Streetworkers -Strzeszyn


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Streetworkers -Strzeszyn
Skrócony opis projektu
Stworzenie klubu jako miejsca pracy streetworkerów, przeciwdziałanie uzależnieniom i próbom samobójczym młodzieży i dzieci.
Opis projektu
Projekt składany jest po raz kolejny.W poprzednim roku zaopiniowany pozytywnie, ale nie uzyskał odpowiedniej ilości głosów,żeby został zrealizowany.Ideą projektu jest utworzenie klubu dla młodzieży na osiedlu Strzeszyn oraz sfinansowanie pracy streetworkerów na
terenie miasta Poznania.W początkowej fazie projektu istotna jest pomoc finansowa w urządzeniu klubu,w którym młodzież mogłaby porozmawiać, spotykać się, oglądać filmy lub pograć w coś.Ważne jest zorganizowanie kontrolowanej, przyjaznej strefy dla młodzieży i młodych ludzi. Klub powstałby metodą modułową, niewymagającej pozwolenia na
budowę na terenach Miasta, pomiędzy rondem Czapskiego a torami kolejowymi,pomiędzy ulicami Wierzyńskiego i Kaczmarskiego na działce najbliższej torów, która w mpzp posiada zapis usług .Klub mógłby też powstać w którymś z bloków PTBS , w lokalu usługowym.W początkowym okresie działania klub zostałby wyposazony czesciowo przez mieszkańców np. w książki.Pełniłby funkcje wychowawcze ale iedukacyjne.Wzorem dla klubu jest aktualnie powstały Dom Kultury na Szelągu.O pracy streetworkerów w Poznaniu napisano m.in. w Głosie Wlkp: http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3407701,streetworking-w-poznaniu-mlodzi-gniewni-i-ich-pedagog,id,t.html oraz http://caritaspoznan.pl/streetworkingpedagogika-
ulicy.Na uwagę zasługuje fakt, iż mimo powszechnej opinii , iż na Strzeszynie młodzież nie potrzebuje wsparcia, tu własnie młodziez potrzebuje jej szczególnie.
W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOŚCI STWORZENIA NOWEGO KLUBU, WNIOSKODAWCA WYRAŻA ZGODĘ NA PRZEZNACZENIE WSZYSTKICH ŚRODKÓW NA PRACĘ STREETWORKERÓW, W TYM NA SFINANSOWANIE NP.GRUPOWYCH WYJŚC DO KINA, BASENY, KLUBÓW SPORTOWYCH ITP. W CELU REALIZACJI ZADANIA.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

rejon pomiędzy rondem Czapskiego a torami kolejowymi,pomiędzy ulicami Wierzyńskiego i Kaczmarskiego na działce najbliższej torów

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

na działce najbliższej torów
Potencjalni odbiorcy projektu
bez ograniczeń, ale głownie dzieci i młodzież
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Za mało czasu i środków poświęca się młodzieży.Dodatkowo-rynek pracy dla tych, którzy z różnych powodów nie chcą
się kształcić dalej-wyraźnie się skurczył. System szkolnictwa nastawiony jest na zaliczanie testów a nie na wychowanie
a młodzież pozbawiona wzorców i pomocy często nie nadąża w "wyścigu szczurów" i załamuje się.Często kończy się
to samobójstwem , a w najlepszym wypadku-ucieczką w dopalacze i narkotyki.Dorośli wydają się nie dostrzegać
problemu a jest on coraz większy.Streetworkerzy z powołania mogliby pomóc w rozwiązaniu problemów młodych ludzi i
stworzyć przyjazną infrastrukturę na spotkania z młodzieżą np.kluby. Jeden ze streetworkerów w Krakowie tak określił
swoją pracę z młodzieżą: "Beneficjentami są zwykłe dzieciaki, które nie potrafią zagospodarować własnego wolnego
czasu. Nie mają pomysłu na siebie. - Ważna dla tej młodzieży jest przynależność do grupy i zrozumienie, którego
często nie znajdują w domu. Z tej bezradności nie są w stanie wyjść poza granice swego osiedla" ( źródłohttp://
www.mmkrakow.pl/artykul/zawod-czy-powolanie-streetworker-kontra-problemy-ulicy,3180397,artgal,t,id,tm.html ) .
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
system modułowy Klubu
350 000
doprowadzeenie mediów (woda, prąd) 50 000
Zatrudnienie streetworkerów na rok (pilotażowo) 140 000
SUMA: 540 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Paluszczak-Ćwiertnia
Adres email gonia1705@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Ze wzgkledu na osiedlowy charakter inwestycji właściwą jednostką do zaopiniowania jest WJPM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zadania zaproponowane do realizacji w projekcie wpisują się w zakres profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia. Zakres projektowanych działań oraz opisany sposób ich realizacji odpowiadają spodziewanym rezultatom. Koszty realizacji przedsięwzięcia są adekwatne do potrzeb.
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Olenderek Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Klaudia Tomczak-Łątkowska, Katarzyna Strzyż-Sobańska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 540 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 540 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 30 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Janusz Janasik, Małgorzata Bogusławska, Małgorzata Szymaniak, Dominika Zenka-Podlaszewska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.