Trasa rekreacyjna od Lutyckiej do Golęcińskiej


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Trasa rekreacyjna od Lutyckiej do Golęcińskiej
Skrócony opis projektu
Przygotowanie dokumentacji i wybudowanie drogi pieszej i rowerowej od Lutyckiej do Golęcińskiej
Opis projektu
W ramach projektu przewiduje się, zgodnie z przebiegiem trasy zaznaczonym na załączonej mapce, poprowadzić trasę pieszą oraz rowerową, po obecnym dukcie leśnym, zaczynając od ul. Lutyckiej (w miejscu zakończenia zjazdu z drogi rowerowej jaka powstanie w ramach przebudowywanego przyjazdu kolejowego w nadchodzących miesiącach), aż do ul Golęcińskiej.
Realizacja tej inwestycji umożliwi bezpieczne poruszanie się pieszych oraz rowerzystów od ul. Lutyckiej, aż do Golęcińskej, a w przyszłości, po zreazlizowaniu dalszych odcinków, umożliwi sprawną komunikację mieszkańców północnych dzielnic (Piątkowo, Morasko, Podolany), w kierunku Rusałki, w oparciu o trasę rowerową przy ul. Lutyckiej.
Projekt będzie realizowany do wysokości środków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

odcinek pomiędzy ul. Lutycką a Golęcińską

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy miasta Poznania, rowerzyści, turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
zwiększenie komfortu i bezpieczeństw użytkowników chodników oraz dróg rowerowych
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt oraz budowa inwestycji 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
mapa inwestycji ci_g Lutycka-Gol_ci_ska.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sebastian Józefczak
Adres email sebjoz@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zakład Lasów Poznańskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ jest funkcjonalnie zbieżny z założeniami skonsolidowanego zadania przebudowy ulic „Lutycka” i „Golęcińska" ZDM/P/111 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej w Poznaniu oraz ZDM/P/073 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego. Przedmiotowe projekty zawierają przebieg drogi rowerowej o podobnym śladzie. Prace projektowe kontynuuje Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, a w budżecie 2019 r. i WPF Miasto zabezpieczyło środki finansowe na projektowanie i realizację zadania w kwocie 42 mln zł na lata 2019-2022. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20, ponieważ znajduje się w budżecie miasta Poznania na rok 2019, zadanie nr ZZM/P/011 i nr ZDM/P/073 (Zasady PBO20 Rozdział 3 pkt 6, lit. c).
  Zespół Obradował w składzie: Anna Feja, Monika Rucka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.