Bezpieczne Winogrady – miejski monitoring wizyjny


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Bezpieczne Winogrady – miejski monitoring wizyjny
Skrócony opis projektu
Przedmiotem projektu jest instalacja sześciu kamer monitoringu wizyjnego w pobliżu wejść do Parku Cytadela.
Opis projektu
Projekt zakłada instalację sześciu kamer monitoringu wizyjnego w pobliżu wejść na teren Parku Cytadela, wzdłuż ulicy Winogrady i Armii Poznań, które zostaną podłączone do sieci monitoringu miejskiego.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Winograd, jak i osób odwiedzających Park Cytadela oraz jego okolice. Realizacja projektu pozwoli ograniczyć przestępczość, w tym rozboje, do których dochodzi w sąsiedztwie Parku Cytadela, a także poprawi wykrywalność sprawców przestępstw. Zamontowanie kamer monitoringu sprawi, że osoby przemieszczające się w okolicach Cytadeli, spacerujący i biegacze, będą mogli poczuć się bezpieczniej również po zmroku, kiedy ulice są puste.

Przy ulicy Winogrady zlokalizowane są obecnie tylko dwie kamery monitoringu, które znajdują się przy skrzyżowaniu z ulicą Armii Poznań oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Murawa.

Proponowana lokalizacja kamer wizyjnych to przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy skrzyżowaniach ulic Winogrady/Szelągowska, Winogrady/Za Cytadelą (na wysokości ulicy Kmiecej), Winogrady/Pszczelna (na wysokości sklepu „Żabka”), Winogrady/Żniwna, Armii Poznań/Szelągowska (niedaleko dworca PKP Poznań Garbary) oraz przy wejściu na Cytadelę znajdującym się na wysokości skrzyżowania ulicy Armii Poznań i alei Niepodległości.

W ramach projektu niezbędny będzie zakup sześciu kamer obrotowych i macierzy dyskowej służącej do archiwizowania obrazu. Na koszty projektu będzie składała się też cena ułożenia 1,5 km trasy kablowej wzdłuż ulicy Armii Poznań. Układanie trasy kablowej przy ulicy Winogrady nie będzie potrzebne, gdyż w każdym sterowniku sygnalizacji świetlnej na tej ulicy znajduje się już kabel światłowodowy.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Winogrady i ulica Armii Poznań.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Skrzyżowania ulic Winogrady/Szelągowska, Winogrady/Za Cytadelą (na wysokości ulicy Kmiecej), Winogrady/Pszczelna (na wysokości sklepu „Żabka”), Winogrady/Żniwna, Armii Poznań/Szelągowska (niedaleko dworca PKP Poznań Garbary) oraz ulicy Armii Poznań i alei Niepodległości.
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu są mieszkańcy osiedla Stare Winogrady oraz inne osoby przemieszczające się ulicami Winogrady, Armii Poznań oraz Szelągowską, w tym odwiedzające Park Cytadela.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Budowa systemu monitoringu wizyjnego wzdłuż ulic Winogrady i Armii Poznań zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Starych Winograd oraz osób odwiedzających Park Cytadela. Realizacja projektu pozwoli ograniczyć przestępczość, w tym rozboje, do których dochodzi w sąsiedztwie Parku Cytadela, jak i poprawi wykrywalność sprawców przestępstw. Zamontowanie kamer monitoringu sprawi, że osoby przemieszczające się w okolicach Cytadeli, spacerujący i biegacze, będą mogli poczuć się bezpieczniej również po zmroku, kiedy ulice są puste.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
6 x kamera obrotowa (w cenę są wliczone: cena zakupu urządzenia i licencji, montażu oraz uruchomienia transmisji) 180 000
Macierz dyskowa (jedna macierz dyskowa umożliwia archiwizowanie obrazu dla ok. 10 kamer) 70 000
1,5 km trasy kanalizacji kablowej z kablami 210 000
SUMA: 460 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Alicja Arndt
Adres email alizzone@yahoo.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest WZKiB.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zaproponowana kwota powinna być wystarczająca do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Jednak obawy WZKiB związane są z zaproponowaną kwotą na utrzymanie infrastruktury w trakcie kolejnych 5 lat. Koszt samej energii elektrycznej to w dużym uproszczeniu ok. 60-80 zł miesięcznie za jedną kamerę. Zatem zaproponowana kwota nie obejmuje w całości kosztów bieżącego utrzymania w postaci remontów, konserwacji, okresowego czyszczenia kamer oraz amortyzacji sprzętu. WZKiB szacuje, że "czas życia" aktualnie montowanych kamer to 5-8 lat. Po tym okresie kamery należy wymieniać na nowe.
  Zespół Obradował w składzie: Michał Klupś
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 460 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 460 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 72 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 200 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Wojciech Dobski, Krzysztof Janczewski, Julian Nowak, Halina Owsianna, Piotr Pietruszewski, Aleksandra Różańska, Jakub Rybka, Krzysztof Świerczyński, Alicja Świtała, Piotr Zieliński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.