Inwestujmy w oświatę-remonty SP6 i P53


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Inwestujmy w oświatę-remonty SP6 i P53
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wykonanie remontów w Szkole Podstawowej nr 6 i Przedszkolu nr 53
Opis projektu
Projekt zakłada wykonanie kapitalnych remontów części pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 i Przedszkola nr 53.
Szkoła Podstawowa nr 6
1. Remont 3 sanitariatów uczniowskich – roboty rozbiórkowe (wyburzenie ścianek działowych kabin ustępowych, skucie glazury ściennej i posadzek demontaż wszystkich urządzeń oraz pionów kanalizacyjnych i wodociągowych), wykonanie nowych murowanych ścianek działowych dzielących umywalnie od ustępów, wykonanie nowej warstwy szlichty z nowymi spadkami na podłodze, położenie glazury na ścianach i terrakoty na podłogach, wykonanie nowych drzwi wejściowych, wymiana instalacji elektrycznej i lamp, wykonanie nowych pionów kanalizacji sanitarnej i wodnej, montaż nowych urządzeń sanitarnych. Koszt 180.000 zł.
2. Remont korytarza i klatki schodowej – skucie tynków, szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia. Koszt 100.000 zł.
3. Wymiana drzwi do sal lekcyjnych – konieczna z powodu remontu korytarza oraz planowanych remontów sal lekcyjnych. Koszt 100.000 zł.
Przedszkole nr 53
1. Remont 3 sal dydaktycznych (Jagódki, Leśne Ludki i Świetliki)- wymiana instalacji elektrycznej wraz z nowymi lampami, usuniecie starych warstw farby, gipsowanie, szpachlowanie , malowanie ścian, malowanie rur i kaloryferów, cyklinowanie, uzupełnianie ubytków i lakierowanie parkietu w 1 sali, wymiana podłóg. Koszt 66.000 zł.
2. Wymiana ścianki szklanej wiatrołapu- wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2, montaż ścianek aluminiowych oszklonych. Koszt 32.390 zł.
3. Remont łazienki na parterze - prace wyburzeniowe, roboty instalacyjne ( wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana ubikacji, założenie nowego brodzika), roboty płytkarskie, roboty malarskie, wymiana 2 szt.drzwi wewnętrznych, roboty elektryczne. Koszt 44.800 zł.
4. Remont klatki schodowej - wymiana instalacji elektrycznej, gipsowanie, szpachlowanie, malowanie ścian, malowanie poręczy, wymiana wykładziny na schodach. Koszt 15.100 zł.
5. Remont korytarza- wymiana instalacji elektrycznej i lamp, gipsowanie, szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana wykładziny obiektowej. Koszt 15.200zł.
6. Remont szatni - wymiana instalacji elektrycznej i lamp, szpachlowanie, gipsowanie, malowanie ścian, zerwanie posadzki z tworzywa i położenie nowej wykładziny obiektowej . Koszt 38.750 zł.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Rusa 56, os. Lecha 14

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Placówki znajdują się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież oraz pracownicy Szk. Podst. nr 6 i Przedszkola nr 53, rodzice, dziadkowie , mieszkańcy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważny dla rozwoju człowieka jest okres uczęszczania do przedszkola i szkoły podstawowej. To tutaj ,podczas procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, dzieci i młodzież zdobywają wiadomości i umiejetnosci, kształtują cechy osobowości, rozwijają indywidualne zainteresowania, przygotowują się do dalszych etapów edukacji i życia dorosłego. Placówki oświatowe to także miejsce pracy nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz pracowników administracji i obsługi. Wszyscy powinni mieć zapewnione właściwe, na miare XXI wieku, i bezpieczne warunki do zabawy, nauki i pracy.
Budynki Przedszkola nr 53 i Szkoły Podstawowej nr 6 powstały w latach 1977 i 1981, a więc są intensywnie eksploatowane przez czterdzieści lat. Niewystarczające nakłady finansowe na remonty powodują systematyczne pogarszanie się warunków dla przebywajacych w obiektach dzieci i pracowników. Projekt remontów to bardzo istotne dla społeczności szkolnej i przedszkolnej przedsięwziecie. Warto zainwestować w chartowska oświatę.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szkoła Podstawowa nr 6
1. Remont 3 sanitariatów uczniowskich – roboty rozbiórkowe (wyburzenie ścianek działowych kabin ustępowych, skucie glazury ściennej i posadzek demontaż wszystkich urządzeń oraz pionów kanalizacyjnych i wodociągowych), wykonanie nowych murowanych ścianek działowych dzielących umywalnie od ustępów, wykonanie nowej warstwy szlichty z nowymi spadkami na podłodze, położenie glazury na ścianach i terrakoty na podłogach, wykonanie nowych drzwi wejściowych, wymiana instalacji elektrycznej i lamp, wykonanie nowych pionów kanalizacji sanitarnej i wodnej, montaż nowych urządzeń sanitarnych. Koszt 180.000 zł
2. Remont korytarza i klatki schodowej – skucie tynków, szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia. Koszt 100.000 zł
3. Wymiana drzwi do sal lekcyjnych – konieczna z powodu remontu korytarza oraz planowanych remontów sal lekcyjnych. Koszt 100.000 zł.
380 000
Przedszkole nr 53
1. Remont 3 sal dydaktycznych - wymiana instalacji elektrycznej wraz z nowymi lampami, usuniecie starych warstw farby, gipsowanie, szpachlowanie , malowanie ścian, malowanie rur i kaloryferów, renowacja parkietu w 1 sali, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i położenie nowej wykładziny obiektowej w 2 salach. Koszt 66.000 zł.
2. Wymiana ścianki szklanej wiatrołapu- wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2, montaż ścianek aluminiowych oszklonych. Koszt 32.390 zł.
3. Remont łazienki na parterze - prace wyburzeniowe; skucie płytek ze ścian i podłóg: roboty instalacyjne ( wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana ubikacji, założenie nowego brodzika), roboty płytkarskie ( nowe płytki na podłogi i ściany), roboty malarskie( gipsowanie,szpachlowanie i malowanie ścian, malowanie kaloryferów i rur), wymiana 2 szt.drzwi wewnętrznych, roboty elektryczne. Koszt 44.800 zł.

143 190
Przedszkole nr 53 cd.
4. Remont klatki schodowej - wymiana instalacji elektrycznej, gipsowanie, szpachlowanie, malowanie ścian, malowanie poręczy, wymiana wykładziny na schodach. Koszt 15.100 zł.
5. Remont korytarza- wymiana instalacji elektrycznej i lamp, gipsowanie, szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana wykładziny obiektowej. Koszt 15.200 zł.
6. Remont szatni - wymiana instalacji elektrycznej i lamp, szpachlowanie, gipsowanie, malowanie ścian, zerwanie posadzki z tworzywa i położenie nowej wykładziny obiektowej. Koszt 38.750 zł.
69 050
SUMA: 592 240
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Nowak-Karlińska
Adres email malgorzata.karlinska@gmail.com
Telefon 504 164 959
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 592 240 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 592 240 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Koleta Ceglarek, Wojciech Chudy, Grzegorz Cwojdziński, Grzegorz Grochowski, Andrzej Kalman, Urszula Krupińska, Krzysztof Kubiak, Joanna Multaniak, Stanisław Mysior, Ewa Pilarczyk, Wojciech Szymczak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.