Boisko i plac zabaw przy SP80


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Boisko i plac zabaw przy SP80
Skrócony opis projektu
Przebudowa boiska i placu zabaw, rekultywacja zieleni, budowa mini-boiska przy Szkole Podstawowej nr 80
Opis projektu
Założeniem projektu jest przebudowa istniejącego placu, uporządkowanie i uzyskanie nowych terenów zielonych oraz poprawa bezpieczeństwa gry w piłkę nożną poprzez zmianę nawierzchni i postawienie dwóch bramek wraz ogrodzeniem wzdłuż palcu zabaw.
Istniejący plac zabaw i teren zielony, na którym funkcjonuje przez lata użytkowania uległ degradacji. Urządzenia zostały wyeksploatowane, niektóre ze względów bezpieczeństwa musiały zostać rozebrane. Pozostała część może być wykorzystywana w ograniczony sposób ze względów na zniszczenia wynikające z użytkowania i działania czynników atmosferycznych.
Teren zielony wymaga działań pielęgnacyjnych, nowych nasadzeń i rekultywacji trawnika.
Teren projektu podzielono na 4 części: plac zabawa, zieleń okalająca śmietnik, mini boisko, zieleń z miejscem do siedzenia i prowadzenia lekcji na zewnątrz.
Nawierzchnia placu zabaw to trwały, naturalny materiał, zmiękczone zrębki drewna. Na placu umieszczono urządzenia adresowane do różnych grup wiekowych, również dla uczniów z klas 7-8. Dla najmłodszych zaproponowano zestaw zabawowy w kształcie samolotu. Pozostałe elementy to zestawy sprawnościowe , karuzela, huśtawki i ławki. W ramach prac nastąpi korekta kształtu placu zabaw
W ramach zagospodarowania zieleni odbędzie się rekultywacja trawników, nasadzenia krzewów izolacyjnych, nasadzenia nowych drzew. Na fragmencie asfaltowego boiska zaprojektowano „zieloną oazę” z drzewem, trawą i kilkupoziomowymi ławkami. Jest to idealne miejsce do prowadzenia lekcji na zewnątrz.
Mini boisko to wyjście naprzeciw oczekiwaniom dzieci z klas 1-4, które użytkują nieutwardzone miejsce dla potrzeb gry w piłkę. Obecnie jest to utwardzona ziemia, a bramkami są przestrzeni płotu między słupkami. Teren ten będzie utwardzony w formie sztucznej trawy i ogrodzona pełnym płotem.
Od strony płotu graniczącego z osiedlem Raszyn w celu ograniczenia lotu piłki zostaną zamontowane piłkochwyty.
Obecna forma opłotowania stwarza zagrożenie dla użytkowników i elementami wsporczymi mocno ogranicza użytkowanie placu. Projekt zakłada montaż nowego ogrodzenia.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Pogodna, Raszyńska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren przy Szkole Podstawowej nr 80
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy osiedla Raszyn i osiedla Pogodny Skwer oraz okolic, społeczność Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecny plac zabaw oraz otaczające boisko i ławki uległy dużemu zniszczeniu. Stan nawierzchni oraz sposób mocowania elementów konstrukcyjnych stwarzają niebezpieczeństwo dla uczniów. Wymagają regularnych napraw. Dzieci często podczas słonecznej pogody spędzają czas w zadrzewionej części placu, nie korzystają z wyasfaltowanej powierzchni. Stąd pomysł stworzenia zielonej oazy na środku boiska. Zamierzamy zburzyć istniejący bardzo nieestetyczny śmietnik i poszerzyć strefę zieloną ze stolikami i siedziskami dla dzieci, które w czasie korzystania ze świetlicy mogłyby odrabiać lekcje, bądź bawić się. Można by w tym miejscu przeprowadzać żywe lekcje przyrody, bądź inne zajęcia. Chłopcy z klas 1-4 często grają w piłkę nożną. Na dużych boiskach są lekcje wf, bądź grają starsi koledzy, więc boisko dla młodszych jest niezbędne. Dotychczas z powodu zbyt niskiego płotu piłka jest wybijana często na zaparkowane samochody. Brak jest bramek i trawiastej nawierzchni. Bardzo nierówny chodnik powoduje liczne skaleczenia u biegających dzieci. Celem jest również podniesienie atrakcyjności szkoły.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Urządzenia zabawowe 140 000
Boisko z bramkami 95 000
Ogrodzenie 45 000
Podbudowa 120 000
Zieleń + ławki 35 000
Prace budowlane 10 000
SUMA: 445 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2 000
Dodatkowe załączniki
Projekt zagospodarowania terenu PZT-PLAC ZABAW.pdf
Zdjęcia obecne terenu zdjecia_stanu_obecnego.7z
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Lidia Matyja
Adres email sp80poznan@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 445 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 445 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zarząd Osiedla opiniuje z założenia pozytywnie wszystkie przyjęte pod głosowanie projekty PBO wychodząc z założenia, że program PBO jest furtką dla inicjatyw mieszkańców do realizacji naszych zbiorowych potrzeb i jedyną przyczyną dla negatywnej opinii osiedla mogłaby być sprzeczność z działaniami podejmowanymi przez Radę Osiedla.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Grunwald Południe
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.