Galeria spacerowa na Zawadach


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Galeria spacerowa na Zawadach
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie terenu zielonego wykorzystywanego przez mieszkańców jako droga do przedszkola oraz do spacerów.
Opis projektu
Tereny zielone znajdujące się działkach nr 33/3, 33/4 oraz 33/5 (obręb Śródka 0004 arkusz 0005) wykorzystywane są przez mieszkańców do codziennego docierania z dziećmi do/z przedszkola na Zawadach, spacerów rekreacyjnych, przemieszczania się ze Śródki w kierunku osiedli na ul. Smolnej, Nadolniku i Głównej. Nieurządzona zieleń oraz nieutwardzone ścieżki spacerowe sprawiają trudności w przemieszczaniu się okresach deszczowych. Przed przedszkolem oraz przed wejściem na osiedle Tumski Park nie ma miejsca do odpoczynku czy bezpiecznego pozostawienia rowerów, wózków dziecięcych.
Zbudowanie dodatkowego chodnika dla pieszych pozwoli izolować ruch pieszy od ruchu rowerowego, który na tym odcinku odbywa się często chodnikiem wzdłuż ulicy Zawady. Brak na tym odcinku wydzielonego pasa dla rowerów, mimo znajdującej się na przyległej działce stacji PRM, powoduje kolizyjny ruch rowerzystów z pieszymi, w tym małymi dziećmi, korzystającymi z tego samego chodnika.
Proponowana do zrealizowania infrastruktura (chodnik, ławki, stojaki rowerowe, niska zieleń, kosze na śmieci) ma charakter niskobudżetowy, nie wymaga nakładów na utrzymanie. Inwestycja nie utrudni docelowego zagospodarowanie działki 33/5 (droga w MPZP).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Zawady

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działki 33/3, 33/4,33/5 (obręb Śródka 0004 arkusz 0005).
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy czterech osiedli mieszkaniowych na ulicy Zawady, osoby korzystające z przedszkola nr 82, osoby przemieszczające się z Ronda Śródka w kierunku ulicy Głównej, Smolnej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Opisane w projekcie działki są jedynymi terenami rekreacyjnymi na całej długości ulicy Zawady, na której obecnie funkcjonują trzy osiedla a czwarte jest w trakcie budowy. Zagospodarowanie tego terenu pozwoli komfortowo korzystać z „parku”, który mimo niewielkiej powierzchni jest intensywnie uczęszczany i wielofunkcyjny. Zagospodarowany zieleniec będzie spełniał także funkcję społeczną jako element dekoracyjny.
Proponowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „obszaru Główna” w Poznaniu część A (UCHWAŁA NR LII/693/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 kwietnia 2009 r.).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Chodnik 150 mb, szerokość 2 mb. Zlokalizowany na działkach 33/3 i 33/4 110 000
Zestaw: ławka z oparciem i kosz na śmieci – 2 sztuki. Do zamontowania przy wejściu do przedszkola nr 82 (1x) oraz przy wejściu na osiedla Tumski Park (1x). 7 000
Stojaki rowerowe, zakup i montaż - 4 sztuki. Do zamontowania przy wejściu do przedszkola nr 82 (3x) oraz przy wejściu na osiedla Tumski Park (1x). 2 000
Założenie trawnika ok. 500 m2. Na terenie obecnej zieleni niskiej, nieuporządkowanej, głównie na działce 33/5. 20 000
Posadzenie drzew z trzyletnią pielęgnacją – 6 sztuk. Na terenie całej inwestycji w miejscach nieutrudniających widoczności. 10 000
Ustawienie słupków ze znakiem pionowym informującym o ruchu pieszym na chodniku zbudowanym na działkach 33/3 i 33/4. Do zamontowania przy obu końcach chodnika. 900
SUMA: 149 900
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Andrzej Rybicki
Adres email radny.rybicki@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Decyzją Prezydenta UMP projekt ostatecznie zarekomendowany pozytywnie
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą spotkanie odwoławcze odbyło się 20.09.19 - rekomendacja negatywna podtrzymana
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Woźniak, P.Garlacz, K.Kubis - ekspert-J.Muller
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: W związku z negatywną rekomendacją Zarządu Dróg Miejskich dla projektu nr 184 – „Galeria Spacerowa na Zawadach” składam poniższe odwołanie. Projekt „Galeria Spacerowa na Zawadach” przewiduje wykorzystanie działek o nr 33/3, 33/4 oraz 33/5 (obręb Śródka 0004 arkusz 0005). Nieruchomości znajdują się w zasobie Miasta Poznania i są zarządzane przez Zarząd Dróg Miejskich. Dla tego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „obszaru Główna” w Poznaniu część A (dalej MPZP) - UCHWAŁA NR LII/693/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 kwietnia 2009 r., który ustala dla działki 33/3 usługi oświatowe (1UO), dla działki 33/4 zabudowę mieszkaniową (6U/MW) a działka 33/5 stanowi drogę klasy lokalnej. Przedstawione poniżej szczegółowe uzasadnienie potwierdza możliwość zrealizowania projektu w oparciu o istniejący MPZP. Jednocześnie jednostka opiniująca projekt w żaden sposób nie wykazała w uzasadnieniu opinii negatywnej, że wskazany MPZP uniemożliwia realizację proponowanego projektu. Nie zaproponowano także żadnego ewentualnego alternatywnego rozwiązania, np. przeniesienie elementów inwestycji na teren pasa drogowego, co pozwoliłoby osiągnąć cel projektowy. Zgodnie z zasadami PBO2020 ingerowanie w merytoryczny zakres propozycji jest dopuszczalne na wniosek wydziału lub jednostki merytorycznie weryfikującej – po konsultacji z Wnioskodawcą. W przypadku przedmiotowego projektu taka konsultacja nie miała miejsca mimo że mogłaby rozwiązać problemy przestawione w uzasadnieniu opinii Zarządu Dróg Miejskich. (patrz: Załącznik do uchwały Nr X/137/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 kwietnia 2019 r. - ZASADY I TRYB POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020; Rozdział 3 Weryfikacja projektów pkt.9). Dojście do Przedszkola nr 82 Głównym elementem opiniowanego projektu jest zbudowanie dojścia do Przedszkola nr 82 wraz z towarzyszącą drobną infrastrukturą (ławki, kosze, stojaki rowerowe) w miejscu obecnej „dzikiej ścieżki. MPZP) zakłada dla terenu oznaczonego jako 6U/MW m.in. lokalizację dojść i dojazdów. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065), „do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być doprowadzone od dojść i dojazdów, utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m”. Przewidywana w projekcie droga stanowiąca dojście do wejścia do Przedszkola nr 82 musi więc spełnić jedynie taki wymóg i z powodzeniem zmieści się na działkach nr 33/3 i 33/4. MPZP w żaden sposób nie ogranicza możliwości zbudowania tego typu utwardzonego dojścia mimo przeznaczenia terenu na budownictwo mieszkaniowe i usługi oświatowe. Warto zauważyć, że trudno sobie wyobrazić inne inwestycje mieszkaniowe na działce nr 33/4, która ma maksymalną szerokość 8m i sąsiaduje z prywatną nieruchomością należącą do Wspólnoty Mieszkaniowej „Tumski Park”. Ze względu na małą powierzchnię i szerokość działki nie może tam powstać żadna samodzielna inwestycja mieszkaniowa (wymogi MPZP). Podobnie dojście poprowadzone przez działkę nr 33/3 nie uniemożliwi realizacji ewentualnych przyszłych usług oświatowych ze względu na wskazywany w projekcie tymczasowy charakter tej inwestycji. Zagospodarowanie zielenią W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego MPZP ustala dla terenu oznaczonego 6U/MW oraz 1UO: 1) uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów; 2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych. Przewidywane w projekcie nowe nasadzenia i zieleń nie zostały uwzględnione w przedstawionej opinii. MPZP nie stanowi jednak przeszkody dla realizacji tego rodzaju inwestycji a koszty tych prac mieszczą się w zaproponowanym budżecie. Projekt może być więc zrealizowany chociażby w tym zakresie. Opiniujący nie rozważył takiego wariantu i nie poddał konsultacji w Wnioskodawcą. Niedoszacowanie inwestycji Zadaniem jednostki miejskiej opiniującej projekt jest dokonanie ostatecznej kalkulacji projektu. Zatem zarzut niedoszacowania przez Wnioskodawcę nie może być argumentem dającym podstawę do wystawienia opinii negatywnej przez jednostkę opiniującą. (patrz: Załącznik do uchwały Nr X/137/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 kwietnia 2019 r. - ZASADY I TRYB POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020; Rozdział 3 Weryfikacja projektów pkt.13) Dodatkowo Wnioskodawca zwraca uwagę na poniższe aspekty projektu związane z obecnym i przyszłym użytkowaniem przedmiotowej nieruchomości, które mają wpływ na ocenę projektu: a. działki przewidziane do wykorzystania przy realizacji projektu także obecnie są pielęgnowane przez Zarząd Dróg Miejskich. Kilka razy do roku odbywa się ich koszenie. Po realizacji projektu zakres prac ZDM nie ulegnie znaczącej zmianie (obszar wymagający koszenie będzie zmniejszony, wymagane będzie opróżnianie dodatkowych koszy na śmieci). Realizacja projektu nie zmieni przeznaczenia ani sposobu użytkowania nieruchomości. b. mieszkańcy intensywnie korzystający z przestrzeni spacerowej często samodzielnie sprzątają śmieci i porządkują teren. Popierający projekt mieszkańcy, w tym Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Tumski Park” deklarują dalsze działania na rzecz utrzymania porządku na tym rekreacyjnym terenie. c. Rada Osiedla Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria mając na uwadze potrzeby mieszkańców przewidziała w Projekcie Planu wydatków na 2020 rok środki na „łąkę kwietną” na tym terenie (UCHWAŁA NR IV/14/III/2019 RADY OSIEDLA OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA z dnia 8 lipca 2019 r). Mając na uwadze przytoczone argumenty wnoszę o zmianę rekomendacji na pozytywną i dalsze procesowanie projektu nr 184 – Galera Spacerowa na Zawadach.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Inwestycja w głównej mierze znajduje się poza pasem drogowym. Działki zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe oraz usługi oświatowe. Działki te również nie wykazują charakteru pod inwestycje drogowe. Całość inwestycji jest niedoszacowana. Koszt realizacji kompleksowego zagospodarowania terenu wraz z nawierzchniami i mała architekturą może sięgać kwoty rzędu 250 tys. zł (roboty ziemne, budowa nawierzchni to najbardziej kosztochłonne prace) a realizacja prac przewidziana jest na okres 2 lat.
  Zespół Obradował w składzie: P.Pawełczak, D.Woźniak, K.Kubis
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 149 900 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt odpowiada na ważne potrzeby mieszkańców ulicy Zawady. Obecnie trwa budowa czwartego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Zawady a liczba mieszkańców dynamicznie się zwiększa.
  Zespół Obradował w składzie: Andrzej Rybicki, Zbysław Jankowski, Piotr Lecyk, Zenona Leś, Paweł Pawełczyk
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.