Sala gimnastyczna i świetlica dla uczniówSP77


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Sala gimnastyczna i świetlica dla uczniówSP77
Skrócony opis projektu
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej i świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu
Opis projektu
Celem projektu jest wybudowanie sali gimnastycznej i świetlicy z możliwością udostępnienia miejsca dla ciekawych wydarzeń kulturalno-sportowych w mieście. W budynku powstanie sala gimnastyczna i świetlica wykorzystywana na potrzeby szkolne i kulturowe w mieście. Lokalizacja sali – w dzielnicy Łazarz, mieszczącej się w centrum miasta spowoduje, że obiekt cieszyć się będzie zainteresowaniem i dogodną komunikacją. Budynek, na wzór fiński, będzie otwarty przede wszystkim na potrzeby szkolne , ale także na potrzeby mieszkańców. Dzięki takiej formule, miejsce sprzyjać będzie socjalizacji mieszkańców i doskonale wpisze się w potrzeby społeczności miasta.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dmowskiego 50, 60-204 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

przy Szkole Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt planuje zaspokoić potrzeby wielu grup społecznych:
- dzieci, młodzieży – jako miejsce edukacji wychowania fizycznego oraz przestrzeń do działań szkolnych,
- mieszkańców Poznania oraz organizacji pozarządowych – oferując miejsce spotkań i ciekawych wydarzeń.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wzrastająca świadomość prozdrowotna spowoduje z pewnością, że obiekty sportowe, jak ten z projektu, cieszyć się będą zainteresowaniem uczniów, jak i również mieszkańców miasta Poznania. Reforma edukacji doprowadziła do sytuacji, w której szkoła nie ma wystarczającej liczby pomieszczeń, uczniowie przebywają w zatłoczonym budynku i brakuje im odpowiedniego zaplecza rekreacyjno-sportowego. Projekt zaspokoi więc przede wszystkim potrzeby uczniów, którzy zyskają dodatkową przestrzeń. Przestrzeń, której konieczność istnienia uczniowie sami wskazywali podczas warsztatów ‘Wspólnie Możemy Więcej’ organizowanych w szkole. Z sali będą mogli korzystać również uczestnicy innych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z terenu Poznania, realizatorzy projektów, np. „Trener osiedlowy” czy zespół folklorystyczny ,,Wielkopolanie” oraz organizacje pozarządowe.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt architektoniczny + roboty budowlane, 2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 200 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Joanna Przybył
Adres email joanna_purtak@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty. Zgodnie z Załącznikiem do uchwały Nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. "Zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020" maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł. Zdaniem Wydziału Oświaty projekt "Sala gimnastyczna i świetlica dla uczniów.SP77" może być zrealizowany za kwotę nie mniejszą niż 6 mln zł.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 6 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.