Boisko przy Szkole Podstawowej nr 18


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 18
Skrócony opis projektu
Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18
Opis projektu
Głównym założeniem projektu jest modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18 w Poznaniu. Projekt zakłada modernizację boiska sportowego o wymiarach 40x20 m, w celu zwiększenia potencjału sportowego szkoły oraz poszerzenia infrastruktury sportowej Miasta Poznania. Inicjatywa zawiera przygotowanie i ogrodzenie terenu, zapewnienie oświetlenia, adaptację sztucznej nawierzchni trawiastej oraz kupno bramek i piłko­chwytów. Zastosowana trawa będzie posiadać certyfikat FIFA 2 STAR.

Drugim aspektem planu jest stworzenie strefy dydaktyczno-rekreacyjnej, w tym:
- wymalowanie na istniejącym placu "Miasteczka Rowerowego" (układu zminiaturyzowanych ulic, przejść dla pieszych i postawienie pionowych znaków drogowych, przybliżającego dzieciom zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego);
- wymalowanie licznych gier podwórkowych;
- montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery);
- wymiana balustrady oddzielającej płytę boiska od fosy wokół szkoły.

Obecny stan terenu naraża na niebezpieczeństwo użytkowników, zwłaszcza młodzież szkolną. Środki finansowe, które udaje się pozyskać na remonty, przeznaczane są na bieżące potrzeby i z tego powodu brakuje funduszy na adaptację placu do nowoczesnych standardów.

Celem tej inicjatywy jest stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania różnego rodzaju aktywności fizycznych dla uczniów szkoły i okolicznych mieszkańców.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Os. Armii Krajowej 100

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren przy Szkole Podstawowej nr 18
Potencjalni odbiorcy projektu
Podstawowymi odbiorcami projektu będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 oraz lokalna społeczność. Możliwość korzystania z obiektu będą miały także kluby sportowe, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przy Szkole Podstawowej nr 18 brakuje wysokiej klasy obiektu rekracyjno-sportowego. Wskazana lokalizacja jest atrakcyjnym miejscem, ponieważ sąsiaduje z wieloma blokami wielorodzinnymi, dlatego ważne jest stworzenie miejsca, zapewniającego mieszkańcom możliwość aktywnego spędzenia czasu. Bezpieczna i nowoczesna infrastruktura zachęci dzieci do uprawiania wszelakich aktywności fizycznych na świeżym powietrzu. Jednym ze sposobów jest budowa profesjonalnych obiektów sportowych, aby młode osoby miały dostęp do boiska z nowoczesnymi rozwiązaniami, spełniającego wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Dzięki realizacji tego projektu bezpośrednio rozwinie się również potencjał sportowy Szkoły Podstawowej nr 18 w Poznaniu poprzez organizację wydarzeń sportowych na nowym, profesjonalnym obiekcie. Ponadto strefa rekreacyjno-dydaktyczna pozwoli na doskonalenie umiejętności bezpiecznego poruszania się rowerem po mieście, a utworzone miejsca do gier podwórkowych zachęcą całe rodziny do aktywnego wypoczynku.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie terenu boiska piłkarskiego i położenie nowej nawierzchni 380 000
Ogrodzenie terenu boiska piłkarskiego i wymiana balustrady oddzielającej płytę boiska od fosy wokół szkoły 51 000
Oświetlenie boiska piłkarskiego 40 000
Zakup sprzętu sportowego, m.in. bramki, piłko-chwyty 35 000
Stworzenie "Miasteczka Rowerowego" i wymalowanie gier podwórkowych 45 000
Zakup elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery) 15 000
SUMA: 566 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
List poparcia Rady Osiedla poparcie SP 18 - rada osiedla.pdf
List poparcia dyrekcji SP18 poparcie SP 18.pdf
Teren pod "Miasteczko Rowerowe" 1.jpg
Stan nawierzchni boiska piłkarskiego 2.jpg
Stan ogrodzenia boiska 3.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michalina Mendelewska
Telefon 508670257
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 566 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 566 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla na posiedzeniu w dniu 10.09.2019 obradujący w składzie: Artur Świątkowski, Wojciech Strzelecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.