Łazienka bez barier marzeniem młodzieży SOSW


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Łazienka bez barier marzeniem młodzieży SOSW
Skrócony opis projektu
Remont i przystosowanie łazienek oraz toalet dla młodzieży z niepełnosprawnościami przy internacie SOSW
Opis projektu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zbigniewa Tylewicza mieści się w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego. Szkoła jest placówką otwartą na uczniów z najróżniejszymi rodzajami niepełnosprawności. Swoją ofertę edukacyjną kieruje głównie do dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną oraz sprzężoną. Jesteśmy bardzo dużym Ośrodkiem-do naszej szkoły uczęszczają zarówno przedszkolaki, jak i osoby dorosłe. W skład Ośrodka wchodzą zatem: przedszkole, szkoła podstawowa, liceum, szkoły branżowe, szkoły policealne, kursy, szkoła przysposabiająca do pracy. Przygotowujemy młodzież do wykonywania następujących zawodów: elektryk, elekronik, magazynier - logistyk, technik informatyk, technik archiwista. Pozyskane umiejętności zawodowe, jak i odpowiedni zasób wiedzy pozwalają naszym absolwentom na podejmowanie pracy we współczesnych warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwiają dalsze doskonalenie w zawodzie.
W skład Ośrodka wchodzi także internat, w którym na co dzień mieszka ok. 60 uczniów naszej szkoły. Projekt zakłada remont 4 łazienek i 5 toalet internatu wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Aktualnie tylko część naszych łazienek została zaprojektowana z myślą o osobach niepełnosprawnych. Łazienki te czekają na generalny remont w skład którego wchodzi: wymiana rur, instalacji grzewczej, sanitariatów, położenie płytek antypoślizgowych, założenie poręczy, a także poszerzenie przestrzeni kabin prysznicowych, toalet. Wykonanie powyższych prac jest konieczne ze względu na nieprzyjemny zapach unoszący się na terenie budynku dochodzący z rur kanalizacyjnych. Ma to ogromny i negatywny wpływ na samopoczucie mieszkańców i pracowników Ośrodka. Naszym celem jest stworzenie warunków estetycznych, gwarantujących uczniom o ograniczonej mobilności sowbody, w pełni samodzielnego i bezpiecznego korzystania z toalet i łazienek.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Szamarzewskiego 78/82

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren pod trwałym zarządem placówki
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież ucząca się w SOSW, przyjaciele Ośrodka
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest wyremontowanie 4 łazienek i 5 toalet, podwyższenie komfortu warunków mieszkaniowych, ale przede wszystkim zapewnienie większego bezpieczeństwa i niezależności mieszkańcom Ośrodka. Przestrzeń łazienek i toalet ma być wygodna, przestronna, ergonomiczna, co najważniejsze, przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam, żeby uczniowie czuli się w przestrzeni szkolnej jak najlepiej i jak najswobodniej. Wiemy, że dobrze zaprojektowane otoczenie ma wpływ na funkcjonowanie jednostek - na poczucie estetyki, bezpieczeństwa, dobrostanu, dobrego samopoczucia. Ważne jest, aby nasi uczniowie czuli się w internacie "jak w domu". Dowiedziono, że w ładnej przestrzeni komunikujemy, czujemy i zachowujemy się lepiej niż w brzydkiej. Dzieje się tak, ponieważ człowiek doświadcza i czyta otoczenie za pomocą zmysłów - wzroku, węchu, słuchu i dotyku. Pamiętajmy, że to "najpierw my kształtujemy nasze budynki, a następnie one kształtują nas".
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont toalet i łazienek 585 000
SUMA: 585 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja p. Dyrektor SOSW Rekomendacja p. Dyrektor SOSW.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marta Milla
Adres email malwecka@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 585 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 585 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zbigniew Barbaś, Krzysztof Marciniak, Zofia Martyńska, Teresa Piasna, Jan Schneider, Anna Wilczewska, Maciej Wituski, Sławomir Wojciechowski, Wojciech Wyczyński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.