Kiss&Ride


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Kiss&Ride
Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów idących do szkoły, poprzez poprawę organizacji ruchu
Opis projektu
Na przedmiotowym terenie projektuje się zmianę zagospodarowania terenu i przebudowę fragmentu elewacji w obrębie strefy wejściowej do budynku, tj. nowe utwardzenia związane ze zmianą organizacji ruchu na podjeździe przy wejściu głównym, zieleń, remont i przebudowę podjazdu i podestu wejściowego do budynku poprzez dostosowanie wejścia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Celem nadrzędnym projektowanych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów idących do szkoły, poprzez wymianę nawierzchni w strefie wejściowej, poprawę organizacji ruchu na przyszkolnym podjeździe oraz docelowe uspokojenie ruchu samochodowego na wąskiej ulicy Miecznikowskiej, wzdłuż której kumuluje się cały ruch związany z odwożeniem i odbieraniem dzieci.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miecznikowska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

przy Szkole Podstawowej nr 74
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy osiedla Kasztelanów, uczniowie i rodzice szkoły oraz okolicznych przedszkoli
Uzasadnienie dla realizacji projektu
zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych, rowerzystów i kierowców
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty izolacyjne
Roboty budowlane w zakresie parkingów
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Roboty rozbiórkowe
Roboty elewacyjne
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Pokrywanie podłóg
500 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
wizualizacja KISS&RIDE_4pdf.pdf
plan PB_201905120_00.pdf
rekomendacja 1 Rekomendacja -Szko_a002 (2).jpg
rekomendacja 2 rekomendacja.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jolanta Czereśniowska
Adres email jolanta.czeresniowska@sp74.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 20.09.2019
  Zespół Obradował w składzie P.Pawłełczak, D.Koziński, M.Woźniak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Otrzymałam informację, że projekt PBO 2020 nr 222 Kiss&Ride został negatywnie rekomendowany przez Wydział Oświaty, z uwagi na negatywną opinię Miejskiego Inżyniera Ruchu. W opinii Miejskiego Inżyniera Ruchu miejsce w rejonie wejścia do Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu powinno służyć głównie komunikacji pieszej, a nie samochodowej. Nie zgadzam się z tą decyzją z kilku powodów. Po pierwsze projekt nie wprowadza żadnych dodatkowych zmian. Ma on na celu remont istniejącego stanu, który jest w bardzo złym stanie. Po drugie ma na celu uspokojenie ruchu samochodowego w okolicy szkoły i został pozytywnie rekomendowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Abisynia (załącznik do projektu). Uważam, że mieszkańcy osiedla Kasztelanów nie rekomendowaliby projektu, który zwiększałby ruch samochodowy w okolicy ich posesji. Po trzecie nikt z ramienia Miejskiego Inżyniera Ruchu nie pojawił się w okolicy szkoły na tzw. wizji lokalnej i nie rozmawiał ze mną o ewentualnych utrudnieniach, stąd domniemanie, ż decyzja została podjęta pochopnie bez dokładnej analizy. Po czwarte projekt remontu strefy wejściowej Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej nr 74 w Poznaniu został złożony do Urzędu Wojewódzkiego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym proszę o ponowne przeanalizowanie przesłanego projektu. W razie pytań jestem do dyspozycji.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty, z uwagi na negatywną opinię Miejskiego Inżyniera Ruchu. W opinii Miejskiego Inżyniera Ruchu miejsce w rejonie wejścia do Szkoły Podstawowej nr 74 powinno służyć głównie komunikacji pieszej, a nie samochodowej.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.