Zielone boisko. Nie tylko dla dzieci!


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Zielone boisko. Nie tylko dla dzieci!
Skrócony opis projektu
Kompleksowe odnowienie "zielonego boiska" przy ul. Estkowskiego (stare koryto Warty). Instalacja sprzętu do ćwiczeń.
Opis projektu
Potrzebujemy nowoczesnego miejsca do uprawiania sportu w centrum miasta. "Zielone boisko" obecnie jest... niezbyt zielone. Zostało zbudowane ponad 15 lat temu. Przez ten czas było miejscem do gry w piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę. Dzisiaj jest już bardzo zniszczone i wymaga kompleksowego remontu. Wymienimy nawierzchnię boiska, uporządkujemy otoczenie, naprawimy ogrodzenie, zbudujemy zejście z ul. Estkowskiego. We wschodniej części działki, do tej pory niezagospodarowanej, stworzymy warunki do ćwiczeń dla osób w różnym wieku - plenerowa siłownia, skocznia do skoku w dal, mała ścianka wspinaczkowa itp. Z boiska będą mogły korzystać dzieci z okolicznych przedszkoli i szkoły podstawowej ale nie tylko. Sprzęt który się tam znajdzie, będzie umożliwiał aktywne spędzanie czasu osobom w każdym wieku!
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Garbary, Estkowskiego, Szyperska, Chwaliszewo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działki na których znajduje się boisko należą do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, są użyczone Zarządowi Dróg MiejskichM, który z kolei część tych działek użycza ZSP nr 4 na boisko sportowe. Dyrekcja ZSP nr 4 popiera projekt.
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież. Uczniowie szkół i przedszkolaki. Okoliczni mieszkańcy w wieku dowolnym. Wszyscy miłośnicy aktywnego wypoczynku.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Boisko istniejące w tym miejscu jest wykorzystywane przez cały rok przez uczniów i mieszkańców. Niestety, od momentu powstania nie było remontowane i jest już bardzo zniszczone. Nawierzchnia nadaje się do wymiany, bramki się chwieją, z konstrukcji koszy pozostały słupy, ogrodzenie jest w opłakanym stanie. Można by wymieniać długo. Najbliższe boiska sportowe - Orlik na Śródce i Ogród Jordanowski przy ul. Solnej - są daleko. W wyniku modernizacji będzie lepiej służyć uczniom ZSP nr 4, lokalnej społeczności
i wszystkim mieszkańcom Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Renowacja boiska, instalacja infrastruktury sportowej. 550 000
SUMA: 550 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 40 000
Dodatkowe załączniki
Mapa działki na której zlokalizowane jest boisko skan_0004.pdf
Obecny stan boiska stan boiska w starym korycie Warty_small.pdf
Widok z lotu ptaka widok_boisko.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Wyszyński Jacek
Adres email jwx@me.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 550 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 40 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 550 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 40 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maria Sokolnicka-Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.