UWAGA: projekt nie może być zaakceptowany - 30% kosztów eksploatacji
 

Family Angel - opieka nad rodziną


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Family Angel - opieka nad rodziną
Skrócony opis projektu
Opieka nad rodziną pod wieloma względami wsparcie w chorobie dziecka i codzinnym życiu.
Opis projektu
Projekt ma na celu wesprzeć rodziny pod każdym względem: pomóc rodzicom w opiece nad chorym dzieckiem, seniorem, opieka nad zwierzęciem w czasie nieobecności opiekunów, naprawy usterek, pomoc w remoncie, dowóz w różne miejsca samochodem z fotelikiem dla dziecka i wiele innych usług.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Powstańców Warszawy

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokal na biuro, lokal od ZKZL
Potencjalni odbiorcy projektu
Rodzice, dzieci, kobiety ciężarne
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rodzice często denerwują się, że stracą pracę przez branie opieki na chore dziecko, które ciągle choruje, więc wsparcie w opiece nad chorym dzieckiem na pewno docenią. Tak samo w opiece nad zwierzakiem podczas ich nieobecności, poza tym ucieszą się też ze wsparcia przy organizacji imprez.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Strona internetowa 20 000
Kaucja na lokal 4 800
Wyposażenie biura 15 000
Remont biura 10 000
SUMA: 49 800
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 72 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Zuzanna Szumińska
Telefon 535959675
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zgodnie z dokumentem określającym "ZASADY I TRYB POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020"  tj. załącznikiem do uchwały Nr X/137/VIII/2019  RADY MIASTA POZNANIA  z dnia 16 kwietnia 2019 r. rodział 3, punkt 6, podpunkt e) koszty  utrzymania  określone  wstępnie  przez  Wnioskodawcę  i  potwierdzone  przez  wydział  merytoryczny  lub  jednostkę  realizującą  w  kolejnych  pięciu  latach  nie mogą przekraczać łącznie 30% wartości zgłoszonego projektu.  Kosztorys wskazany przez wnioskodawcę przekracza 30% i jest podstawą do niezaakceptowania go do dalszego procedowania PBO. Ponadto kosztorys projektu dotyczy wyłącznie adaptacji lokalu i wykorzystania narzędzi do komunikacji. Brak kosztów merytorycznych prowadzenia projektu, do realizacji którego wymagane jest zaangażowanie grupy osób oraz brak informacji o rozwiązaniach w zakresie mobilności czyli sposobów na bezpośrednią obsługę zgłoszeń, nie pozwalają na wystawienie pozytywnej rekomendacji w zakresie realizacji projektu w ramach PBO.
  Zespół Obradował w składzie: Małgorzata Pawlik-Pawłowska, Katarzyna Strzyż-Sobańska, Klaudia Tomczak-Łątkowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 49 800 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 72 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.