazka i ul. Droga Dębińska
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Podziemny zbiornik retencyjny wraz z systemem uzdatniania 300 000
Urządzenia i zabawki na placu zabaw 300 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Przykład placu plac1.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Kamil Jawgiel
Adres email kamiljawgiel@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ na terenie parku Jana Pawła II funkcjonują już dwa place zabaw. Jeden z nich powstał 3 lata temu, w 2016 r., w ramach projektu PBO i jest na bieżąco konserwowany. Natomiast w bieżącym roku zostanie doposażony w dwa nowe urządzenia, co zostało uzgodnione z Radą Osiedla Wilda. W parku funkcjonuje naturalny zbiornik wodny, który zbiera deszczówkę z okolicznych powierzchni, w związku z tym nie ma potrzeby wybudowania podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z systemem uzdatniania. Koszty planowanych we wniosku prac przekroczą kwotę przeznaczoną na projekt rejonowy jak i ogólnomiejski, w związku z czym projekt jest niezgodny z określonymi limitami finansowymi (Zasady PBO20 Rozdział 2 pkt 13, lit. d). Ponadto realizacja kolejnego placu zabaw będzie się wiązała z likwidacją powierzchni biologicznie czynnej, co jest niezgodne z Uchwałą nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r., dotyczącą Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta (Zasady PBO20 Rozdział 2 pkt 13, lit. e).
  Zespół Obradował w składzie: Anna Feja, Monika Rucka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 995 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.