Parada dziecięca "Kinder Parade"


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Parada dziecięca "Kinder Parade"
Skrócony opis projektu
Święto dzieci w wieku szkolnym, które przejdą ulicami obrębu Ławica pieszo lub powozem.
Opis projektu
Miejscem wyjścia na paradę jest plac przy ul. Brzechwy w okolicy marketu Netto. Dzieci zostaną przygotowane przez rodziców i charateryzatorów w szkole na ul. Ławica 1 nr 58. Rada osiedla sfinansuje zakup strojów, obsługę imprezy, wynajęcie powozów. Tylko pod nadzorem rodziców mogą dzieci wejść na powóz. Ubiory będą przedstawiały postaci ze znanych bajek, uzgodnionych na sesji rady w oparciu o głos komitetu rodzicielskiego szkoły i pozostałych zainteresowanych mieszkańców. Dzieci odegrają w Lesie Marcelińskim skecz z bajek oraz zaprezentują swoje talenty. Najlepsi zostaną nagrodzeni przez Radę Osiedla.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Brzechwy koło Netto

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Jest to plac miejski pojemny na wjazd powozów, które przewiozą dzieci do Lasu Marcelińskiego. Dzieci wysiądą na parkingu przy lesie przy ul. Strzegomskiej.
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i ich rodzice, opiekunowie obrębu Ławica: Edwardowo, Marcelin, Os. Bajkowe, Stara i Nowa Ławica.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem jest rozwinięcie kreatywnych uzdolnień dzieci, które chętnie wezmą udział w konkursach w plenerze i podzielą się swoim talentem przed innymi uczestnikami. Często o tym talencie nikt nie wie. Przygotowanie nowych strojów i udział bezpośredni rodziców i dzieci w kreowaniu stroju pobudzi ich wspólne zdolności kreacji. Rada Osiedla dba o dzieci, chce zaznaczyć, że dba o ich rozwój emocjonalny.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie strojów 20 000
Wynajem powozów 10 000
Mini catering: napoje, słodycze, kiełbaski 10 000
Animacje 3 000
Makijażyści i styliści, sprzątanie po imprezie 7 000
Dekoracje plastyczne i oprawa muzyczna 10 000
SUMA: 60 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Gabriela Barbara Kawecka-Kurzawa
Adres email starcon@op.pl
Telefon 660846221
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu po konsultacji z Radą Pedagogiczną już w czerwcu 2019 nie wyraził zgody na organizację w/w imprezy. Projekt został zgłoszony bez wcześniejszych uzgodnień z SP 58, a zaproponowane przez wnioskodawcę warunki realizacji zadania w opinii Dyrekcji szkoły naruszają obowiązujące zasady bezpieczeństwa opieki nad uczniami.
  Zespół Obradował w składzie: Hanna Janowicz, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.