Poznański Fundusz Materiałów Edukacyjnych


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Poznański Fundusz Materiałów Edukacyjnych
Skrócony opis projektu
Stwórzmy miejski fundusz na zakup materiałów i pomocy edukacyjnych. Wesprzyjmy naszych uczniów i nauczycieli!
Opis projektu
Poznański Fundusz Materiałów Edukacyjnych odda do dyspozycji naszych szkół dodatkowe środki – w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów – na zakup materiałów pomocnych w nauczaniu. Mogą to być zarówno podstawowe materiały (np. papier czy tusz do drukarki), jak i specjalistyczne pomoce naukowe (np. odczynniki na zajęcia z chemii lub modele przydatne na fizyce).

Fundusz zwiększy budżety szkół przeznaczone na zakup materiałów i pomocy naukowych. Jest więc prostym i bardzo elastycznym narzędziem, które każda szkoła i każde grono pedagogiczne będą mogły wykorzystać do realizacji swoich potrzeb.

Pomysł na stworzenie funduszu powstał w wyniku moich rozmów ze znajomymi nauczycielkami o stanie polskiego systemu edukacji, które prowadziłem podczas niedawnego strajku.

Wierzę, że dzięki temu rozwiązaniu możemy razem sprawić, że poznańskie szkoły będą coraz lepsze, mimo braków w finansowaniu z Warszawy.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

wszystkie poznańskie szkoły podstawowe i średnie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Nauczyciele oraz dzieci i młodzież ucząca się poznańskich szkołach podstawowych, liceach i technikach (ponad 50 tys. uczniów według danych za rok szkolny 2017/2018).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dziś niestety w wielu przypadkach podstawowe pomoce edukacyjne (kserokopie, wydruki) są finansowane przez nauczycieli lub rady rodziców, a na te bardziej zaawansowane nie starcza środków.

Utworzenie Funduszu Materiałów Edukacyjnych poprawi jakość kształcenia w poznańskich szkołach oraz odciąży finansowo nauczycieli i rodziców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Poznański Fundusz Materiałów Edukacyjnych (do rozdysponowania pomiędzy placówki edukacyjne proporcjonalnie do liczby uczniów) 2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zestawienie danych dot. projektu wraz z komentarzem Poznan_ski Fundusz Materia_o_w Edukacyjnych _ dane.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Łukasz Garczewski
Adres email lukasz.garczewski@klucznicy.org.pl
Telefon 601827937
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Radosław Paszkiewicz, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.