Dzieciaki Przytulaki


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Dzieciaki Przytulaki
Skrócony opis projektu
Prowadzenie zajęć metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne dla dzieci z zespołem Downa i opiekunów.
Opis projektu
Projekt zakłada prowadzenie zajęć dla dla dzieci z zespołem Downa i ich opiekunów. Zajęcia odbywałyby się raz w tygodniu, przez okres 6-ciu miesięcy. Nazwa metody „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę metody tj. posługiwanie się
ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń
tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka,
zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. baraszkowania.
Podstawowe założenia metody to rozwijanie ruchem trzech aspektów:
1. świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
2. świadomości przestrzeni i działania w niej,
3. dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznawania własnego
ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych.
Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń , w której się znajduje (przestaje ona być dla niego niebezpieczna). Dziecko czuje się bezpiecznie, staje się aktywne, bardziej twórcze.
ĆWICZENIA STOSOWANE W METODZIE W. SHERBORNE
Weronika Sherborne wyróżnia grupy ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka:
· ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała
· ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu
· ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą
· ćwiczenia twórcze

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Sala w centrum miasta.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła.
Potencjalni odbiorcy projektu
Rodzice i opiekunowie wraz dziećmi z zespołem Downa.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt wspiera najbardziej potrzebujących. Ważne jest aby miasto dbało o rozwój osób z niepełnosprawnościami i troszczyło się o ich rodziny. Warto edukować ludzi na temat tego jak ważna dla prawdłowego rozwoju jest bliskość i ciepło otrzymane od drugiego człowieka. Projekt daje pomysł na spędzanie wolnego czasu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Materiały do zajęć 3 000
Wynajem sali do ćwiczeń 6 000
Instruktor 20 000
Akcja promocyjna 3 000
SUMA: 32 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Malwina babiracka
Adres email Malwina.babiracka@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do realizacji, wpisujący się w politykę Miasta ukierunkowaną na wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz budowanie relacji rodzinnych.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Potejko, Klaudia Tomczak-Łątkowska, Katarzyna Strzyż-Sobańska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 32 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 32 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.