Cytadela przyjazna dla pieszych, rowerów, rolek


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Cytadela przyjazna dla pieszych, rowerów, rolek
Skrócony opis projektu
Oświetlone ścieżki asfaltowe z ławeczkami, przejścia dla pieszych, siłownia przy placu zabaw
Opis projektu
Cytadela jest w czołówce miejsc, w których Poznaniacy spędzają swój wolny czas. W letnich miesiącach przebywają tu tłumy, by aktywnie odpoczywać na łonie natury.

Niestety wiosną i jesienią drogi, którymi mnóstwo ludzi przybywa na Cytadelę są błotniste i znajduje się na nich masa kałuż, przez co ciężko się po nich poruszać. Brak drogi asfaltowej oraz przejścia dla pieszych powoduje, że nie ma możliwości bezpiecznego dojechania do parku na rolkach oraz hulajnogach z okolic przystanku tramwajowego (Pasieka), ul.Bastionowej i ul.Brandstaeterra. W miesiącach zimowych brak oświetlenia sprawia, że przez większość dnia jest ciemno, przez co nie czujemy się na Cytadeli bezpiecznie.

Na ul. Za Cytadelą nie ma przejść dla pieszych. Wchodząc do parku ulicę tą przekracza dużo osób starszych, rodzin z dziećmi, młodzieży i uczniów, którzy nie czują się tu bezpiecznie. Widoczność dla kierowców jest w tych miejscach ograniczona. Należy zaznaczyć, że z Cytadelą graniczy bezpośrednio wiele przedszkoli, szkół i żłobek, które na co dzień spędzają czas w parku.

W miesiącach letnich okazuje się, że cztery place zabaw na Cytadeli to zdecydowanie za mało, a starsze rodzeństwo, a także ich opiekunowie nudzą się, gdy młodsze dzieci zjeżdżają na zjeżdżalniach i buja się na konikach.

W związku z powyższym PROJEKT ZAKŁADA:
* wybudowanie oświetlonych ścieżek asfaltowych wraz z ławeczkami i koszami na śmieci wzdłuż ulicy za Cytadelą (w miejscu gdzie obecna droga jest wysypana kamieniami) oraz łączących ulicę Winogrady (w okolicy przystanku Pasieka) i ulicę Bastionową z wejściem do Rosarium, a także łączących ul. Brandstaettera z Wejściem na Cytadelę
*stworzenie przejść dla pieszych od ul. Winogrady, ul. Bastionowej ul. Brandstaettera do nowo wybudowanych ścieżek
*stworzenie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw (w okolicy Rosarium)
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Winogrady, Za Cytadelą, Bastionowa, Brandstaettera

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ścieżka drogą gruntową łącząca ul. Winogrady i ul. Bastionową z zejściem do Rosarium,
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, a także turyści odwiedzający nasze MIASTO. Ludzie młodzi, dzieci i osoby starsze, placówki oświatowe. Jednym słowem wszyscy, którzy chcą miło spędzić czas na łonie natury niezależnie od pogody, pory dnia i roku!
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Stworzenie miejsca bezpiecznego i przyjaznego dla mieszkańców i turystów. Podniesienie atrakcyjności Cytadeli. Umożliwienie dojazdu oraz zwiększenie liczby komfortowych ścieżek dla rolkarzy, rowerzystów i pieszych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wybudowanie ścieżek asfaltowych o szerokości 3 m:
- wzdłuż ul. Za Cytadelą
-łączących ul. Winogrady z Rosarium
-łączących ul. Bastionową z Rosarium
-łączących ul. Brandstaettera z Cytadelą
55 000
Stworzenie oświetlenia, ławek i koszy na śmieci (15 szt) wzdłuż nowo wybudowanych ścieżek

160 000
Stworzenie siłowni zewnęrznej przy placu zabaw w okolicy Rosarium złożonej z 12 urządzeń. 360 000
Stworzenie przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym na foli fluorescencyjnej od Ul. Winogrady, ul. Bastionowej i ul. Brandstaettera do nowo utworzonych ścieżek. 15 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 35 000
Dodatkowe załączniki
Siłownia przy placu zabaw 20190513_131120.jpg
Dojście od ul. Winogrady do Cytadeli 20190513_132033.jpg
Przejście dla pieszych i ścieżka asfaltowa przy ul. Winogrady 20190516_094729.jpg
Przejście dla pieszych i ścieżka asfaltowa przy ul. Bastionowej 20190513_130407.jpg
Ścieżka asfaltowa wzdłuż ul. Za Cyttadelą 20190513_131451.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Włochal
Adres email gosiawlochal@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Fort Winiary, obecnie Park Cytadela, wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków pod nr A06, decyzją z dnia 16.04.1966 r. Ponadto obszar parku Cytadela jest Pomnikiem Historii, w związku z powyższym podlega szczególnej ochronie. Zarząd Zieleni Miejskiej zgodnie z polityką miasta, np. w rejonie Rosarium wykonał remont, mający na celu zmniejszenie zbędnych powierzchni utwardzonych, co przyczyniło się do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej. Natomiast wspomniane we wniosku błotniste ścieżki, to dzikie przedepty w terenie zadrzewionym, a nie ciągi komunikacyjne. Budowa alejek wiązałaby się także z koniecznością naruszenia korzeni, czyli zniszczenia cennego starodrzewu. Zgodnie z polityką miasta należy zwiększać powierzchnię biologicznie czynną, dlatego też należy w parkach wprowadzać jak najwięcej ścieżek o nawierzchniach przepuszczalnych, a nie ścieżek asfaltowych. Na terenie Cytadeli znajdują się już 3 siłownie zewnętrzne. w związku z czym nie ma potrzeby, aby siłownia zewnętrzna znajdowała się przy każdym placu zabaw. Ponadto stawianie kolejnego obiektu sportowego to likwidowanie powierzchni biologicznie czynnej i runa parkowego, co jest niezgodne z treścią Uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r., dotyczącą Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta (Zasady PBO20 Rozdział 3 pkt 13, lit.e).
  Zespół Obradował w składzie: Anna Feja, Monika Rucka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 35 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 585 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 35 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.