Wielofunkcyjne boisko marzeń


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Wielofunkcyjne boisko marzeń
Skrócony opis projektu
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu.
Opis projektu
Założenia:
Budowa wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 48 x 26 m, z nawierzchnią z pianki poliuretanowej na działce nr działki 5/11 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu, ul. Nieszawska 21. Boisko takie będzie boiskiem ogólnodostępnym dla uczniów oraz mieszkańców osiedla warszawskiego.
- budowa boiska do piłki ręcznej 40 x 20 m,. koszykówki 24 x 13 m., tenisa ziemnego 23,8 x 11 m. oraz boisko do siatkówki 18 x 9
- budowa bieżni lekkoatletycznej o długości 100 metrów wraz ze skocznią w dal
- postawienie ławek i śmietników na powierzchni otaczającej boisko: wzdłuż linii bocznych - 3 m., wzdłuż linii końcowych - 4 m.
- budowa ogrodzenia zabezpieczającego - piłkochwyty
- wykonanie odwodnienia urządzeń sportowych
Działania:
Obecnie teren pod budowę wielofunkcyjnego boiska jest utwardzony popękaną płytą asfaltową (w jednej części) i nawierzchnią miękką (trawa - w drugiej części).
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Wykonanie podbudowy. Ukształtowanie nawierzchni zapewni odpływ wody do wpustów kanalizy deszczowej.
Pokrycie boiska i bieżni nawierzchnią poliuretanowo - gumowaą w kolorze czerwonym i naniesienie linii specjalistyczną farbą poliuretanową.
Wyposażenie boisk w bramki stalowe z konstrukcją do mocowania siatki, kosze stalowe z siatką łańcuchową, w obrębie boiska do piłki ręcznej wpisanie kortu do tenisa ziemnego wraz z tulejami z zaślepkami na słupki do siatki. Budowa piłkochwytów. Projekt przewiduje zastosowanie 10 ławek o wymiarach 200 x 45 x 45 oraz 2 koszy na śmieci. Bieżnia lekkoatletyczna zakończona będzie skocznią w dal.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nieszawska 21

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zespół Skół Specjalnych nr 105 w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu oraz mieszkańcy Osiedla Warszawskiego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Boisko takie będzie boiskiem ogólnodostępnym dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu, jaki i mieszkańców Osiedla Warszawskiego. Na terenie szkoły brakuje takiego boiska, które byłoby wykorzystywane do zajęć sportowych przez uczniów niepełnosprawnych intelektualne z współwystępującymi sprzężeniami (niepełnosprawność ruchowa, niedosłuch, niedowidzenie, autyzm). Szkoła dysponuje tylko jedną salą gimnastyczną. Również mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali taką potrzebę spędzania wolnego czasu. Dlatego też projekt ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży i dorosłych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Opracowanie projektu. Wykonanie podbudowy, nawierzchni, zakup i montaż wyposażenia boiska. 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie terenu bud_et obywatelski.doc 1.jpg
Zdjęcie terenu bud_et obywatelski.doc 2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sylwia Schulz
Adres email sylwiaschulz@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 23.05.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.