Dom kultury "Starołena"


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Dom kultury "Starołena"
Skrócony opis projektu
Stworzenie DOMU KULTURY przy ul.Śliskiej dla mieszkańców Starołęki, Unii Lubelskiej/Falistej, Minikowa, Marlewa.
Opis projektu
Stworzenie DOMU KULTURY z prawdziwego zdarzenia dla mieszkańców Starołęki Małej, nowego osiedla powstającego przy ul.Unii Lubelskiej/Falistej, Minikowa, Starołęki Wielkiej i Marlewa. Projekt zakłada wkomponowanie w istniejącą zieleń parterowego budynku ok. 120m2 powierzchni (duża sala) dającego możliwość podzielenia na trzy mniejsze pomieszczenia (przepierzenia) przewidzianego na potrzeby lokalnej społeczności. Oprócz zajęć typowo kulturalnych mogły by tu się odbywać na przykład zajęcia rekreacyjno- sportowe dla seniorów, spotkania Rady Osiedla (pod którą budynek by się znajdował) czy spotkania integracyjne dla mieszkańców (zabawy sylwestrowe, karnawałowe itp). Obecnie w pobliżu nie ma żadnego miejsca spełniającego podobna funkcję a w perspektywie trzeba mieć budowę nowego osiedla u zbiegu Unii Lubelskiej/ Falistej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rejon ulic: działka 3/3, ark.19, obręb 05 przy ul.Śliskiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka należy do Miasta Poznania i zgodnie z MPZP przewidziana jest na usługi (w tym przypadku kulturalne). Przewiduje się maksymalne pozostawienie WSZYSTKICH możliwych drzew i wkomponowanie budynku w otoczenie.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy nowego osiedla Unii Lubelskiej/ Falista, Starołęki Małej, Minikowa, Starołeki Wielkiej, Marlewa.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Absolutny brak tego typu miejsca w tym zapomnianym rejonie Poznania (nawet Rada Osiedla spotyka się w wynajmowanym byłym pomieszczeniu po-zsypowym). Perspektywa budowy gigantycznego osiedla przy Unii Lubelskiej. Duże perspektywy rozwoju rejonu, szczególnie mieszkaniowe.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt budynku wraz z infrastrukturą. 90 000
Przyłącza, dokumentacja, media. 50 000
Budowa parterowego budynku w prostej technologii. (3800 zł/m2) 450 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Umiejscowienie proponowanej działki DOM KULTURY.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Szymon Rakowski
Adres email szymon.rakowski@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Rekomendacja pozytywna dla nieruchomosci branej pod uwagę pod realizację projektu to działka nr 3/3, ark. 19, obr.05
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kultury
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Miejsce funkcjonujące jako regularny dom kultury to nie tylko przestrzeń, ale także ludzie, którzy to miejsce muszą prowadzić. W przedłożonym do oceny wniosku nie uwzględniono ani kosztów zatrudnienia takich osób, ani kosztów związanych z realizacją programu merytorycznego w takiej przestrzeni. Działający na Osiedlu Kwiatowym Dom Kultury Stokrotka - jedyna miejska instytucja kultury o profilu typowego domu kultury - funkcjonuje w oparciu o dotację roczną w wysokości ok. 400 000 zł. Założony koszt utrzymania projektu 30 000 zł w skali roku to kwota, która zabezpieczałaby zapewne tylko bieżące utrzymanie obiektu. Wybudowanie nowej przestrzeni dla kultury bez zabezpieczonych środków na jego regularne funkcjonowanie nie jest działaniem właściwym. Wszelkie kroki zmierzające do powołania nowych miejsc dla kultury, poprzedzone powinny zostać rozmowami, w jakiej formule taka przestrzeń powinna funkcjonować, a także poważnym namysłem nad tym, kto będzie zarządcą tego miejsca. Wydział Kultury nie podejmuje się wykonania szacunków dotyczących kosztów budowy samego obiektu.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska, Marcin Kostaszuk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.