Boisko dla Wildy


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Boisko dla Wildy
Skrócony opis projektu
Rekreacyjna transformacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta
Opis projektu
W ramach wspomnianego projektu zostanie wymieniona nawierzchnia boiska, które pokryte będzie płytami gumowymi. Są one trwałym i praktycznym rozwiązaniem; mogą być bardzo łatwo zarówno zainstalowane, jak i odinstalowane. Co jest szczególnie ważne, gumowe płyty na boisko są całkowicie odporne na warunki pogodowe, takie jak mróz czy słońce. Płyty te mają grubość 40 mm i optymalny współczynnik odbicia piłki oraz charakteryzują się wysokimi właściwościami amortyzującymi. Dzięki porowatej strukturze są antypoślizgowe. Na płycie boiska powstanie strefa do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, tenisa, i innych gier zespołowych. Innowacyjnym elementem będzie przestrzeń do gry w klasy, pajaca, szachy/warcaby – na płycie boiska będą wyznaczone innymi kolorami plansze. Planowane jest stworzenie kącika edukacyjnego, dzięki któremu będzie możliwe prowadzenie lekcji na świeżym powietrzu z matematyki, przyrody- na płycie boiska będzie wyznaczona powierzchnia metra i decymetra kwadratowego Boisko zostanie wyposażone w nowe elementy małej architektury takie jak: ławeczki, donice na kwiaty. Boisko asfaltowe w swoim dotychczasowym przeznaczeniu wykorzystywane jest do organizowania zajęć sportowych dla uczniów szkoły, a w godzinach popołudniowych stanowi przestrzeń otwartą dla okolicznych mieszkańców (w szczególności dzieci i młodzieży). Obecna nawierzchnia boiska nie spełnia standardów bezpieczeństwa. Jest niebezpieczna dla zdrowia i zniechęca dzieci do udziału w zajęciach. Przebudowa boiska przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć dzieci z oddziałów przedszkolnych. Boisko dla Wildy będzie także wykorzystywane do zajęć pozalekcyjnych, a środowisko lokalne uzyska kolejną atrakcyjną przestrzeń do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Romualda Traugutta 42, Wilda

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren Szkoły Podstawowej nr 5
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5, wychowankowie Domu Dziecka nr 2, okoliczni mieszkańcy, szkolne kluby sportowe
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 5 ma ponad 50 lat. Popękana asfaltowa nawierzchnia zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Naraża dzieci i młodzież na liczne urazy. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Wspólnie możemy więcej” realizowanym w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Efektem warsztatów było wskazanie głównych potrzeb uczniów dotyczących lokalnego środowiska. Wśród działań priorytetowych uczniowie wskazywali modernizację boiska, zwracając szczególnie uwagę na jego nawierzchnię, możliwość gry w różne dyscypliny sportu (piłka nożna, tenis) czy stworzenie przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej (gra w klasy, stworzenie kącika edukacyjnego). Wspomniany projekt ma być odpowiedzią na potrzeby wskazywane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt 25 000
Przygotowanie nawierzchni 220 000
Położenie nawierzchni 300 000
Koszt osprzętu sportowego 35 000
Ławki, donice, elementy architektury 15 000
SUMA: 595 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Karina Wróbel Kaczmarek
Adres email karina.wrobel.kaczmarek@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 15 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Wilda
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.