Przestrzeń do kreacji


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Przestrzeń do kreacji
Skrócony opis projektu
Przestrzeń do kreacji - Miejsce kreatywnego wypoczynku i spotkań z muzyką i teatrem.
Opis projektu
Osią koncepcji projektu jest innowacyjna forma muszli koncertowej. Jej posadowienie i ukierunkowanie uwzględnia topografię działki, ścieżkę słońca a także relacje z sąsiedztwem ruchliwej ulicy. Obiekt będzie chronił artystów przed słońcem. Tylna ściana muszli ekranuje dźwięki. Jest w niej też ukryte przejście do zaplecza znajdującego się pod warstwą usypanej ziemi dla podkreślenia charakteru wizualnego. Konstrukcja częściowo żelbetonowa uzupełniona cegłą pustakową. Z konstrukcji żelbetonowej wystają stalowe elementy do mocowania zadaszenia sceny - siding drewniany, oraz wzmacniające przepierzenie górne pełniące rolę balustrady bezpieczeństwa uniemożliwiają wejście na zadaszenie. Estrada pomieści pod zadaszeniem zespół 25 śpiewaków bądź kameralny zespół. Dostęp do mediów elektrycznych znajduje się za ukrytymi drzwiami. Częścią integralną jest widownia - zbudowana z drewnianych ławek na konstrukcji stalowej na stałe osadzonej w gruncie o różnej wysokości. Uzupełnieniem zagospodarowania przestrzennego terenu jest w dalszej części strefa rekreacyjna stworzona z 6 TENSEGRITÓW - obiekty z rur aluminiowych, olinowania ze stali nierdzewnej, tworzywowych nakładek na węzły i pianki poliuretanowej integralnej zabezpieczającej całość. Dodatkowo na terenie wiata rowerowa wykonana z stali lakierowanej proszkowo, obudowa dachu z poliwęglanu, podświetlona. Na planie zagospodarowania wydzielono dwa trakty komunikacyjne z kostki brukowej. Całość otoczona ogrodzeniem i uzupełniona zasiewem trawy oraz niewielką ilością roślin. Drzewa pozostawione bez zmian.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Chociszewskiego 56, 60-261 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren należy do Szkoły Podstawowej Nr 90 im. Hr. Władysława Zamoyskiego
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie szkoły, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy okolicznych osiedli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zagospodarowanie kreatywnego wypoczynku, spotkań z muzyką i teatrem uwzględnia artystyczny profil szkoły a także fakt, iż przestrzeń ma służyć nie tylko uczniom i nauczycielom, lecz także okolicznej społeczności. Muszla koncertowa umożliwi plenerowe performance zarówno w ramach zorganizowanych koncertów, jak i również podczas prób akustycznych i działań podejmowanych spontanicznie. Drewniana widownia o różnej wysokości daje możliwość swobodnego wykorzystania - od banalnego siedzenia w zawiązanych ad hoc grupach o różnej liczebności celem pogawędki bądź wspólnego spożycia posiłku, po zabawę i pracę twórczą. Tansegrity uaktywniają młodych twórców, którzy chcą zmierzyć się z intrygującą materią interaktywnych obiektów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Muszla koncertowa 127 000
Widownia 18 000
Tensegrity 36 000
Wiata rowerowa 30 000
Ogrodzenie 31 800
Prace pozostałe - wykonanie trawników, kostka brukowa 26 959
SUMA: 269 759
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Opis projektu ze zdjęciami Opis projektu.pdf
Plan zagospodarowania Plan zagospodarowania.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bogna Kozanecka
Adres email spnr90@wp.pl
Telefon 618672067
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 269 759 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 269 759 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zarząd Osiedla opiniuje z założenia pozytywnie wszystkie przyjęte pod głosowanie projekty PBO wychodząc z założenia, że program PBO jest furtką dla inicjatyw mieszkańców do realizacji naszych zbiorowych potrzeb i jedyną przyczyną dla negatywnej opinii osiedla mogłaby być sprzeczność z działaniami podejmowanymi przez Radę Osiedla.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Grunwald Południe
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.