Świetlno-muzyczne fontanny w parku Mickiewicza


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Świetlno-muzyczne fontanny w parku Mickiewicza
Skrócony opis projektu
System różnego rodzaju fontann zintegrowany komputerowo ze światłami, laserami oraz muzyką.
Opis projektu
Fontanny w połączeniu ze światłami, laserami i nadawaną z głośników muzyką tworzą atrakcyjny dla widzów multimedialny pokaz. Całość powinna być sterowana odpowiednio przygotowanym programem komputerowym, aby wytryskująca z fontann w rytm muzyki woda, podświetlana różnobarwnymi światłami, stanowiła swoistą wizualizację muzyki, w taki sposób, by np. głośniejszym muzycznym akordom towarzyszyły wyższe, lub innego rodzaju strumienie wody. Z okazji różnych świąt państwowych, ważnych rocznic itp. mogłyby być opracowane różne - okolicznościowe wersje takich pokazów.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Staw w rosarium na terenie parku Cytadela.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Alternatywnie - można rozważyć lokalizację urządzenia w parku Mickiewicza, naprzeciwko Teatru Wielkiego.
Potencjalni odbiorcy projektu
Zarówno mieszkańcy Poznania, jak i wszyscy przyjezdni: biznesowi, goście poznaniaków oraz turyści polscy i zagraniczni.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wzorem innych miast, które podobne urządzenia posiadają, Tańczące fontanny stanowić będą niewątpliwą atrakcję miasta i przyciągać się do Poznania zarówno polskich, jak i zagranicznych turystów.
Trudno jednoznacznie określić koszty takiej instalacji, gdyż uzależnione są one od "rozmachu" całej inwestycji. Poniższy film pokazuje działanie podobnych instalacji w kilku miejscach na świecie i może być inspiracją dla jej twórców w Poznaniu...

https://www.youtube.com/watch?v=Fgb5sOixq4s

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie zestawu kilkudziesięciu różnego rodzaju fontann wraz z ich montażem. 650 000
Przygotowanie i montaż systemu podświetlenia fontann i oświetlenia laserowego 400 000
Montaż systemu nagłośnienia wokół fontann 250 000
Przygotowanie oprogramowania integrującego działanie fontann, muzyki i oświetlenia 60 000
SUMA: 1 360 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Andrzej Mirecki
Adres email mirand47@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ obiekty wskazane we wniosku są zabytkowe. Fort Winiary, obecnie Park Cytadela, wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków pod nr A06 decyzją z dnia 16.04.1966 r., natomiast Park im. A. Mickiewicza znajduje się na terenie założenia urbanistyczno-architektonicznego Ringu poznańskiego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 274 decyzją z dnia 03.01.1985 r. W związku z powyższym nie ma możliwości wprowadzania do historycznych założeń fontanny systemu różnego rodzaju fontann zintegrowanych komputerowo ze światłami, laserami oraz muzyką w formie przedstawionej we wniosku. Ponadto konieczne byłoby wybudowanie maszynowni podziemnej, niezbędnej do obsługi tak dużych fontann. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta (Zasady PBO20 Rozdział 2 pkt 13, lit. e).
  Zespół Obradował w składzie: Anna Feja, Monika Rucka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 360 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 355 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.