Przedszkole nr 42 w nowej odsłonie


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Przedszkole nr 42 w nowej odsłonie
Skrócony opis projektu
Wykonanie nowej elewacji budynku, remont dachu, tarasów i balustrad, wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej
Opis projektu
Nasze Przedszkole 42 zlokalizowane na terenie Wildy, mocno zaangażowane jest w działania na rzecz lokalnej społeczności. Organizujemy różnego rodzaju zajęcia plenerowe, wspólne imprezy i uroczystości dla naszych przedszkolaków oraz zaprzyjaźnionych przedszkoli wildeckich. Wymieniamy się dobrymi praktykami pedagogicznymi, doświadczeniem i wiedzą w zakresie upowszechniania nowatorskich metod i podejścia pedagogicznego. Duże zużycie infrastruktury budynku przedszkola sprawia, że nie możemy dzieciom i ich rodzinom zapewnić warunków, które budują poczucie bezpieczeństwa i dają możliwość lepszego korzystania z naszych zasobów. W ramach projektu przewiduje się wykonanie następujących prac:
1. Wykonanie nowej elewacji budynku przedszkola wraz z wymianą stolarki okiennej
2. Remont dachu
3. Remont tarasów zewnętrznych wraz z wymianą balustrad
4. Wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej przy przedszkolu
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Prądzyńskiego 15a

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren Przedszkola nr 42
Potencjalni odbiorcy projektu
Rodzice i dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola, przyszłe przedszkolaki oraz pracownicy placówki
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu jest konieczna. Budynek wraz z terenem przyległym wymaga modernizacji i naprawy w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz wszystkim innym beneficjentom. Dobrze wyposażone przedszkole wraz z estetyczną przestrzenią umożliwi nam dorosłym przekazywanie pozytywnych wzorców dbania o zdrowie i jakość życia. Kreatywna i funkcjonalna przestrzeń sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Młodzi rodzice oczekują ciekawych, interdyscyplinarnych miejsc dla siebie i swoich dzieci. Zaniedbana i zniszczona elewacja budynku oraz stare tarasy wpływają na estetykę uporządkowanego i odnowionego terenu wokół przedszkola oraz negatywny odbiór rodziców i gości odwiedzających przedszkole. Podjęte działania powinny zachęcić wszystkich użytkowników: dzieci i ich rodziny, mieszkańców Wildy oraz pracowników przedszkola do korzystania z naszej oferty, odwiedzania przedszkola podczas różnych okazji, spędzania czasu na świeżym powietrzu. Z pewnością wszyscy będą zadowoleni z możliwości korzystania z wyremontowanego, kolorowego budynku przedszkola wraz z ciekawym, zadbanym ogrodem przedszkolnym oraz ogrodem otwartym, które stanowią atrakcyjne, nowe miejsce spotkań dla wszystkich chętnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Elewacja budynku 195 000
2. Remont dachu 110 000
3. Remont tarasów zewnętrznych wraz z wymianą balustrad 90 000
4. Nawierzchnia drogi dojazdowej przy przedszkolu 200 000
SUMA: 595 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ilona Żurawska
Adres email p42@poznan.interklasa.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Wilda
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.