Zielone płuca Świerczewa


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Zielone płuca Świerczewa
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów na Świerczewie. Nowa aranżacja zieleni oraz małej architektury.
Opis projektu
Zieleń miejska jest potrzebna mieszkańcom. Zadbana, wyściełana trawa i wokół kwitnące i pachnące kwiaty, miejsce spotkań mieszkańców jak również chwilowy odpoczynek na ławeczce w drodze do domu lub na przystanek autobusowy. Lampy oświetlą przestrzeń, a teren stanie się bardziej przestronny i mniej niebezpieczny jak dotychczas.
Pojawią się alejki do swobodnego przechodzenia, upłynni to komunikację pieszą w obrębie ulic Kwiatkowskiego i Kołłątaja. Ścieżki powinny być szerokie co najmniej 2 m. aby swobodnie po nich poruszały się osoby niepełnosprawne i wózki dziecięce. Ławki wraz z koszami na śmieci aby uniknąć zaśmiecaniu. Nie można zapomnieć o czworonogach dla których powstaną psie pakiety. Zachowanie istniejących drzew, uporządkowanie, nowa aranżacja krzewów, wprowadzenie klombów i rabat kwiatowych. Nasadzenie drzew wzdłuż ulic i krzewów utworzy naturalne ogrodzenie i wyciszenie od ruchu samochodowego. Całość zachowana w nowoczesnym, minimalistycznym stylu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

KOŁŁĄTAJA/KUNICKIEGO/KWIATKOWSKIEGO/KOTOWICZA

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Jeżeli projekt jest niezgodny z zapisami projektu planu miejscowego, możliwa jest zmiana jego lokalizacji, na teren wzdłuż ul. Stefańskiego
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy i goście osiedla Świerczewa.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Pomysł powstał z uwagi że w okolicy od kilku lat obserwuje się znaczący wzrost zabudowy mieszkaniowej. Aby zachować jak najwięcej zieleni , czas uporządkować miejsca zielone na naszym osiedlu.
Obecnie zaniedbany pas zieleni, wąskie wydeptane ścieżki, chaotycznie rosnące krzewy i dzikie drzewa. Parkujące gdzie popadnie samochody i śmieci wyrzucane w krzaki. Jest to niebezpieczny teren zwłaszcza po zmroku.
Przestrzeń ma służyć wszystkim osobom, bez względu na wiek.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Składowa projektu
- projekt aranżacji 40 000
-uporządkowanie terenu zieleni 20 000
- ziemia, roboty naziemne + stacja psie pakiety 20 000
- Alejki szerokość 2m. 90 000
-Ławki z oparciem 8szt. + kosze na śmieci 10szt. 50 000
-4 Lampy 60 000
- Trawniki, krzewy 80 000
-Klomby i rabaty kwiatowe 60 000
-Słupki ozdobne 40 000
460 000
SUMA: 460 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko KATARZYNA PAMPUCH
Adres email pampuch-kasia@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zarząd Dróg Miejskich (dotyczy zielenie w ramach pasa drogowego).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wskazane we wniosku lokalizacje nie mają określonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (stąd nieznane jest ich przeznaczenie), a tereny te mają nieuregulowany stan prawny. Ponoszenie jakichkolwiek nakładów bez określenia przeznaczenia tego terenu, w tym zagospodarowanie zielenią (szczególnie wysoką) jest niewskazane. W przypadku określenia przeznaczenia terenu jako obszar przeznaczony pod zieleń publiczną konieczne będzie wykonanie kompleksowego projektu zagospodarowania, uzyskanie stosownych pozwoleń oraz opinii rady osiedla i Zarządu Dróg Miejskich.Ponadto ze względu na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uregulowanie stanu prawnego działek, projekt nie jest możliwy jego zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. W przypadku projektów dla których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, opracowania mpzp, uregulowania stanu prawnego, sporządzenia dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii, dopuszcza się realizację projektu w trakcie kolejnego roku budżetowego, co także w tym przypadku nie jest możliwe. W związku z powyższym wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20 Rozdział 2, pkt 12, lit. c."
  Zespół Obradował w składzie: Anna Feja, Monika Rucka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 460 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 455 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.