Kładka pieszo-rowerowa w parku Wodziczki


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Kładka pieszo-rowerowa w parku Wodziczki
Skrócony opis projektu
Zagłosuj na budowę estetycznej kładki w parku im. Adama Wodziczki.
Opis projektu
Głównym celem i założeniem projektu jest budowa nowoczesnej kładki dla pieszych i rowerzystów łączącej południową i północną stronę parku im. Adama Wodziczki w miejscu starej drogi technicznej w formie betonowych płyt, tuż obok estakady PST. Jej podstawowym zadaniem ma być umożliwienie wygodnego i bezpiecznego przemieszczenia się z trasy pieszo-rowerowej w południowej części parku do alejki spacerowej w części północnej i na odwrót.
W ramach projektu zakłada się:
1. Przygotowanie projektu inwestycji w oparciu o istniejące plany w formie jak najbardziej opłacalnej, aby przy zachowaniu wymaganej jakości oszczędzić publiczne środki.
2. Podwyższenie terenu w oparciu nasypy ziemne, oraz elementy konstrukcyjne na odcinku zagłębienia koryta rzeki Bogdanki, ze względu na istniejące ryzyko zalania.
3. Wykonaniu kładki łączącej nad rzeką Bogdanką o szerokości około dwóch metrów. Stylizacja w oparciu o drewno zapewniająca nowoczesny wygląd, oraz komponująca się z otoczeniem parku.
4. Przeprowadzenie od alei spacerowej na stronie północnej do ścieżki po stronie południowej nawierzchni zapewniającej komfort poruszania się pieszo oraz na kołach. Szerokość: około dwa metry.
5. Oświetlenie powstałego odcinka w dbałości o bezpieczeństwo osób pokonujących trasę.
6. Prace wykończeniowe - instalacja koszy na odpady by ułatwić odpowiednie postawy nieśmiecenia w przestrzeni wspólnej, oraz postawienie dwóch słupków nie pozwalających pojazdom cięższym na wtargnięcie.
W przypadku gdyby przeprowadzona analiza geotechniczna wskazałaby na zwiększenie wydatków przy realizacji zadania, projekt byłby realizowany do wysokości dostępnych środków budżetu obywatelskiego.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park im. Adama Wodziczki

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Nad Bogdanką,. Tuż obok estakady PST
Potencjalni odbiorcy projektu
Rowerzyści, Mieszkańcy Sołacza, Mieszkańcy Winiar
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Powodami przemawiającymi za realizacją tego projektu jest rozwiązanie problemów takich jak:
1. Brak wygodnego i bezpiecznego połączenia między dwoma stronami parku dla jednośladów.
2. Konieczność pokonywania dłuższej drogi, która ponadto jest uczęszczana przez innych uczestników ruchu, przez osoby przemieszczające się na rowerach, rolkach, hulajnogach od północnej strony parku do trasy po stronie południowej.
Może stworzyć też następujące możliwości:
1. Przyszłe przedłużenia w kierunku Winiar, Sołacza i Bonina.
2. Możliwe połączenie z kolejnymi, przyszłymi etapami Promenady Piątkowsko-Winogradzkiej co zaowocuje prostym i przyjemnym przejazdem, lub spacerem bezpośrednio z piątkowa na Sołacz. Następnie w oparciu o istniejące trasy można dostać się nawet w rejon Jeziora Kierskiego.
3. Odciążenie infrastruktury wspólnej dla samochodów, rowerów i pieszych na rzecz trasy alternatywnej oferującej mniej zgiełku i bliższy kontakt z naturą.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2m łączącej obie strony parku. 64 000
Wykonanie podwyższeń ziemnych na terenach zalewanych. 46 000
Instalacja trzech koszy na odpady. 3 000
Instalacja dwóch słupków blokujących przejazd większych pojazdów. 750
Wykonanie kładki w stylizacji drewnianej. 450 000
Instalacja oświetlenia 35 000
SUMA: 598 750
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 900
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sebastian Józefczak
Adres email sebjoz@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ Zarząd Zieleni Miejskiej posiada projekt zagospodarowania Parku Wodziczki. Projekt jest w trakcie realizacji i zgodnie z projektem przeprowadzany jest remont dwóch kładek. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20, ponieważ zadanie uwzględnione jest w budżecie miasta Poznania na rok 2019, zadanie ZZM/P/011 (Zasady PBO20 Rozdział 3 pkt 6, lit. c) Ponadto koszty realizacji przedmiotowego projektu są niezgodne ze wskazanymi limitami finansowymi (Zasady PBO20 Rozdział 2 pkt 13, lit. d).
  Zespół Obradował w składzie: Anna Feja, Monika Rucka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 598 750 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 900 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 995 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.